dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Zápis z jednání valné hromady

12.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.3.1
Vzor – Zápis z jednání valné hromady

Mgr. Markéta Káninská

Zápis
z jednání valné hromady společnosti

IČO: 015 45 238,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 587/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579,

konané dne 10. dubna 2014 v 16:00 hodin

v sídle společnosti.

1. Zahájení valné hromady

Valná hromada byla zahájena v 16:00 hodin a zúčastnili se jí tito společníci:

 • Společnost DEF, s. r. o., IČO: 022 13 336, se sídlem Praha 5, Plzeňská 846/1, PSČ 150 00, zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 4. 2014 JUDr. Milenou Kohoutovou, nar. 18. 4. 1965, bytem Kostelní 523/78, Praha 7, PSČ 170 00,

 • Ing. Jaroslav Krotký, nar. 12. 6. 1967, bytem Praha 4, Ohradní 1341/17, PSČ 140 00.

Vedení valné hromady společnosti do doby zvolení jejích orgánů převzal Ing. Jaroslav Krotký, jednatel společnosti a současně svolavatel valné hromady.

Proti tomuto postupu nebyl vznesen žádný protest.

Valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou ze dne 20. 3. 2014, doručenou oběma společníkům osobně oproti potvrzení dne 21. 3. 2014. Ing. Jaroslav Krotký prohlašuje, že valná hromada byla svolána včas a řádně způsobem stanoveným zákonem a společenskou smlouvou společnosti.

Ing. Jaroslav Krotký dále prohlašuje, že valná hromada společnosti je schopna usnášení, neboť jsou přítomni společníci, kteří mají 100 % všech hlasů.

Každý společník má jeden hlas na každou 1 Kč svého vkladu.

Pořad jednání valné hromady dle pozvánky je následující:

1) zahájení valné hromady,

2) volba orgánů valné hromady,

3) odvolání Ing. Jaroslava Krotkého z funkce jednatele společnosti,

4) volba Ing. arch. Lubomíra Kohouta do funkce jednatele společnosti,

5) závěr.

Následně bylo přistoupeno k druhému bodu pořadu jednání valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Jaroslav Krotký přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady. Navrženi byli:

 • na předsedu valné hromady: Ing. Jaroslav Krotký, nar. 12. 6. 1967, bytem Praha 4, Ohradní 1341/17, PSČ 140 00,

 • na zapisovatele: JUDr. Milena Kohoutová, nar. 18. 4. 1965, bytem Kostelní 523/78, Praha 7, PSČ 170 00.

Ing. Jaroslav Krotký vyzval společníky, aby se vyjádřili k navrhovaným osobám, případně aby sdělili, zda navrhují jiné osoby coby kandidáty do orgánů valné hromady.

Jelikož žádný ze společníků nevznesl žádné námitky či protinávrhy, vyzval Ing. Jaroslav Krotký přítomné společníky, aby hlasovali o návrhu na volbu orgánů valné hromady podle jednotlivých funkcí. Následovalo hlasování.

Pro zvolení předsedy valné hromady Ing. Jaroslava Krotkého vyslovili:

 • souhlas společníci mající 100 % hlasů,

 • nesouhlas společníci mající 0 % hlasů,

 • zdrželi se společníci mající 0 % hlasů,

 • nezúčastnili se hlasování společníci mající 0 % hlasů.

Pro zvolení zapisovatele valné hromady JUDr. Mileny Kohoutové vyslovili:

 • souhlas společníci mající 100 % hlasů,

 • nesouhlas společníci mající 0 % hlasů,

 • zdrželi se společníci mající 0 % hlasů,

 • nezúčastnili se hlasování společníci mající 0 % hlasů.

Ing. Jaroslav Krotký konstatoval, že valná hromada 100 % hlasů přítomných společníků zvolila Ing. Jaroslava Krotkého do funkce předsedy valné hromady a JUDr. Milenu Kohoutovou do funkce zapisovatelky valné hromady.

3. Odvolání Ing. Jaroslava Krotkého z funkce jednatele

Předseda valné hromady přítomné společníky uvedl do problematiky tohoto bodu pořadu jednání valné hromady a přednesl žádost Ing. Jaroslava Krotkého o odvolání z funkce jednatele společnosti, neboť jej k tomu nutí vážné zdravotní problémy a nezbytnost dlouhodobé hospitalizace.

Následně

Nahrávám...
Nahrávám...