dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Zápis z řádné valné hromady společnosti

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.2.4
Vzor – Zápis z řádné valné hromady společnosti

Mgr. Markéta Káninská

Zápis z řádné valné hromady společnosti
Stomatologická ordinace Kosobud, s. r. o.

IČO: 054 21 786, se sídlem Ústí nad Labem, nám. Svobody 978/25,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5412,

konané dne 24. října 2017 v 17:00 hodin

v sídle společnosti, v zasedací místnosti 2A, I. patro

1. Zahájení valné hromady

Valná hromada byla zahájena v 17:00 hodin a zúčastnili se jí všichni společníci, tj.:

 • MUDr. Miloš Kosobud, nar. 24. 3. 1974, bydliště Ústí nad Labem, Nad háječkem 35,

 • MUDr. Lukáš Opletal, nar. 4. 8. 1970, bydliště Chabařovice, Husovo náměstí 5, zastoupený na základě plné moci Mgr. Tomášem Volným, advokátem, se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 3093/22, PSČ 400 01, ev. č. ČAK 24562,

 • MUDr. Zuzana Hrubá, nar. 18. 12. 1967, bydliště Ústí nad Labem, Veleslavínova 1956/8.

Vedení valné hromady společnosti do doby zvolení jejich orgánů převzal MUDr. Miloš Kosobud, jednatel a svolavatel valné hromady.

Proti tomuto postupu nebyl vznesen žádný protest.

MUDr. Miloš Kosobud konstatoval, že valná hromada byla svolána včas a řádně způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění (dále jen "ZOK") a společenskou smlouvou společnosti, tj. písemnou pozvánkou zaslanou všem společníkům na adresu uvedenou v seznamu společníků alespoň 15 dnů přede dnem konání valné hromady.

MUDr. Miloš Kosobud dále uvedl, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni společníci, kteří mají 100 % všech hlasů. Dle článku 8. bodu 4. společenské smlouvy má každý společník jeden hlas na každou 1 Kč svého vkladu.

Na úvod valné hromady MUDr. Miloš Kosobud zopakoval pořad jednání valné hromady uvedený v pozvánce:

1. zahájení valné hromady,

2. volba orgánů valné hromady,

3. rozhodnutí valné hromady o uložení příplatkové povinnosti ve smyslu ust. § 162 ZOK,

4. závěr.

Následně bylo přistoupeno k druhému bodu pořadu jednání valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

MUDr. Miloš Kosobud přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady. Navrženi byli:

a) na předsedu valné hromady

MUDr. Miloš Kosobud, nar. 24. 3. 1974, bydliště Ústí nad Labem, Nad háječkem 35

b) na zapisovatele

MUDr. Zuzana Hrubá, nar. 18. 12. 1967, bydliště Ústí nad Labem, Veleslavínova 1956/8

MUDr. Miloš Kosobud vyzval společníky, aby se vyjádřili k navrhovaným osobám, případně aby sdělili, zda navrhují jiné osoby coby kandidáty do orgánů valné hromady.

Jelikož žádný ze společníků nevznesl žádné námitky či protinávrhy, vyzval MUDr. Miloš Kosobud přítomné společníky, aby hlasovali o návrhu na volbu orgánů valné hromady podle jednotlivých funkcí. Následovalo hlasování.

Pro zvolení předsedy valné hromady MUDr. Miloše Kosobuda vyslovili:

 • souhlas společníci mající 100 % hlasů,

 • nesouhlas společníci mající 0 % hlasů,

 • zdrželi se společníci mající 0 % hlasů,

 • nezúčastnili se hlasování společníci mající 0 % hlasů.

Pro zvolení zapisovatele valné hromady paní MUDr. Zuzany Hrubé vyslovili:

 • souhlas společníci mající 100 % hlasů,

 • nesouhlas společníci mající 0 % hlasů,

 • zdrželi se společníci mající 0 % hlasů,

 • nezúčastnili se hlasování společníci mající 0 % hlasů.

MUDr. Miloš Kosobud konstatoval, že valná hromada 100 % hlasů přítomných společníků zvolila pana MUDr. Miloše Kosobuda do funkce předsedy valné hromady a MUDr. Zuzanu Hrubou do funkce zapisovatelky valné hromady.

3. Rozhodnutí valné hromady o uložení příplatkové povinnosti ve smyslu ust. § 162 ZOK

Předseda valné hromady přítomné společníky uvedl do problematiky tohoto bodu pořadu jednání valné hromady.

Podle ust. § 162 ZOK může společenská smlouva určit, že společnost je oprávněna usnesením valné hromady společníkům uložit povinnost poskytnout společnosti peněžitý příplatek mimo základní kapitál. Společenská smlouva v takovém případě současně určí, jakou výši nesmí příplatky ve svém souhrnu překročit, a zda a s jakými podíly je příplatek spojen.

Společenská smlouva společnosti ve svém článku 11 upravuje oprávnění společnosti k uložení příplatkové povinnosti společníkům. Příplatky v tomto případě nesmí ve svém souhrnu překročit částku 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). Příplatky jsou vždy spojeny se všemi podíly ve společnosti, tedy i s podíly základními. Příplatky poskytují společníci vždy podle poměru svých podílů.

Aktuální prostory stomatologické ordinace jsou již kapacitně na svém maximu a neumožňují další rozšíření ordinace. Z tohoto důvodu společnost v listopadu tohoto roku uzavře novou nájemní smlouvu na prostory umístěné ve II. patře budovy, které však bude nutné dále rekonstruovat, aby vyhovovaly požadavkům na výkon stomatologické ordinace. Předběžné náklady na provedení těchto prací jsou odhadovány na částku ve výši 1 700 000 Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých). Částku ve výši 700 000 Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) obdrží společnost z podnikatelského úvěru od Raiffeisenbank, a. s., ovšem zbývající finanční prostředky si musí společnost zabezpečit z vlastních zdrojů. Z uvedeného důvodu se společnost rozhodla využít možnosti dané společenskou smlouvou a prostřednictvím rozhodnutí valné hromady uložit společníkům příplatkovou povinnost v celkové výši 1 000 000 Kč (slovy:

Nahrávám...
Nahrávám...