dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost - varianta pro hypoteční financování

22.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11.1
Vzor – Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost – varianta pro hypoteční financování

Mgr. Pavla Krejčí

Rudolf Kovanda

trvale bytem Větrná 9, č. p. 182, Praha 8 – Čimice, 181 00

r. č. 561212/8956

(dále jen "Budoucí prodávající") na straně jedné

a

manželé

Františka Pláničková

r. č. 720512/5698

a

Konrád Plánička

r. č. 700708/5647

oba trvale bytem Koukolová 45, č. p. 1965, Praha 9, PSČ 192 00

(dále jen "Budoucí kupující") na straně druhé

uzavírají podle § 1785 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ“), tuto

smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy

(dále jen "Smlouva“)

I.

1.1 Budoucí prodávající prohlašuje, že má na základě kupní smlouvy ze dne 15. 5. 1995 ve svém výlučném vlastnictví pozemek p. č. 256, jehož součástí je dům č. p. 182 (objekt k bydlení), a dále pozemek p. č. 257 o výměře 650 m2 (zahrada), vše v katastrálním území Čimice, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen "Nemovitosti").

1.2 Vlastnické právo Budoucího prodávajícího k Nemovitostem je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, KP Praha, na listu vlastnictví č. 56 pro k. ú. Čimice, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

1.3 Budoucí prodávající prohlašuje, že v době uzavření kupní smlouvy, tak jak je tento termín specifikován dále v této Smlouvě, nebudou na Nemovitostech váznout žádná věcná práva, která by Nemovitosti zatěžovala nebo neumožňovala dispozici s nimi (zejména pak žádná věcná břemena, práva stavby, zástavní ani předkupní práva, zákaz zcizování apod.), s výjimkou Zástavního práva specifikovaného v článku 2 této Smlouvy, a dále pak žádné právo užívání, zejména pak žádné nájemní právo.

(Poznámka: Zde vyjmenujte další případné vady a zatížení nemovitostí.)

V případě, že by se ukázalo toto prohlášení Budoucího prodávajícího nepravdivé, nejsou Budoucí kupující povinni uzavřít kupní smlouvu.

II.

2.1 Budoucí prodávající souhlasí s tím, že po podpisu této Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavře s příslušným peněžním ústavem Budoucích kupujících (Českou spořitelnou, a. s.) (dále jen "Banka“) zástavní smlouvu zřizující ve prospěch Banky zástavní právo v 1. pořadí k Nemovitostem a dále práva související (dále jen "Zástavní smlouva“ a "Zástavní právo“). To vše však za podmínky, že Banka před podpisem Zástavní smlouvy uzavře s Budoucími kupujícími úvěrovou smlouvu na zaplacení Druhé části kupní ceny Nemovitostí (dále jen "Úvěrová smlouva“). Předmětem Zástavní smlouvy bude zajištění všech závazků Budoucích kupujících z Úvěrové smlouvy.

Před podpisem Zástavní smlouvy jsou Budoucí kupující povinni předat Budoucímu prodávajícímu kopii platně uzavřené Úvěrové smlouvy nebo potvrzení Banky o tom, že byla uzavřena Úvěrová smlouva za účelem úhrady Druhé části kupní ceny Nemovitostí.

2.2 Budoucí prodávající je oprávněn odmítnout uzavření Zástavní smlouvy pouze v případech, že:

a) předložený návrh Zástavní smlouvy jej bude zavazovat k takovým povinnostem, které nesouvisí s vlastnictvím Nemovitostí a které by ho mohly zatížit v míře neodpovídající hodnotě těchto Nemovitostí,

b) Budoucí kupující mu nepředají kopii Úvěrové smlouvy nebo potvrzení Banky o jejím uzavření.

2.3 Budoucí kupující potvrzují, že byli vyrozuměni o předcházejících bodech tohoto článku, tj. zejména o specifikované povinnosti Budoucího prodávajícího k uzavření Zástavní smlouvy, a že v případě vzniku Zástavního práva k Nemovitostem s jeho zřízením v plném rozsahu souhlasí a zavazují se Nemovitosti se Zástavním právem koupit.

III.

3.1 Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 31. 12. 2015 uzavřou kupní smlouvu na Nemovitosti, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen "Kupní smlouva“). Vyzvat k uzavření Kupní smlouvy může, po splnění podmínek stanovených touto Smlouvou, kterákoliv ze smluvních stran.

Nutnou podmínkou uzavření Kupní smlouvy je předložení platné Úvěrové smlouvy nebo potvrzení Banky o tom, že byla tato Úvěrová smlouva uzavřena. V případě, že Budoucí kupující Úvěrovou smlouvu nebo potvrzení nepředloží, není Budoucí prodávající povinen Kupní smlouvu uzavřít.

3.2 Kupní cena za Nemovitosti se sjednává na částku 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých) (dále jen “Kupní cena“). Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při úhradě Kupní ceny:

a) První část Kupní ceny ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) se Budoucí kupující zavazují uhradit v hotovosti formou zálohy zároveň s podpisem této Smlouvy. Okamžikem podpisu Kupní smlouvy se tato záloha započítává do Kupní ceny.

b) Druhá část Kupní ceny ve výši 2 950 000 Kč (slovy: dva miliony devět set padesát tisíc korun českých) bude v plném rozsahu hrazena z hypotečního úvěru sjednaného Budoucími kupujícími u Banky. Budoucí kupující jsou povinni zajistit zaslání této části Kupní ceny na účet Budoucího prodávajícího, č. ú. 5656565656/0800 vedený u České spořitelny, a. s., a to po splnění podmínek uvedených v Úvěrové smlouvě (po podání návrhů na vklad práv Zástavního práva dle Zástavní smlouvy a vlastnického práva dle Kupní smlouvy do katastru nemovitostí a poté co bude jejich podání na výpisu z katastru nemovitostí vyznačeno plombou). Nejdéle však musí být Druhá část Kupní ceny připsána na účet Budoucího prodávajícího do čtrnácti kalendářních dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Budoucích kupujících.

3.3 V případě, že smluvní strany neuzavřou v termínu uvedeném v odstavci 3.1 Kupní smlouvu, zaniká závazek obou smluvních stran k uzavření takové Kupní smlouvy. Tím není dotčeno právo na úhradu smluvních pokut specifikovaných dále touto Smlouvou.

IV.

4.1 Pokud Budoucí prodávající:

  • odmítne (konkludentně nebo výslovně) bez zavinění Budoucích kupujících uzavřít Kupní smlouvu nebo

  • odmítne uzavřít Zástavní smlouvu,

je Budoucí prodávající povinen na základě písemné žádosti Budoucích kupujících uhradit jim smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Smluvní pokuta se nevztahuje na případy, kdy je Budoucí prodávající oprávněn uzavření Kupní nebo Zástavní smlouvy odmítnout.

4.2 Pokud Budoucí kupující:

  • odmítnou (konkludentně nebo výslovně) bez zavinění Budoucího prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu nebo

  • nepředloží řádnou Úvěrovou smlouvu na zajištění úhrady Druhé části Kupní ceny nebo potvrzení Banky o jejím uzavření,

jsou povinni Budoucí kupující na základě písemné žádosti Budoucího prodávajícího uhradit mu smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Budoucí prodávající případně započte nárok na smluvní pokutu vůči nárokům Budoucích prodávajících na vrácení poskytnuté zálohy (První části Kupní ceny).

4.3 Smluvní pokuty kryjí všechny případné škody smluvních stran.

V.

5.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

5.2 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zejména NOZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

5.3 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy.

5.4 Změny nebo doplnění této Smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

5.5 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

5.6 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou vůli. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena ani pod nátlakem, v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé vůle připojují k této smlouvě své podpisy.

5.7 Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, přičemž budoucí prodávající obdrží jedno vyhotovení a budoucí kupující obdrží dvě vyhotovení (z nichž jedno bude použito k předložení Bance pro účely poskytnutí hypotečního úvěru).

V Praze dne .....................

..........................................

Budoucí prodávající

......................................

Budoucí kupující

Příloha č. 1

Kupní smlouva

Rudolf Kovanda

trvale bytem Větrná 9, č. p. 182, Praha 8 – Čimice, 181 00

r. č. 561212/8956

(dále jen "Prodávající") na straně jedné

a

manželé

Františka Pláničková

r. č. 720512/5698

a

Konrád Plánička

r. č. 700708/5647

oba trvale bytem Koukolová 45 č. p. 1965, Praha 9, PSČ 192 00

(dále jen "Kupující") na straně druhé

uzavírají podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ") tuto

Kupní smlouvu o nabytí nemovitostí
(dále "Kupní smlouva" nebo "Smlouva"):

1.1 Prodávající prohlašuje, že má na základě kupní smlouvy ze dne 15. 5. 1995 ve svém výlučném vlastnictví pozemek p. č. 256, jehož součástí je dům č. p. 182 (objekt k bydlení) (dále jen "Dům“) a dále pozemek p. č. 257 o výměře 650 m2 (zahrada), vše v katastrálním území Čimice, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen "Pozemky“ nebo "Nemovitosti").

1.2 Vlastnické právo Prodávajícího

Nahrávám...
Nahrávám...