dnes je 24.4.2024

Input:

Vzor - Zápis z valné hromady o jmenování člena dozorčí rady

1.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.3.1
Vzor – Zápis z valné hromady o jmenování člena dozorčí rady

Mgr. Dita Komárková

Zápis z valné hromady o jmenování člena dozorčí rady

KLASTOF, s. r. o.,

IČO: 233 411 15

se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26551

(dále jen "Společnost")

Datum konání: 22. května 2014

Čas zahájení: 14:00 hod.

Místo konání: sídlo Společnosti

Přítomni:

  • společníci - dle listiny přítomných

  • svolavatel - Tomáš Buroň, jednatel

  • asistentka - Andrea Hlaváčková

PROGRAM

1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele

3. Odvolání člena dozorčí rady

4. Volba nového člena dozorčí rady

5. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

6. Závěr

1. Zahájení zasedání valné hromady

Svolavatel valné hromady zahájil ve 14:00 hod. zasedání valné hromady, přivítal přítomné společníky a posléze konstatoval, že pozvánky na řádnou valnou hromadu byly doručeny všem společníkům Společnosti řádně a ve stanovené lhůtě, valná hromada byla tedy řádně svolána v souladu se společenskou smlouvou.

Po kontrole listiny přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu, svolavatel konstatoval, že jsou přítomni všichni společníci Společnosti, kteří dohromady mají 100 % všech hlasů, a je splněno kvórum usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele

Po zahájení valné hromady svolavatel přistoupil k druhému bodu programu řádné valné hromady, kterým je volba předsedy valné hromady a zapisovatele. Svolavatel přednesl přítomným návrh na obsazení orgánů valné hromady. Navrženi byli:

  • za předsedu valné hromady - Tomáš Buroň

  • za zapisovatelku - Andrea Hlaváčková

Svolavatel vyzval společníky, aby se vyjádřili k navrhovaným osobám, příp. navrhli jiné kandidáty. Jelikož žádný ze společníků nevznesl žádné připomínky, námitky či protinávrhy, přistoupil svolavatel k hlasování.

Pro - 100 % hlasů

Proti - 0 % hlasů

Zdrželo se - 0 % hlasů

Svolavatel konstatoval, že předsedou valné hromady byl zvolen 100 % hlasů pan Tomáš Buroň, a vyzval zvoleného předsedu valné hromady, aby se ujal řízení zasedání valné hromady.

Poté předseda valné hromady vyzval společníky, aby hlasovali o návrhu na volbu zapisovatelky:

Pro - 100 % hlasů

Proti - 0 % hlasů

Zdrželo se - 0 % hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že zapisovatelkou byla zvolena 100 % hlasů paní Andrea Hlaváčková.

3. Odvolání člena dozorčí rady

Předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího pořadu jednání valné hromady a přednesl oznámení stávajícího člena dozorčí rady pana Karla Trávníčka ze dne 15. května 2014 o odstoupení z funkce člena dozorčí rady, v němž pan Karel Trávníček žádá o odstoupení z funkce ke dni 31. května 2014. Posléze předseda valné hromady vyzval společníky, aby se vyjádřili k návrhu na odstoupení z funkce ke dni 31. května 2014, případně vznesli připomínky, námitky či protinávrhy.

Jelikož žádný ze společníků nevznesl žádné připomínky, námitky či protinávrhy, přistoupil předseda valné hromady k hlasování o schválení odstoupení člena dozorčí rady ke dni 31. května 2014.

Pro - 100 % hlasů

Proti - 0 % hlasů

Zdrželo se - 0 % hlasů

Usnesení č. 1

Valná hromada 100 % hlasů

Nahrávám...
Nahrávám...