dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o zřízení práva stavby

3.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.3.1
Vzor – Smlouva o zřízení práva stavby

Mgr. Pavla Krejčí

Smlouva o zřízení práva stavby

uzavřená podle § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "smlouva")

Manželé

Jaroslav Jonáš, r. č. 770503/0503

a Jana Jonášová, r. č. 766221/0787,

oba bytem Kulatá 669, 150 00 Praha 5,

č. ú. ..............................

(dále společně také jako "Vlastník" nebo "Vlastníci")

a

JAPA, s. r. o.,

IČO: 55555555,

se sídlem Praha 6, Na Kulatém náměstí 5, PSČ 166 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55555, již zastupuje Josef Koblížek, jednatel,

číslo účtu: 8700187001/5500

(dále jako "Stavebník")

I.
Pozemek

1.1 Vlastníci prohlašují, že do jejich společného jmění manželů náleží tyto pozemky:

  • pozemek parc. č. 57/61,

  • pozemek parc. č. 57/62,

to vše v katastrálním území Chodov, obec Praha, okres l., město Praha (dále společně také jako "Pozemek").

1.2 Vlastníci prohlašují, že:

a) na Pozemku nevázne právo příčící se účelu stavby specifikované v čl. této smlouvy,

b) Pozemek není zatížen zástavním právem.

II.
Zřízení práva stavby

2.1 Vlastník zřizuje Stavebníkovi právo mít na povrchu nebo pod povrchem Pozemku stavbu vymezenou v odst. 3.1 této smlouvy.

III.
Stavba

3.1 Stavba

a) musí být v souladu s:

  • projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Josefem Vyšohlídem ze dne 15. 4. 2017, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,

  • územním rozhodnutím ze dne 28. 1. 2018, vydaným Úřadem městské části Praha 6 pod sp. zn. OV/14/066986/Vo, č. j. MCP11/14/066768/OV/Vo,

  • rozhodnutím ze dne 29. 10. 2018, vydaným Úřadem městské části Praha 6 pod sp. zn. OV/13/056624/Vo, č. j. MCP11/13/066684/OV/Vo,

  • rozhodnutím ze dne 20. 3. 2019, vydaným Úřadem městské části Praha 6 pod sp. zn. OV/13/075509/Vo, č. j. MCP11/14/015538/OV/Vo,

(dále společně jako "Územní rozhodnutí");

b) musí být dokončena do pěti (5) let od uzavření této smlouvy.

3.2 Stavba bude zahrnovat:

a) rodinný dům na pozemcích parc. č. 57/62 a parc. č. 57/61, kat. území Chodov,

b) přístupovou komunikaci na pozemku parc. č. 57/61, kat. území Chodov,

c) 10 vrtů pro tepelné čerpadlo,

d) přípojky sítí technické infrastruktury,

e) zasakovací zařízení pro dešťové vody,

f) fotovoltaické panely na střeše rodinného domu.

3.3 Stavebník se zavazuje stavbu provést nejpozději do 24 měsíců ode dne vzniku práva stavby dle této smlouvy. Za provedení stavby se považuje její dokončení do stavu způsobilého jejího užívání včetně podání řádného oznámení o zahájení užívání stavby u příslušného stavebního úřadu. Stavebník se zavazuje Vlastníkovi předat kopii oznámení o užívání stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne jeho podání.

3.4 Bude-li stavba zhotovena v rozporu s územním rozhodnutím bez předchozího písemného souhlasu nebo

Nahrávám...
Nahrávám...