dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o vytvoření autorského díla

4.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.1
Vzor – Smlouva o vytvoření autorského díla

Mgr. Milan Vaňkát

Smlouva o vytvoření autorského díla

uzavřená dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen "smlouva")

Autoservis pro všechny, s. r. o.

IČO: 12345678

DIČ: CZ1234567890

se sídlem Automobilová 23/1, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12345

zastoupená panem Františkem Flintou, jednatelem

(dále jako "objednatel")

a

Jiří Šikovný

IČO: 12345678

DIČ: CZ770512/3365

se sídlem Šikovná 45/11, 110 00 Praha 1

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jako "autor")

(dále autor a objednatel též jako "smluvní strany")

I.
Předmět smlouvy

1.1 Autor se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vytvoření firemního loga objednatele (dále jako "logo"). Logo dle této smlouvy by mělo splňovat zejména následující náležitosti a parametry:

a) v textu loga se bude nacházet název firmy objednatele, tj. "Autoservis pro všechny, s. r. o.",

b) logo bude použitelné jak pro webové stránky objednatele, tak pro jeho papírové vizitky a propagační materiály,

c) kromě firmy objednatele bude logo obsahovat i slogan objednatele, kterým je "Tachometry nepřetáčíme!",

d) logo bude spíše popisného typu, jeho design by měl být tradiční, jemný, barevný a propracovaný.

1.2 Takto vytvořené logo (dále také jako "dílo") je autor povinen osobně doručit objednateli na adresu jeho sídla, a to ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Dílo bude vyjádřeno, resp. uloženo na CD, na kterém se budou nacházet dva soubory s vyobrazením díla – jeden soubor bude ve formátu JPEG a druhý ve formátu PDF. O převzetí CD s dílem bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.

1.3 Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od autora a zaplatit autorovi odměnu, jež je specifikována níže.

1.4 Kromě výše uvedeného je současně předmětem této smlouvy i udělení licence objednateli k užití díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, kdy tedy autor poskytuje objednateli licenci k užití díla coby autorského díla a objednatel se za to zavazuje zaplatit odměnu.

II.
Dílo a jeho provedení

2.1 Autor se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v ujednané době plnění.

2.2 Autor se zavazuje provést dílo osobně a opatřit si vše, co je zapotřebí k provedení díla dle této smlouvy.

2.3 Autor je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, přičemž objednatel má právo kontrolovat provádění díla.

2.4 Autor se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do deseti (10) dní ode dne podpisu této smlouvy. Alespoň ve lhůtě dvou dnů před koncem lhůty uvedené v předchozí větě je autor povinen odeslat objednateli na email franta.flinta@autaprovsechny.cz dosavadní návrh loga k připomínkám a finalizaci, přičemž autor je povinen zapracovat případné připomínky objednatele.

III.
Odměna

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit autorovi za dílo provedené v souladu s touto smlouvou odměnu v celkové výši 5 000

Nahrávám...
Nahrávám...