dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Žaloba na ochranu osobnosti

19.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.1.1
Vzor - Žaloba na ochranu osobnosti

Mgr. Milan Vaňkát

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 587/14

112 94 Praha 1

OSOBNĚ

Praha, 12. prosince 2016

Žalobkyně: Markéta Nováková, nar. 1. 1. 1939, bytem Centrální náměstí 1, 110 00 Praha 1

Žalovaná: Jana Malá, nar. 1. 1. 1975, bytem Centrální náměstí 1, 110 00 Praha 1

Řízení o ochraně osobnosti

ŽALOBA

I.

1.1 Žalobkyně je z titulu svého vlastnictví k bytové jednotce č. 1 v domě s č. p. 1, jež se nachází na pozemku parc. č. st. 111, vše zapsáno na LV. č. 111 pro k. ú. Nové Město, v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, členkou Společenství vlastníků jednotek domu s č. p. 1, Praha 1, IČ 111 111 11, se sídlem Centrální náměstí 1, 110 00 Praha 1 (dále jako "SVJ"). Na den 1. 12. 2016 bylo svoláno 10. shromáždění SVJ, jehož se účastnily žalobkyně i žalovaná.

Důkaz:

  • výpis z katastru nemovitostí

  • pozvánka na 10. shromáždění SVJ ze dne 1. 11. 2016

  • zápis z 10. shromáždění SVJ dne 1. 12. 2016

1.2 Dne 1. 12. 2016 na adrese Centrální náměstí 1, 110 00 Praha 1 v průběhu 10. shromáždění SVJ pronášela žalovaná nepravdivá tvrzení na adresu žalobkyně. Žalobkyně z nepravdivých tvrzení žalované usuzuje, že jejím úmyslem byla veřejná difamace žalobkyně. Žalobkyně má za to, že žalovaná zasáhla do osobnosti žalobkyně především následujícími tvrzeními: "... Když byla Nováková předsedkyní, tak nás tu roky okrádala a přišla si tím na obrovský prachy. Je to stará šejdířka. Dokonce jsem slyšela, že za minulého režimu udávala svoje sousedy lživými obviněními. Některý z nich zavřeli a už se nikdy nevrátili. Taková zlá ženská nesmí být znovu předsedkyní, o to se osobně postarám....".

Důkaz:

  • zápis z 10. shromáždění SVJ (zde viz str. č. 3, kde jsou výroky žalované zestručněny) účastnickým výslechem žalobkyně

  • výslechem pana prof. Ing. Jana Nováka, manžela žalobkyně, bytem na adrese žalobkyně

1.3 Shora uvedená tvrzení jsou nepravdivá. Jednání, které žalobkyni žalovaná přisuzuje, se nikdy neuskutečnila. Žalobkyně se žádného protiprávního jednání nedopustila. Žalobkyně je přesvědčena, že v projednávaném případě byly naplněny všechny předpoklady pro uplatnění nároků z titulu ochrany osobnosti žalobkyně. Žalovaná se dopustila jednání objektivně způsobilého vyvolat nemajetkovou újmu, jednalo se o jednání neoprávněné, existuje zde příčinná souvislost mezi tímto jednáním a jeho následkem a ze strany žalované se navíc jednalo o úmyslné jednání vedené jednoznačnou snahou zabránit zvolení žalobkyně předsedkyní SVJ, což se jí za pomoci napadených tvrzení

Nahrávám...
Nahrávám...