dnes je 13.7.2024

Input:

Vzory

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Odvolání proti rozhodnutí správce daně

Ing. Zdeněk Morávek

Stáhnout vzor

Finanční úřad Chomutov

Bachmačská 1161

430 01 Chomutov


Společnost, s.r.o.

Krátká 26

430 01 Chomutov

DIČ: CZ45875256


V Chomutově dne 20. 5. 2011


Odvolání proti rozhodnutí správce daně (§ 109 daňového řádu)


Dne 10. 5. 2011 byl naší společnosti doručen platební výměr čj. 010545/2572/2011 KON, kterým byla na základě provedené daňové kontroly doměřena daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2008 ve výši 352 000,- Kč. Důvodem pro dodatečné doměření daně bylo vyloučení nákladů na prováděné stavební práce v budově, která slouží k podnikatelské činnosti daňového subjektu, protože správce daně posoudil tyto práce jako technické zhodnocení budovy, o které měla být zvýšena vstupní cena tohoto hmotného majetku. Daňový subjekt považoval tyto náklady za náklady na opravu, takto je také zaúčtoval a v plné výši je uplatnil jako náklad na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů v roce 2008.

Uvedení důvodů, v nichž jsou spatřeny nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí

Co se rozumí technickým zhodnocením hmotného majetku pro účely daně z příjmů, vymezuje § 33 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění). Jedná se o výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč. Naproti tomu opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Z uzavřené smlouvy i ze souvisejících dokladů a vystavených faktur vyplývá, že se jednalo o náklady na opravy, prováděné stavební zásahy nepředstavovaly nástavbu, přístavbu či stavební úpravu ve smyslu stavebních předpisů a § 33 zákona o

Nahrávám...
Nahrávám...