dnes je 14.6.2024

Input:

Vzory

11.10.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva o skladování

Stáhnout vzor

Smlouva o skladování

I.
Smluvní strany

1. Skladovatel:...........................................................
IČ: .....................................................
DIČ: ...................................................
Zapsaný u: ........................................
Jednající: ...........................................
(dále jen skladovatel)

2. Ukladatel:...........................................................
IČ: .....................................................
DIČ: ...................................................
Zapsaný u: ........................................
Jednající: ...........................................
(dále jen ukladatel)

II.
Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se skladovatel zavazuje, že po dobu a za podmínek obsažených v této smlouvě uskladní pro ukladatele zboží představované .................... . Podrobný seznam tohoto zboží je obsažen v příloze č. 1 tvořící součást smlouvy.

III.
ráva a povinnosti smluvních stran

  1. Skladovatel uloží věci specifikované v článku II. této smlouvy v prostorách umístěných .....

  2. Skladovatel se zavazuje, že v prostorách určených pro skladování jsou zabezpečeny podmínky umožňující řádné a pečlivé uskladnění zboží ukladatele. Konkrétně se jedná o tyto technické podmínky: .........................................................................

  3. Skladovatel převezme od ukladatele věci specifikované v článku II. této smlouvy protokolárně, nejpozději do ........... dnů od uzavření této smlouvy.

  4. Ohledně věcí specifikovaných v článku II. této smlouvy bude vystaven skladištní list znějící na jméno ukladatele. Náležitosti skladištního listu jsou obsaženy v příloze č. 2 k této smlouvě, která tvoří součást smlouvy.

IV.
Doba trvání této smlouvy

  1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu .... měsíců od podpisu této smlouvy.

  2. Termín uložení věcí ukladatele může být prodloužen pouze písemnou formou.

V.
Skladné

  1. Ukladatel a skladovatel se dohodli, že za provedené skladování obdrží skladovatel odměnu (skladné) ve výši Kč .... (slovy: .............................).

  2. Skladovatel obdrží zaplacené skladné tak, že při podpisu této smlouvy má právo na zaplacení zálohy ve výši ....... Kč (slovy: .............................).

  3. Zbytek skladného obdrží skladovatel prostřednictvím faktury, kterou vystaví se splatností .... dnů od jejího doručení ukladateli. Kromě náležitostí daňového dokladu obsahuje tato faktura přesné označení skladovatele, ukladatele, označení smlouvy s tím, že od fakturované částky bude odečtena částka poskytnuté zálohy.

  4. K fakturovanému skladnému připočte skladovatel daň z přidané hodnoty ve výši

Nahrávám...
Nahrávám...