dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Statut svěřenského fondu

3.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.24.1.3
Vzor – Statut svěřenského fondu

JUDr. Jarmila Gajdošíková

Notářský zápis

sepsaný dne 1. 1. 2016 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Naděnkou Modrolistou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Květinová 11,

podle ustanovení § 62 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen "notářský řád")a § 70 a násl., obsahující

statut svěřenského fondu.

Účastník:

Květoslav Růžový, nar. 1. 1. 1966, bydliště Praha 1, Květinová 1, jehož totožnost jsem zjistila z platného úředního průkazu a který je dle svého prohlášení svéprávný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, které je předmětem tohoto notářského zápisu.

Květoslav Růžový v souladu s ust. § 1452 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ“), tímto prohlašuje tento statut svěřenského fondu.

Za prvé: Svěřenský fond.

1. Květoslav Růžový, nar. 1. 1. 1966, bydliště Praha 1, Květinová 1 (dále jen "zakladatel") zřizuje svěřenský fond s názvem Okvětní lístek, svěřenský fond (dále jen "svěřenský fond" nebo "fond").

2. Svěřenský fond je při svém vzniku tvořen tímto majetkem:

práva a povinnosti ze smlouvy o vedení účtu č. 1234567890/0123 vedeného u České úložny, a. s., se sídlem Praha 4, Albrechtova 1234, IČO: 123 56 890, včetně zůstatku peněžních prostředků na tomto účtu, přírůstků a příslušenství,

3. Tento svěřenský fond se zřizuje za soukromým účelem, kterým je ochrana majetku rodiny, zabezpečení finančních prostředků pro budoucnost obmyšleného (beneficienta).

4. Svěřenský fond se zřizuje na dobu určitou, tj. do dne dosažení zletilosti obmyšleného (beneficienta).

Za druhé: Obmyšlený.

1. Jako obmyšleného ze svěřenského fondu jmenuje zakladatel:

Růženu Růžovou, nar. 1. 1. 2000, bydliště Praha 1, Květinová 1.

2. Zakladatel přiznává obmyšlenému právo na majetek ze svěřenského fondu. Tento majetek nabude obmyšlený do svého vlastnictví jednorázově po splnění podmínek pro plnění ze svěřenského fondu uvedených v článku Za prvé bod 4 tohoto statutu.

3. Obmyšlený má nárok na plody a užitky z majetku svěřenského fondu.

Za třetí: Svěřenský správce.

1. Zakladatel jmenuje svěřenským správcem svěřenského fondu Sávu Konvalinku, nar. 1. 1. 1967, bydliště Praha 1, Květinová 13. Správce svěřenského fondu toto jmenování přijímá podpisem akceptace oferty o pověření svěřenského správce správou svěřenského fondu ze dne 1. 1. 2014.

2. Svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu. Svěřenský správce může se svěřeným majetkem nakládat jakýmkoli způsobem, který je v souladu se zákonem, vždy však musí dbát naplnění účelu svěřenského fondu a respektovat práva obmyšleného. Svěřenský správce nesmí s majetkem ve svěřenském fondu nakládat takovým způsobem, kterým by snížil majetkovou podstatu svěřenského fondu.

3. Svěřenský správce je oprávněn majetek ve svěřenském fondu investovat. Svěřenský správce však musí s majetkem ve svěřenském fondu nakládat tak, aby byl schopen včas vydat obmyšlenému majetek podle podmínek pro plnění ze svěřenského fondu uvedených v článku Za prvé tohoto statutu.

4. Veškeré plody a užitky ze svěřenského fondu se stávají majetkem obmyšleného a sledují stejný osud jako majetek svěřenského fondu.

5. V případě, že svěřenský správce zemře, zakladatel jmenuje bez zbytečného odkladu nového svěřenského správce. Pokud v době smrti svěřenského správce nebude zakladatel naživu nebo nebude schopen jmenovat nového svěřenského správce, jmenují nového svěřenského správce společně osoby, které jsou oprávněny vykonávat dohled nad správou svěřenského fondu podle článku Za páté tohoto statutu.

Za čtvrté: Podmínky pro plnění ze svěřenského fondu.

1. Majetek ze svěřenského fondu vydá svěřenský správce obmyšlenému do šedesáti dnů poté, co obmyšlený nabyde zletilosti.

2. Svěřenský správce je oprávněn pravidelně kontrolovat stav

Nahrávám...
Nahrávám...