dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o zprostředkování

26.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.1.1
Vzor – Smlouva o zprostředkování

Mgr. Pavla Krejčí

Reality Klomínek, s. r. o.

IČO: 22222222

DIČ: CZ22222222

se sídlem Praha 9, Letovanská 444, PSČ 199 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6666

zastoupena na základě plné moci paní Monikou Soukenou

(dále jen "Zprostředkovatel“)

a

Martina Vejvodová

nar. 17. 7.1972

bytem Hezovská 1021/18, Praha, Kbely, PSČ 197 00

(dále jen "Zájemce“)

(Zprostředkovatel a Zájemce dále také společně jako "Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dál jen "NOZ"), tuto

smlouvu o zprostředkování
I.

1.1 Zprostředkovatel se touto Smlouvou zavazuje, že bude za trvání této Smlouvy vyvíjet činnost k tomu, aby Zájemci vznikla příležitost uzavřít za níže uvedených podmínek s třetí osobou – kupujícím (dále jen “Kupující“) smlouvu, na jejímž základě bude za níže specifikovaných podmínek ze Zájemce na Kupujícího převedeno vlastnické právo (dále jen "Kupní smlouva“) k následujícím nemovitostem:

bytová jednotka č.: 1021/233

umístěná v 2. nadzemním podlaží

v domě č. p. 1021

na pozemku parc. č. 1966/213

zaps. na LV č. 2555

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedeného domu o velikosti 566/106258

a

spoluvlastnický podíl

o velikosti 566/106258

na pozemcích parc. č. 1966/213 o výměře 101 m2, 1963/266 o výměře 109 m2

vše vedené u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha

pro katastrální území Kbely

v ulici Herlíkovická

obec Praha

(dále jen "Nemovitosti“).

1.2 Kupní smlouva bude uzavřena za těchto Zájemcem požadovaných podmínek:

a) kupní cena za prodej Nemovitostí: 2 350 000 Kč (dále jen “Kupní cena“),

b) způsob hrazení Kupní ceny: v hotovosti před podpisem Kupní smlouvy do advokátní úschovy nebo prostřednictvím hypotečního úvěru.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti Zprostředkovatele

Ke splnění předmětu Smlouvy o zprostředkování Zprostředkovatel:

a) bude vyhledávat a následně oslovovat potencionální zájemce o uzavření Kupní smlouvy, tedy Kupující, a to za účelem vzniku příležitosti pro Zájemce uzavřít Kupní smlouvu;

b) na písemné vyžádání poskytne Zájemci písemně informace o naplňování Smlouvy o zprostředkování;

c) nesmí navrhnout Zájemci uzavření Kupní smlouvy s osobou, o které má důvodnou pochybnost, zda povinnosti z Kupní smlouvy řádně a včas splní;

d) musí Zájemci sdělit bez zbytečného odkladu vše, co má význam pro rozhodování Zájemce o uzavření Kupní smlouvy;

e) je povinen při plnění povinností v rámci zprostředkování plnit své povinnosti s odbornou péčí;

f) se zavazuje, že Zájemci zajistí veškerý servis spojený s vypracováním návrhu Kupní smlouvy nebo popřípadě smlouvy o budoucí kupní smlouvě (dále jen "Smlouva budoucí“). Zprostředkovatel také zajistí vypracování případného návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí;

g) uzavře s případným zájemcem smlouvu o rezervaci příležitosti k uzavření Kupní smlouvy (dále jen "Rezervační smlouva“). Na základě Rezervační smlouvy je Zprostředkovatel oprávněn vybrat od Kupujícího rezervační zálohu na koupi nemovitostí a použít ji jako zálohu na svou odměnu;

h) se zavazuje uhradit veškeré poplatky související s právním servisem a zajistit advokátní úschovu Kupní ceny. V případě, že bude Kupující či Zájemce trvat na jiné úschově než u Zprostředkovatele nebo advokáta doporučeného Zprostředkovatelem, hradí náklady s tím spojené Zájemce, nebo po dohodě též Kupující.

Práva a povinnosti Zájemce

Zájemce:

a) prohlašuje, že právní i faktický stav Nemovitostí úplně a pravdivě odpovídá stavu zápisu v katastru nemovitostí tak, jak je to uvedeno na příslušných výpisech z katastru nemovitostí, které jsou přílohou této Smlouvy, a že je oprávněn s předmětnými nemovitostmi bez jakýchkoli omezení (event. s případnými výjimkami vyplývajícími z výše uvedených výpisů z katastru nemovitostí) nakládat;

b) prohlašuje, že neučinil, a zavazuje se, že neučiní bez předchozího informování Zprostředkovatele žádné právní jednání, na základě něhož by mohlo dojít k jakémukoli zatížení Nemovitostí ve prospěch třetích osob nebo k jakékoli změně stavu zápisu v katastru nemovitostí, jak je to uvedeno na příslušných výpisech z katastru nemovitostí, které jsou přílohou této Smlouvy;

c) prohlašuje, že uzavřením této Smlouvy neporušuje žádnou zákonnou ani smluvně převzatou povinnost;

d) poskytne Zprostředkovateli plnou spolupráci a veškeré informace a materiály, které má k dispozici a které jsou zapotřebí, aby Zprostředkovatel mohl plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;

e) oznámí bez zbytečného odkladu Zprostředkovateli každou skutečnost, která se vztahuje k

Nahrávám...
Nahrávám...