dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor - Vzorové všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře

17.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.2
Vzor – Vzorové všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Pozn. S ohledem na široký rozsah služeb cestovního ruchu, které jsou pořadateli zájezdu obstarávány, není možné, aby tyto vzorové všeobecné obchodní podmínky pokryly veškeré alternativy (například rozdíl mezi letními a zimními zájezdy, pobytovými a poznávacími, tuzemskými a zahraničními atp.). Pořadatelům lze doporučit, aby si nechali všeobecné obchodní podmínky zpracovat "na míru" s ohledem na specifika jím obstarávaných služeb cestovního ruchu.

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako "VOP") upravují průběh jednání o uzavření smlouvy o zájezdu mezi cestovní kanceláří a zákazníkem, práva a povinnosti zákazníka a cestovní kanceláře, jakož i podmínky poskytování služeb cestovního ruchu. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu uzavřené mezi CK a zákazníkem. V případě, že smlouva o zájezdu stanoví práva a povinnosti CK a/nebo zákazníka odlišně od úpravy těchto VOP, použije se ustanovení smlouvy o zájezdu.

II.
Definice základních pojmů

2.1 Cestovní kanceláří se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí ..................(název CK) .............., IČO ......................., DIČ .........................., se sídlem ..................................., tel.: ................................, e-mail: ........................................................, číslo účtu: .........................../............., vedený u ................................... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .........................................., oddíl .............. vložka ................. (dále jen "CK").

2.2 Internetovými stránkami se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí internetové stránky CK dostupné na https://www. ........... Informace uvedené na jakýchkoliv jiných stránkách, a to včetně sociálních sítí, nejsou nabídkou CK ani nemohou CK ve vztahu k zákazníkům nikterak zavazovat.

2.3 Katalogem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí katalog CK, v němž jsou nabízeny zájezdy.

2.4 Obchodním zástupcem se pro účely této smlouvy považuje fyzická nebo právnická osoba, kterou CK zmocnila k uzavírání smluv o zájezdu, přebírání finančních prostředků, popřípadě k jiným právním jednáním souvisejícím s uzavíráním smlouvy o zájezdu.

2.5 Objednatelem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník, který uzavřel s CK smlouvu o zájezdu. Objednatel je povinen před podpisem smlouvy o zájezdu získat pokyn k uzavření této smlouvy od všech osob, v jejichž prospěch budou služby cestovního ruchu na základě uzavírané smlouvy poskytovány. V případě, že je zákazníkem osoba mladší 18 let, pak je objednatel povinen získat pokyn k uzavření smlouvy ve prospěch této osoby ze strany jeho zákonných zástupců.

  1. 2.6 Pořadatelem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí CK.

2.7 Službou cestovního ruchu se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí:

a) doprava zákazníka,

b) ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení,

c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo

d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu uvedených v písmenu a), b) nebo c), zejména prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení.

2.8 Přepravními podmínkami se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí podmínky subjektu, který zajišťuje přepravu zákazníků, zavazadel a věcí. Přepravní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách přepravních společností poskytujících přepravu dle uzavřené smlouvy o zájezdu. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu prohlašuje, že se s těmito přepravními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

2.9 Smlouvou o zájezdu se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí smlouva uzavřená mezi CK a zákazníkem, popřípadě některým ze zákazníků (objednatelem), v níž jsou sjednány práva a povinnosti CK a zákazníka, jakož i rozsah služeb cestovního ruchu, které tvoří zájezd. Součástí smlouvy o zájezdu jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, přepravní podmínky, jakož i další zvláštní podmínky, které jsou přiloženy ke smlouvě o zájezdu a tvoří její součást.

2.10 Zájezdem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí soubor služeb cestovního ruchu, které jsou nabízeny v katalogu CK.

2.11 Zákazníkem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí osoba:

a) která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo

b) v jejíž prospěch byla některá z těchto smluv uzavřena, anebo

c) které byla smlouva postoupena.

V případě, že je podmínkou pro účast na zájezdu/získání slevy dosažení určitého věku zákazníka, pak tohoto věku musí zákazník dosáhnout před započetím první ze služeb cestovního ruchu. V případě podmínky nedosažení určitého věku, pak zákazník nesmí tohoto věku dosáhnout během celého zájezdu.

2.12 Zvláštními podmínkami se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí práva a povinnosti CK a zákazníka ve vztahu ke konkrétnímu zájezdu. V případě rozdílů mezi zvláštními podmínkami a podmínkami uvedenými v těchto VOP či přepravních podmínkách se použijí zvláštní podmínky.

III.
Jednání o uzavření smlouvy o zájezdu

3.1 CK informuje zákazníka před uzavřením smlouvy o zájezdu o všech podstatných náležitostech smlouvy o zájezdu, k jejímuž uzavření jejich vzájemná jednání směřují. CK zpravidla informuje zákazníky prostřednictvím katalogu, popřípadě informací uvedených na svých internetových stránkách. V případě, že informace uvedené v katalogu a na internetových stránkách nejsou shodné, použijí se údaje uvedené na internetových stránkách.

3.2 CK dále v rámci těchto kontraktačních jednání předá zákazníkovi informační formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o způsobu právní ochrany zákazníka. V případě jakýchkoliv nejasností zákazníka, je CK povinna mu tyto nesrovnalosti vysvětlit.

3.3 Rozsah a kvalita služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci konkrétního zájezdu je definována v popisu zájezdu uvedeného v katalogu.

3.4 V případě, že je v katalogu, popřípadě na internetových stránkách, u konkrétního zájezdu uvedeno, že se jedná o zájezd "na vyžádání", pak CK nenese odpovědnost za učinění nabídky zákazníkovi.

3.5 Zákazník bere na vědomí, že zájezd je kombinací více služeb cestovního ruchu, které CK poptává u více smluvních partnerů (hotely, přepravní společnosti aj.). V případě, že dojde k naplnění kapacity některé ze služeb cestovního ruchu, která je součástí zájezdu dle katalogu, je CK oprávněna tento zájezd dále nenabízet.

3.6 Zákazník dále bere na vědomí, že informace ohledně volné kapacity jednotlivých zájezdů uváděných na internetových stránkách, jsou pouze orientační. Aktuální dostupnost příslušného zájezdu může zákazníkovi sdělit pouze zaměstnanec CK.

3.7 V případě rezervace zájezdu prováděné prostřednictvím internetových stránek CK bude ze strany CK ověřena dostupnost takového zájezdu, a to nejpozději do 2 pracovních dní od okamžiku odeslání rezervace. V případě, že kapacita poptávaného zájezdu bude volná, vytvoří CK zákazníkovi rezervaci. Zákazník nemá právní nárok na uzavření smlouvy dle jím učiněné rezervace v případě, že bude naplněna kapacita některé ze služeb cestovního ruchu jím poptávaného zájezdu. Rozhodný je okamžik ověření dostupnosti ze strany CK, nikoliv okamžik učinění rezervace.

IV.
Obsah smlouvy o zájezdu

4.1 Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu.

4.2 Není-li smlouva o zájezdu zavřena v písemné formě, pak smluvní vztah vzniká okamžikem odeslání potvrzení o zájezdu ze strany CK na e-mail, popřípadě korespondenční adresu objednatele. CK nenese odpovědnost za funkčnost a nastavení e-mailové schránky objednatele.

4.3 Odesláním objednávky, popřípadě podpisem smlouvy o zájezdu objednatel potvrzuje, že seznámil všechny zákazníky s katalogem, těmito VOP, přepravními podmínkami, jakož i veškerými dalšími podmínkami vztahujícími se k příslušnému zájezdu. Objednatel rovněž odesláním objednávky, popřípadě podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že všichni zákazníci se všemi těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí.

4.4 Není-li ve smlouvě o zájezdu sjednáno jinak, je rozsah zájezdu určen dle katalogu. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy o zájezdu VOP, přepravní podmínky, jakož i zvláštní podmínky prostudoval, všemu porozuměl a případné nesrovnalosti mu byly ze strany CK vysvětleny.

4.5 Součástí smlouvy o zájezdu jsou i tyto VOP, přepravní podmínky přepravní společnosti, jakož případně i zvláštní podmínky dle charakteru konkrétního zájezdu.

4.6 Není-li nějaká otázka smluvního vztahu mezi zákazníkem a CK určena ve smlouvě o zájezdu, VOP, přepravních podmínkách či zvláštních podmínkách, pak se na tuto otázku použijí příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V.
Cena zájezdu

5.1 Cena zájezdu je cenou smluvní, která vychází z údajů v katalogu. Cena zájezdu obsahuje služby uvedené v katalogu. Cena je uvedená včetně daně z přidané hodnoty.

5.2 Cena zájezdu je kalkulována podle kurzu ČNB ke dni ....................

5.3 Referenční cena paliva je ............. Kč/litr, ropy BRENT pak ............. USD/litr.

5.4 Slevy či jiné akce, které budou vyhlášeny po uzavření smlouvy o zájezdu, nemají na sjednanou cenu zájezdu žádný vliv.

5.5 CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se:

a) cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie, a to o ......% oproti referenčním cenám uvedeným v těchto VOP,

b) daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, nebo

c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu oproti kurzu ke dni uvedenému v těchto VOP.

5.6 Oznámení o zvýšení ceny zájezdu musí být učiněno písemně a odesláno objednateli zájezdu na jím uvedenou adresu pobytu. Toto oznámení je zapotřebí objednateli odeslat nejpozději 21. den před zahájením zájezdu (poskytnutím první ze služeb cestovního ruchu).

5.7 Cena zájezdu bude zvýšena o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny, ceny pohonných hmot, popřípadě jiného obdobného plnění dle tohoto odstavce. Ve svém oznámení o navýšení ceny zájezdu pak CK uvede výpočet ceny zájezdu před navýšením ceny, skutečnosti odůvodňující navýšení ceny, výpočet nové ceny a její konečnou výši.

5.8 Navrhne-li CK zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, může objednatel návrh přijmout nebo může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 7 dní od doručení oznámení o navýšení ceny, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené lhůtě, platí, že se změnou ceny zájezdu souhlasí. Objednatel je povinen doplatit rozdíl v ceně zájezdu do 8 dní od okamžiku doručení oznámení o navýšení ceny zájezdu. V případě, že objednatel či jakýkoliv jiný zákazník neodstoupí od smlouvy z důvodu navýšení ceny ze strany CK, ale zároveň nedoplatí rozdíl v ceně do 10 dní od okamžiku doručení oznámení o navýšení ceny, může CK od smlouvy odstoupit. Zákazník je povinen zaplatit CK odstupné, a to ve výši dle těchto VOP.

5.9 Dojde-li ke snížení některého z faktorů, který má vliv na zvýšení ceny zájezdu dle těchto VOP, pak CK provede automaticky ponížení ceny zájezdu. Při snížení ceny zájezdu, jakož i při vyplácení rozdílu postupuje CK obdobně jako při zvyšování ceny zájezdu.

VI.
Platební podmínky

6.1 Objednatel je povinen zaplatit celou výši zájezdu před jeho zahájením. Částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího zaplacení v hotovosti v sídle či provozovnách CK, provozovně provizního prodejce, popřípadě zmocněného obchodního zástupce.

6.2 V případě bezhotovostní platby se považuje částka za zaplacenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet CK uvedený v cestovní smlouvě, popřípadě těchto VOP.

6.3 V případě, že objednatel nedodrží platební podmínky uvedené v těchto VOP, je CK oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit CK odstupné, a to ve výši a za podmínek definovaných těmito VOP.

6.4 Vyplacením odstupného není dotčeno právo CK na náhradu škody, a to v plné výši.

6.5 Není-li ve smlouvě o zájezdu sjednáno jinak, pak je objednatel povinen uhradit ....... % z celkové ceny zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Zbylá část ceny zájezdu je splatná .......... dnů před začátkem zájezdu. V případě, že smlouva o zájezdu není uzavřena v písemné formě, pak je cena zájezdu splatná do 3 dnů od okamžiku doručení potvrzení o zájezdu.

6.6 Je-li smlouva o zájezdu uzavřena méně než .......... dnů před zahájením zájezdu, je celá výše ceny zájezdu splatná při uzavření smlouvy o zájezdu.

6.7 V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením byť jen části ceny zájezdu, je CK oprávněna od uzavřené smlouvy o zájezdu odstoupit.

6.8 Poplatky za postoupení smlouvy jsou splatné v hotovosti ihned.

VII.
Práva a povinnosti zákazníka

7.1 Zákazník má právo:

a) získat veškeré informace týkající se zájezdu, a to ještě před uzavřením smlouvy o zájezdu,

b) obdržet služby cestovního ruchu, které jsou součástí zájezdu. V případě, že nedojde k vyčerpání všech služeb cestovního ruchu z důvodu na straně zákazníka, nemá zákazník nárok na jakékoliv plnění ze strany CK,

c) obdržet spolu se smlouvou o zájezdu, popřípadě s potvrzením o zájezdu doklad o povinném pojištění CK pro případ jejího úpadku,

d) na ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy,

e) odstoupit od uzavřené smlouvy o zájezdu, a to ve lhůtě a za podmínek stanovených ve smlouvě o zájezdu a těchto VOP,

f) obdržet informace o všech podstatných skutečnostech týkajících se zájezdu (před odjezdem), a to způsobem a za podmínek stanovených ve smlouvě o zájezdu a těchto VOP,

g) být seznámen s případnými změnami zájezdu,

h) reklamovat zájezd nebo jednotlivé služby cestovního ruchu, a to za podmínek a způsobem uvedeným v těchto VOP.

7.2 Zákazník je povinen:

a) zaplatit celou cenu zájezdu, a to ve lhůtě a za podmínek stanovených smlouvou o zájezdu a těmito VOP,

b) dodržovat podmínky CK, přepravní společnosti, jakož i právní předpisy všech států, na jejichž území se bude v rámci zájezdu nacházet,

c) dbát doporučení CK, jakož i Ministerstva zahraničních věcí ČR,

d) dodržovat termíny odjezdu/odletu/vyplutí stanovené CK popřípadě přepravní společností,

e) poskytovat CK maximální možnou součinnost,

f) sdělovat o sobě, jakož i o ostatních zákaznících úplné a pravdivé informace. Zákazník bere tímto na vědomí, že zatajení, neuvedení, popřípadě sdělení nesprávního údaje o osobě může vést k neposkytnutí služby cestovního ruchu, popřípadě i k protiprávnímu jednání posuzovaného dle právního řádu státu, na jehož území bude toto jednání zjištěno. Sankce za toto porušení bude posuzována výhradně v souladu s právním řádem příslušného státu,

g) mít u sebe všechny doklady nezbytné pro vstup a pobyt ve státech, na jejichž území se bude v rámci zájezdu zdržovat, u těchto dokladů je pak zákazník povinen dodržet minimální dobu platnosti pro dobu po návratu do ČR dle legislativy příslušného státu,

h) zajistit dohled nad osobou mladší 18 let (není-li v některém státě vyšší věková hranice). Zákazník bere na vědomí, že CK neodpovídá za zákazníky mladší 18 let,

i) převzít od CK veškeré dokumenty, popřípadě jiné věci nezbytné pro řádné poskytování služeb cestovního ruchu,

j) být v době 7 dní před odletem kontaktní na telefonu, který uvede ve smlouvě o zájezdu,

k) dodržovat právní řád všech zemí, na jejichž území se bude po dobu zájezdu nacházet,

l) respektovat odlišnou sociální a náboženskou skladbu obyvatelstva, dodržovat místní zvyky a obyčeje,

m) uhradit veškeré služby, které nejsou součástí zájezdu a které si sjednal sám zákazník v místě zájezdu, popřípadě o jejichž sjednání požádal CK,

n) dodržovat pokyny a doporučení zástupce CK v cizí zemi,

o) dodržovat pravidla ubytovacího zařízení, a to včetně pravidel týkajících se zákazu konzumace alkoholu, omamných a psychotropních látek, dodržování nočního klidu atd.,

p) uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku, ubytování, popřípadě kdekoliv jinde v průběhu zájezdu,

q) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit život, zdraví či majetek CK, ostatních zákazníků či třetích osob,

r) případné vady reklamovat bez zbytečného odkladu, tyto vady řádně zdokumentovat,

s) v případě, že je zákazníkem či objednatelem právnická osoba, pak je povinna seznámit se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy o zájezdu, VOP, přepravních podmínek, zvláštních podmínek, jakož i ostatních dokumentů všechny cestující a zajistit jejich dodržování.

VIII.
Změny a zrušení smluvně sjednaných služeb cestovního ruchu

8.1 CK si v souladu s ust. § 2531 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, sjednává právo k provedení nepodstatných změn smlouvy o zájezdu. CK je povinna tyto změny oznámit zákazníkovi jasným a srozumitelným způsobem, a to v textové podobě. V případě těchto změn nemá zákazník nárok na odstoupení od smlouvy, resp. je oprávněn od smlouvy odstoupit za standardních storno podmínek, tedy včetně povinnosti zaplatit storno poplatek.

8.2 V případě, že je CK nucena učinit podstatnou změnu smlouvy o zájezdu, pak o této skutečnosti informuje bez zbytečného odkladu zákazníka a požádá jej o jeho písemný souhlas s těmito změnami. Zákazník je povinen vyjádřit se k návrhu CK ve lhůtě 5 dní od okamžiku doručení příslušného oznámení, nejpozději však před zahájením zájezdu. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je oprávněn od sjednané smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazníkovi v takovém případě nevzniká povinnost hradit odstupné. V případě, že zákazník ve výše uvedené lhůtě od smlouvy neodstoupí, popřípadě se nijak nevyjádří, bere se, že s navrhovanými změnami souhlasí.

8.3 Za podstatnou změnu se považuje změna:

a) místa určení cesty nebo pobytu, trasy a délky pobytu včetně termínů a, je-li součástí ubytování, i počtu nocí,

b) ujednaného dopravního prostředku, jeho vlastnosti a kategorie, místa, data a času odjezdu a příjezdu, trvání a místa zastávek a dopravního spojení; není-li přesný čas ještě stanoven, sdělí pořadatel a tam, kde je to významné, zprostředkovatel prodeje zájezdu zákazníkovi přibližný čas odjezdu a příjezdu,

c) umístění, hlavních znaků a případné turistické kategorie, do níž je podle pravidel státu místa určení cesty nebo pobytu ubytování zařazeno,

d) ujednaného stravování,

Nahrávám...
Nahrávám...