dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

22.10.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A Odvolání (podle § 81 a násl. spr. ř.)

Stáhnout vzor

Ministerstvu životního prostředí

prostřednictvím České inspekce životního prostředí

Oblastní inspektorát Liberec

Třída 1. máje 858/26

460 01 Liberec

Odvolatel: ABC, spol. s r.o., IČ: 611 25 429, se sídlem Novoměstská 31, Brno, zastoupený na základě plné moci ze dne 8. 9. 2009 JUDr. Markem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 26, Třinec

................................................ (podpis a razítko advokáta)

Dvakrát

Příloha:

  1. plná moc ze dne 8. 9. 2009

  2. kopie protokolu ze dne 11. 8. 2009

  3. kopie kontrolního protokolu ze dne 10. 2. a 5. 7. 2009

Věc: Odvolání

ke sp. zn.: OŽP/09/52/voda/odp

Dne 1. 9. 2009 vydal oblastní inspektorát Liberec České inspekce životního prostředí (dále jen "ČIŽP“), pod č.j. OŽP/09/52/voda/odp, rozhodnutí, kterým byla uložena odvolateli pokuta ve výši 100 000 Kč.

Rozhodnutí bylo odvolateli doručeno dne 7. 9. 2009, pročež je odvolání podáno ve stanovené lhůtě a je přípustné.

ČIŽP v rozhodnutí jako důvod k uložení pokuty uvedla, že došlo k naplnění znaků skutkové podstaty správního deliktu podle § 116 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem podle ní bylo, že dne 10. 8. 2009 byla zjištěna havárie na technologickém zařízení odvolatele. Tato havárie byla podle zápisu obsaženého v protokolu ze dne 11. 8. 2009 způsobena nedostatečnou údržbou ze strany odvolatele a opomenutím pravidelných technických prohlídek jeho zařízení, kdy tím dne 10. 8. 2009 došlo k vypuštění zhruba 10 hl odpadních vod do vod povrchových.

Podle názoru ČIŽP prezentovaného v odůvodnění jejího rozhodnutí byla rozhodující pro uložení sankce skutečnost, že dne 10. 8. 2009 došlo vlivem stavu zařízení odvolatele k vypuštění odpadních vod v rozsahu cca 10 hl do vod povrchových (potok Vlásenka). Podle ČIŽP k naplnění znaků skutkové podstaty správního deliktu podle § 116 odst. 1 písm. b) vo dního zákona dochází vlastním vypuštěním odpadních vod, přičemž není rozhodující technický stav zařízení. Nebyla proto shledána důvodnou námitka odvolatele vznesená v průběhu správního řízení, že k vypouštění odpadních

Nahrávám...
Nahrávám...