dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

7.11.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.8.1.0
Vzory

Vzor A: Insolvenční návrh podávaný dlužníkem

Mgr. et Mgr. Josef Ťoukálek

Stáhnout vzor

Insolvenční návrh
(podávaný dlužníkem)

Krajskému (Městskému) soudu v ........................

V Praze, dne .... 2011

Navrhovatel – insolvenční dlužník:

..................................................................
IČ: .........................................................
DIČ: ......................................................
sídlem/bytem: ....................................
zapsaný v ...... rejstříku vedeném ......
tímto podává

Návrh na zahájení insolvenčního řízení

Dvojmo

Přílohy:

č. 1 – rozvaha a výkaz zisku a ztráty ke dni ...............
č. 2 – seznam majetku dlužníka
č. 3 – seznam závazků dlužníka
č. 4 – seznam dlužníků
č. 5 – seznam zaměstnanců


I.

Navrhovatel je podnikatelem ......, zapsaným v ............... Hlavní podnikatelskou činností navrhovatele je ........................................ Tato podnikatelská činnost byla realizována v období ............... (zde stručně uvést vývoj podnikatelských aktivit navrhovatele).

Způsobené předlužení navrhovatele vedlo k přijetí mnoha úsporných opatření, která však bohužel nevedla ke stabilizaci finanční situace navrhovatele. Z toho důvodu řeší navrhovatel svoji hospodářskou situaci podáním tohoto insolvenčního návrhu, když po zodpovědném posouzení situace, v níž se nachází, došel navrhovatel k závěru, že narostlou výši závazků a jejich příslušenství již reálně není schopen uspokojit.

Navrhovatel ve shora uváděných souvislostech již fakticky ukončil své podnikání/ alternativně: Navrhovatel ve shora uváděných souvislostech zatím ještě neukončil svoje podnikání.

Stav úpadku navrhovatele ve formě předlužení je zřejmý z rozvahy zpracované ke dni ........... (příloha č. 2) jako dosud posledního výstupu z účetnictví navrhovatele. Níže navrhovatel uvádí rozhodující hodnoty:

1. Neuhrazené ztráty z minulých let činí ............ tis. Kč proti základnímu kapitálu ve výši ..................... Kč, vlastní kapitál je ve výši – ............ Kč.

Navrhovatel má/nemá žádný reálný majetek, který by se dal zpeněžit. Seznam jeho majetku je uveden v příloze č. 3. Peněžní prostředky uvedené v rozvaze ke dni ............... byly nutně a důvodně použity na úhradu nákladů spojených s ...............

Navrhovatel konstatuje, že splňuje (kromě podmínky předluženosti ve smyslu

Nahrávám...
Nahrávám...