dnes je 13.7.2024

Input:

Vzory

29.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva o převzetí dluhu

Stáhnout vzor

Smlouva o převzetí dluhu

1. Společnost ..............................................................................

Sídlo: ................................................................................

IČ: ................................................................................

DIČ: .............................................. plátce/neplátce DPH

společnost zapsána v obchodním rejstříku při soudu pod oddíl ................... vložka .................

Bankovní spojení: ............................................., č.ú. .................................../..........

(dále jen "dlužník“)

a

2. Společnost ...............................................................................

Sídlo: ................................................................................

IČ: ................................................................................

DIČ: ............................................... plátce/neplátce DPH

společnost zapsána v obchodním rejstříku při soudu pod oddíl .................... vložka ................

Bankovní spojení: ............................................., č.ú. .................................../..........

(dále jen "přejímatel“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 531 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o převzetí dluhu:


PREAMBULE

Úmyslem stran je převést touto smlouvou řádně a platně ve smlouvě uvedený dluh. Strany vykonají všechny právní kroky k řádnému převodu dluhu. Převod dluhu je prováděn za úplatu.

Dlužník prohlašuje, že převzetí dluhu nebrání žádné právní nebo faktické překážky, zejména že převzetí dluhu neodporuje dohodě s dlužníkem a převáděný dluh není osobní povahy.

Článek 1.
SPECIFIKACE DLUHU

Dlužník je dlužnou stranou tohoto dluhu:

Věřitel dluhu: .............................................................................................................................

Právní základ dluhu: (smlouva, aj.) ...........................................................................................

Výše dluhu ke dni ........................... : ..................................................... CZK

Příslušenství dluhu: (úrok, poplatek z prodlení, aj.) ..................................................................

(dále jen "dluh“).

Článek 2.
PŘEVZETÍ DLUHU

Dlužník tímto převádí dluh včetně jeho příslušenství dle čl. 1 na přejímatele. Přejímatel tento dluh a práva a povinnosti s ním spojené přebírá.

Při podpisu této smlouvy předává dlužník přejímateli dokumentaci týkající se dluhu, zejména smluvní dokumentaci tvořící právní základ vzniku dluhu, dokumentaci k zajištění dluhu,

Nahrávám...
Nahrávám...