dnes je 24.7.2024

Input:

Vzory

30.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Dohoda o ručení za zaplacení nájemného

Stáhnout vzor

První instalatérská společnost, a.s.

se sídlem ............................................

IČ: .......................................................

jejímž jménem jedná ................................, předseda představenstva a .................................., člen představenstva

bankovní spojení: ....................................................

(dále jen "Věřitel“)

a

ABC Trading, a.s.

se sídlem .........................................,

IČ: ....................................................

jejímž jménem jedná ................................, předseda představenstva a .................................., člen představenstva

(dále jen "Ručitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 303 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, tuto

Dohodu o ručení za zaplacení nájemného

I.

  1. Věřitel uzavřel dne ................ 2006 se společností Gekon a Ještěrka, s.r.o., se sídlem ......................., IČ: ........... (dále jen "Dlužník“) smlouvu o nájmu pozemků, jejímž předmětem je závazek Věřitele jako pronajímatele přenechat Dlužníkovi jako nájemci do užívání pozemek parc. č. 761/8 o výměře 5690 m2, pozemek parc. č. 761/9 o výměře 654 m2 a pozemek parc. č. 470 o výměře 215 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 123 katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem ........... pro obec .............., katastrální území ............ Příslušná smlouva o nájmu pozemků tvoří přílohu č. 1 této dohody.

  2. Dlužník je podle smlouvy o nájmu uvedené v odstavci 1) tohoto článku povinen hradit Věřiteli nájemné ve výši ...........,- Kč měsíčně (bez DPH).

II.

  1. Ručitel se tímto ve smyslu ustanovení § 303 obchodního zákoníku zavazuje v případě prodlení Dlužníka s úhradou jednotlivých měsíčních splátek nájemného vyplývajících z nájemní smlouvy na předmětné pozemky, uvedené v

Nahrávám...
Nahrávám...