dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

29.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva o provedení mediace

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

Obchodní firma: KOP s.r.o.
IČ: 456 67 897
Sídlo: Praha 5, Zborovská10, PSČ 150 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 7856, jejímž jménem jedná pan Martin Novotný, jednatel společnosti

  • - dále jen jako "Objednatel“


a


Obchodní firma: HAL s.r.o.
IČ: 282 59 043
Sídlo: Praha 1, Hradčanské nám. 7, PSČ 118 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 45876, jejímž jménem jedná pan Zbyněk Malý, jednatel společnosti

  • - dále jen jako "Zhotovitel“


a


Jméno: Mgr. Hana Richterová
IČ: 7851246
Místo podnikání: Praha 10, Krymská 678, PSČ 101 00
  • - dále jen jako "Mediátor“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ust. § 4 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, tuto


smlouvu o provedení mediace


I.
Předmět mediace

  1. Smlouvou o dílo ze dne 1. března 2011 se Zhotovitel zavázal pro Objednatele postavit skladovací halu za podmínek sjednaných ve smlouvě a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za dílo. Po dokončení díla vyzval Zhotovitel Objednatele k převzetí díla. Objednatel odmítl dílo převzít pro tvrzené vady díla, které Zhotovitel neuznal, a trval na převzetí díla. Jelikož byla úhrada části ceny za dílo navázána na předání a převzetí díla, odmítnul Objednatel zbývající část ceny za dílo uhradit a trval na odstranění vad, Zhotovitel naproti tomu uplatnil sankční nároky při prodlení Objednatele s úhradou ceny za dílo. Mezi Objednatelem a Zhotovitelem tak vznikl spor o splnění závazků ze smlouvy o dílo.

  2. Strany konfliktu se dohodly řešit svůj spor formou mediačního řízení za pomoci Mediátora.


II.
Místo a průběh mediačního jednání

  1. Mediační jednání (dále jen "jednání“) se bude konat vždy v sídle mediátora uvedeném v této smlouvě. Každé mediační jednání bude v délce trvání 2 hodin.

  2. První jednání se uskuteční dne 10. září 2012. O konání dalších jednání budou strany konfliktu vyrozuměny Mediátorem, a to vždy tak, aby oznámení o konání jednání obdržely nejméně týden před navrhovaným termínem.

  3. Pokud se nepodaří uzavřít mediační dohodu do půl roku ode dne konání prvního jednání,

Nahrávám...
Nahrávám...