dnes je 21.7.2024

Input:

Smlouva o dílo po 1. 1. 2014

4.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2 Smlouva o dílo po 1. 1. 2014

Mgr. Iva Sládková

SMLOUVA O DÍLO PO 1. 1. 2014

Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník” nebo „NOZ”). Následující článek má za cíl poukázat na zásadní změny v úpravě NOZ ve vztahu ke smlouvám o dílo a vliv nové úpravy na již uzavřené smlouvy.

Jediná úprava smluv o dílo

Přední a zásadní změnou, kterou nový občanský zákoník přinese, je odstranění dvojkolejnosti dosud uzavíraných smluv o dílo, tedy odstranění režimu smluv podle obchodního zákoníku a podle občanského zákoníku. Bude platit pouze jediná úprava uvedená v ustanoveních §§ 2586 – 2635 NOZ nazvaná „Dílo”. Jako vzor nové úpravy smlouvy o dílo byla vzata úprava platného obchodního zákoníku s přihlédnutím k některým zahraničním úpravám. Smlouva o dílo je upravena nejprve obecně, poté jsou uvedeny odchylky o ceně díla sjednané podle rozpočtu a dále speciální ustanovení o díle prováděném na nemovitých věcech a o dílech s nehmotným výsledkem.

Stavby jsou součástí pozemku

Pokud jde o stavby, úprava NOZ doznala několik zásadních koncepčních změn. Po 1. 1. 2014 zde bude opět platit zásada superficies solo cedit (stavby jsou součástí pozemku). Cílem této úpravy je postupné sjednocení vlastníka pozemku a vlastníka stavby na tomto pozemku. To má za důsledek, že od 1. 1. 2014 tam, kde vlastnické právo ke stavbě i k pozemku má tatáž osoba, přestane být stavba samostatnou věcí a stává se součástí pozemku. Tam, kde budou k tomuto datu stavby ve vlastnictví osob odlišných od vlastníka pozemku, se však součástí pozemku nestanou a tyto stavby budou nadále považovány za věc nemovitou. To platí obdobně i pro stavbu, která má být teprve zřízena na pozemku jiného vlastníka na základě věcného práva vzniklého, nebo smlouvy uzavřené, přede dnem účinnosti NOZ. V těch případech, kde se stavba součástí pozemku nestane, vznikne vlastníku pozemku předkupní právo ke stavbě na tomto pozemku a vlastníku stavby předkupní právo k pozemku. Nová úprava tak stavby již nepovažuje za věci nemovité (s výjimkou staveb podzemních se samostatným účelovým určením). Nemovitou věcí je zde pozemek, jehož součástí jsou stavby na tomto pozemku zřízené, nebo je jí právo stavby, jehož součástí je stavba tomuto právu odpovídající.

Právo stavby

Právo stavby je tedy další novinkou, kterou nová úprava přinese. Právo stavby je věcným právem k věci cizí a je považováno za věc nemovitou, resp. NOZ výslovně

Nahrávám...
Nahrávám...