dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o vyplňovacím právu směnečném

13.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.3
Vzor – Smlouva o vyplňovacím právu směnečném

JUDr. Petra Kejvalová

Smlouva o vyplňovacím právu směnečném

(dále jen "Smlouva")

Smluvní strany

..................................................

Nar............................................

Bytem........................................

(dále jen "Majitel směnky")

na straně jedné

a

....................................................

Nar...............................................

Bytem...........................................

(dále jen "Výstavce")

na straně druhé

I.
Definice smlouvy

1.1 Není-li uvedeno jinak v této Smlouvě, mají definovaná slova a sousloví vyskytující se ve Smlouvě dále uvedený význam:

"Smlouva" znamená tuto smlouvu o směnečném právu vyplňovacím.

"Blankosměnka" znamená zajišťovací směnku vlastní, vystavenou Výstavcem na řad Majitele směnky dne ......., s doložkou "bez protestu", ve které nejsou ke dni jejího vystavení vyplněny výše směnečné sumy, která má být proplacena, a datum splatnosti směnky. Pro vyloučení veškerých pochybností se pro účely této Smlouvy rozumí blankosměnkou i směnka úplná, která vznikne po doplnění chybějících údajů.

"Zajištěná smlouva" znamená smlouva o zápůjčce uzavřená mezi Výstavcem jako vydlužitelem a Majitelem směnky jako zapůjčitelem dne ........, na základě které Majitel směnky poskytl Výstavci zápůjčku ve výši .... Kč (slovy: ........ korun českých) se splatností do..... let ode dne uzavření smlouvy o zápůjčce spolu s úrokem ve výši ...... % p. a. Kopie Zajištěné smlouvy je přílohou této Smlouvy.

"Zajištěné pohledávky" znamenají veškeré peněžité pohledávky Majitele směnky za Výstavcem, které vznikly nebo vzniknou z porušení nebo z neplatnosti Zajištěné smlouvy. Pro vyloučení pochybností Strany stanoví, že Zajištěnými pohledávkami je též veškeré příslušenství Zajištěných pohledávek, zejména úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním veškerých Zajištěných pohledávek. V případě neplatnosti Zajištěné smlouvy se Zajištěnou pohledávkou rozumí též pohledávka vyplývající z bezdůvodného obohacení Výstavce vzniklého plněním Majitele směnky na základě neplatné Zajištěné smlouvy a případný nárok Majitele směnky na náhradu škody.

II.
Vyplnění blankosměnky

2.1 Předmětem této Smlouvy je ujednání smluvních stran o způsobu doplnění Blankosměnky, vystavené Výstavcem ve prospěch Majitele směnky za účelem zajištění řádného splnění Zajištěných pohledávek.

2.2 Výstavce uděluje Majiteli směnky neodvolatelné směnečné právo vyplňovací, které jej

Nahrávám...
Nahrávám...