dnes je 24.7.2024

Input:

Vzory

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Podzástavní smlouva

Stáhnout vzor

 1. První inkasní banka, a.s., se sídlem ......, IČ: ...., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka ..., jednající prostřednictvím ....

  (dále označená jako "Podzástavní věřitel“)

  a

 2. Vydra a.s., se sídlem ........, IČ: ...., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka .., jednající ......

  (dále označená jako "Podzástavce“)

dnešního dne mezi sebou uzavřely tuto

podzástavní smlouvu:

I.
Zajištěná pohledávka

Podzástavce, jako dlužník, a Podzástavní věřitel, jako věřitel, prohlašují, že dne ...... spolu uzavřeli smlouvu o úvěru (dále také "Smlouva o úvěru“). Na základě Smlouvy o úvěru se Podzástavní věřitel zavázal poskytnout Podzástavci peněžní prostředky až do výše 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a Podzástavce je zavázán tyto poskytnuté peněžní prostředky Podzástavnímu věřiteli vrátit a zaplatit dohodnuté úroky.

II.
Zástava

 1. Podzástavce prohlašuje, že je věřitelem pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitým věcem ("Zastavená pohledávka“), a to k budově č.p. 1234 a pozemku parc. č. 567/9, zastavěná plocha a nádvoří, nacházejícím se v katastrálním území .................., obec .................., které jsou zapsány na LV č. .................. u Katastrálního úřadu pro .................. kraj, katastrální pracoviště .................., .................. ("Zástava“).

 2. Podzástavce prohlašuje, že mu není známo, že by na Zástavě vázla jiná zástavní práva a že Zastavenou pohledávku na nikoho nepřevedl, že k Zástavě nemá nikdo právo neslučitelné se zástavním právem.

III.
Zřízení podzástavního práva

 1. Podzástavce dává Podzástavnímu věřiteli do zástavy Zastavenou pohledávku uvedenou v článku II. této zástavní smlouvy k zajištění pohledávek Podzástavního věřitele včetně příslušenství vůči Podzástavci jako dlužníku, uvedených v článku I., odst. 1. této podzástavní smlouvy. Podzástavní věřitel Zastavenou pohledávku k tomuto zajištění přijímá. Podzástavní právo vzniká vkladem do katastru nemovitostí.

 2. Podzástavní věřitel je povinen podat u příslušného katastrálního úřadu bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy řádně vyhotovený společný návrh Podzástavce a Podzástavního věřitele na vklad podzástavního práva k Zástavě ve prospěch Podzástavního věřitele, který Podzástavce a Podzástavní věřitel podepíší při podpisu této smlouvy.

IV.
Prohlášení a závazky Podzástavce

 1. Podzástavce ke dni uzavření této podzástavní smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že:

  1. Podzástavci není známo, že by na něj byl podán návrh na vydání rozhodnutí ani že takové rozhodnutí bylo vydáno, které by mohlo omezit jeho oprávnění nakládat se Zastavenou pohledávkou (např. insolvenční návrh, návrh na prohlášení konkurzu, návrh na vyrovnání, návrh na nařízení předběžného opatření nebo návrh na výkon rozhodnutí apod.), a Podzástavce není ve smyslu příslušných právních předpisů v úpadku;

  2. Podzástavce nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

  3. uzavření této smlouvy bylo schváleno příslušnými orgány společnosti.

 2. Podzástavce je povinen:

  1. doručit Podzástavnímu věřiteli veškerá oznámení, která obdržel od poddlužníka Zastavené pohledávky v souvislosti s uplatněním práv třetích osob k Zástavě, a to ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy taková oznámení obdržel. Dále písemně informovat Podzástavního věřitele, pokud se dozví o vzniku jakéhokoli práva třetích osob k Zástavě ze zákona, na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu nebo z jiného důvodu, a to ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl nebo mohl dovědět;

  2. v rámci toho, co po něm lze spravedlivě požadovat, zajistit, aby poddlužník Zastavené pohledávky učinil vše potřebné k tomu, aby nedošlo ke zhoršení Zástavy na újmu Podzástavního věřitele, a splnit veškeré povinnosti vztahující se k Zástavě, které jsou stanoveny v příslušných právních předpisech, a nevykonávat práva spojená se Zástavou k újmě Podzástavního věřitele;

  3. poskytnout Podzástavnímu věřiteli bez zbytečného odkladu veškeré informace, které se dozvěděl a které se podstatným způsobem dotýkají Zástavy nebo jsou jiným způsobem podstatné pro vztah Podzástavce a Zástavního věřitele na základě této podzástavní smlouvy;

  4. písemně předem informovat Podzástavního věřitele o všech připravovaných nebo realizovaných organizačně právních změnách ve společnosti Podzástavce (např. přeměně společnosti), změnách v živnostenském nebo obchodním rejstříku a

Nahrávám...
Nahrávám...