dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o úschově - finanční prostředky na nákup nemovitosti

12.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12.1.2
Vzor – Smlouva o úschově – finanční prostředky na nákup nemovitosti

JUDr. Michal Zeman

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami

Ing. Petrem Ptáčkem,

nar. 6. března 1982,

trvale bytem U hnízda 1997, 158 00 Praha 5 – Stodůlky,

e-mail: ptacek@ptacekmail.cz ; tel: 505909312

(dále také jen "Uschovatel")

a

Mgr. Stanislavou Sokolovou,

nar. 2. října 1985,

trvale bytem Sokolovská 14, 356 01 Sokolov,

e-mail: sokolova@.akzp.cz ; tel: 515762421,

bankovní účet č. 23432244/0200 vedený u Komerční banky, a. s.

(dále také jen "Oprávněný")

a

JUDr. Pavlem Buráčkem, advokátem,

se sídlem Stavovská 340/21, 110 00 Praha 4, číslo osvědčení ČAK 15987, IČO: 36985214,

e-mail: buracek@volny.cz ; tel: 222589589

(dále jen "Schovatel" na straně třetí)

uzavřena v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ“), tato

smlouva o úschově

(dále jen "Smlouva")

I.
Složení předmětu úschovy

1.1 Uschovatel a Oprávněný uzavřeli dne ..... kupní smlouvu k bytové jednotce č. 441/912 (vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb.) umístěné ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 441 – bytový dům stojící na pozemku parc. č. 676/154 – zastavěná plocha a nádvoří, k níž náleží:

  • spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 441 – bytový dům, které jsou společné všem vlastníkům jednotek o velikosti 851/16648,

  • spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 441, které jsou společné jen některým vlastníkům jednotek o velikosti 851/14906,

  • spoluvlastnický podíl o velikosti 851/16648 na pozemku parc. č. 676/156 – zastavěná plocha a nádvoří,

to vše v katastrálním území Zličín, obec Praha, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 2025 (bytová jednotka) a LV č. 1087 (budova) (dále jen "Bytová jednotka"), kdy kupní cena v celkové výši ................. Kč (slovy: ................. korun českých) bude kupujícím složena do advokátní úschovy Schovatele. Uvedená kupní smlouva tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Uschovatel se tedy zavazuje složit do advokátní úschovy u Schovatele bankovním převodem na účet č. 8900301075/2600 (číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ68 2600 0000 0089 0030 1075)/ na účet č. 8900301083/2600 (číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ46 2600 0000 0089 0030 1083) finanční prostředky představující kupní cenu ve výši ................ Kč (slovy: ................ korun českých), (dále také jen "Částka advokátní úschovy" nebo "Předmět úschovy") a to tak:

a) že částku ve výši ................ Kč (slovy: ................ korun českých) složí nejpozději do ................ze svých zdrojů a

b) částku ve výši ................ Kč (slovy: ................ korun českých) složí prostřednictvím hypotečního úvěru poskytnutého ........... a. s., IČO: ................, se sídlem ................ (dále také jen "Úvěrující banka") nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu na vklad zástavního práva banky a návrhu na vklad vlastnického práva kupujícího podle kupní smlouvy s razítkem podatelny příslušného katastrálního úřadu a vyznačením skutečnosti, že byly spolu s povinnými přílohami doručeny příslušnému katastrálnímu úřadu, a současně oproti předložení výpisu LV k bytové jednotce, kde bude vyznačena plomba znamenající probíhající řízení o povolení vkladu zástavního práva banky zajišťující hypoteční úvěr Uschovatele a plomba znamenající probíhající řízení o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího.

1.3 Schovatel se zavazuje informovat účastníky této smlouvy o připsání Částky advokátní úschovy na účet Schovatele uvedený v odstavci 1.2 této Smlouvy, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne připsání Předmětu úschovy na emaily uvedené v záhlaví této Smlouvy.

1.4 Schovatel Předmět úschovy za sjednaných podmínek do advokátní úschovy přijímá a zavazuje se, že s Předmětem úschovy naloží v souladu s příkazy Uschovatele a Oprávněného, tj. tak, jak je ujednáno dále v této Smlouvě.

1.5 Nebude-li částka v plné výši ................ Kč (slovy: ................ korun českých) složena na uvedený účet Schovatele do ................, Smlouva od počátku zaniká. Schovatel pak vrátí případné složené finanční prostředky zpět na účty, ze kterých mu byly prostředky zaslány, popřípadě na jiné účty sdělené mu písemně ze strany Uschovatele.

II.
Výplata předmětu úschovy

2.1 Bude-li Částka advokátní úschovy v plné výši složena na účet Schovatele dle podmínek této Smlouvy, je Schovatel dle příkazu Uschovatele a Oprávněného povinen složené finanční prostředky vyplatit takto:

a) částku ve výši ................. Kč (slovy: ................. korun českých) vyplatí Schovatel Oprávněnému na účet uvedený v záhlaví této smlouvy do pěti (5) dnů ode dne předložení výpisu z katastru nemovitostí ze strany Uschovatele nebo Oprávněného svědčícího o převodu vlastnického práva k Bytové jednotce na Uschovatele, přičemž na LV nebude žádné omezení vlastnických práv vyjma zástavního práva ve prospěch úvěrující banky

Nahrávám...
Nahrávám...