dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o úvěru

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11.1
Vzor - Smlouva o úvěru

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, s. r. o.

se sídlem Nevanova 2345, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00

IČO: 123 45 432

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12345

zastoupená panem Tomášem Komárkem, jednatelem společnosti

(dále jen "Úvěrující")

a

Kamil Vopička

Nar. 28. 2. 1956

bytem Praha 8, Kropáčkova 12, PSČ 123 00

(dále jen "Úvěrovaný")

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně také jako "Smluvní strany" a jednotlivě též jako "Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ"), tuto

smlouvu o úvěru
I.

1.1 Úvěrující se touto smlouvou zavazuje, že poskytne Úvěrovanému úvěr až do výše 5 000 000 Kč (dále jako "Úvěrový rámec").

1.2 Čerpání úvěru bude provedeno jednorázově, a to na základě písemné žádosti Úvěrovaného o čerpání, ve výši uvedené v žádosti o čerpání (dále jen "Úvěrová částka"), která nesmí přesáhnout Úvěrový rámec. Lhůta pro doručení žádosti o čerpání úvěru se sjednává v délce dvou měsíců ode dne uzavření této smlouvy. V případě, že v uvedené lhůtě nebude žádost o čerpání doručena, závazek založený touto smlouvou se uplynutím sjednané lhůty ruší. Vzor žádosti o čerpání úvěru je přílohou č. 1 této smlouvy.

1.3 Úvěrující se zavazuje poskytnout Úvěrovanému úvěr ve výši Úvěrové částky, která nesmí přesáhnout Úvěrový rámec, nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení žádosti o čerpání úvěru, a to bezhotovostním převodem na účet Úvěrovaného č. 1233476/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a. s., pod variabilním symbolem 102013.

1.4 Úvěr bude poskytnut jako bezúčelový.

II.
Splatnost úvěru, úroky

2.1 Úvěrovaný je povinen splatit Úvěrujícímu úvěr včetně příslušenství, jakož i veškeré další dlužné částky vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, nejpozději do 31. 12. 2022, a to na účet, který mu Úvěrující písemně sdělí. Veškeré dlužné částky dle této smlouvy jsou splatné v korunách českých.

2.2 Úvěrující se zavazuje spolu s úvěrem zaplatit Úvěrovanému úroky ve výši 10 % p. a., a to za dobu počínající dnem čerpání úvěru (včetně tohoto dne) a končící dnem uhrazení jistiny úvěru v plné výši. Výše úroků se vypočte podle metody 30 / 360, kdy se předpokládá, že měsíc má 30 dnů a rok má 360 dnů.

III.
Povinnosti Úvěrovaného

3.1 Úvěrovaný je povinen informovat Úvěrujícího o jakékoliv situaci, události nebo skutečnosti, která zakládá, nebo by mohla v průběhu času založit významnou negativní změnu ve finanční či podnikatelské situaci Úvěrovaného či jeho nemožnost splatit úvěr ve sjednané výši a lhůtě včetně sjednaných úroků, a to okamžitě [nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů] poté, co se o takové situaci, události nebo skutečnosti dozví.

3.2 Úvěrovaný je povinen informovat Úvěrujícího o jakémkoliv zahájeném nebo hrozícím soudním, správním, rozhodčím nebo jiném řízení či jednání před jakýmkoliv orgánem jakékoliv jurisdikce, které by mohlo, jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi, nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost Úvěrovaného splnit jeho závazky podle této smlouvy, a to okamžitě [nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů] poté, co se o takovém zahájeném nebo hrozícím řízení nebo jednání dozví.

3.3 Úvěrovaný je povinen předem informovat Úvěrujícího o všech zamýšlených korporačních změnách Úvěrovaného, zejména pak zamýšlené přeměně ve smyslu zákona o přeměnách (fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení, změně právní formy), zamýšlené změně předmětu podnikání apod.

3.4 Úvěrovaný je povinen informovat Úvěrujícího o jakémkoli záměru převádět nebo jinak disponovat svým obchodním majetkem v rozsahu překračujícím jeho běžný obchodní styk, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne přijetí takového záměru.

3.5 Úvěrovaný je povinen informovat Úvěrujícího o úmyslu přijmout jakoukoliv formu peněžního dluhu, zejména o přijetí jakéhokoliv financování formou úvěru či zápůjčky

Nahrávám...
Nahrávám...