dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady

19.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.2
Vzor – Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady

Mgr. Klára Svobodová

Představenstvo společnosti ABC, a. s.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1 – Staré Město

Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady

Vážené představenstvo,

já, Josef Novák, nar. 6. 9. 1982, bydliště Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 342/18, akcionář společnosti ABC, a. s., IČO 056 43 408, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, vlastním akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 5 % základního kapitálu. Konkrétně vlastním šest akcií na jméno v listinné podobě v souhrnné jmenovité hodnotě 600 000 Kč.

V souladu s ustanovením § 366 ZOK žádám představenstvo společnosti ABC, a. s., aby svolalo bez zbytečného odkladu valnou hromadu společnosti k projednání níže uvedených bodů navrženého programu jednání valné hromady:

Josef Novák navrhuje tento pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2015. Projednání účetní závěrky za rok 2015. Projednání návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.

4. Schválení účetní závěrky a schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2015.

Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky patří do

Nahrávám...
Nahrávám...