dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o převodu části podílu na jiného společníka - úplatná

3.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.2
Vzor – Smlouva o převodu části podílu na jiného společníka – úplatná

Mgr. Jindřich Šimberský

Jméno a příjmení: Karel Novakovský

Datum narození: 15. ledna 1977

Trvale bytem: 5. května 15, 140 00 Praha-Michle

(dále jen jako "převodce" na straně jedné)

a

Jméno a příjmení: Jan Malý

Datum narození: 2. prosince 1975
Trvale bytem: Jindřicha Plachty 12, 150 00 Praha 5

(dále jen jako "nabyvatel" na straně druhé)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku, tuto

smlouvu o převodu části podílu
I.

1.1 Převodce i nabyvatel jsou společníky společnosti AXMD, s. r. o., IČO: 124 58 798, se sídlem Fričova 1, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 111189 (dále jen "Společnost").

1.2 Základní kapitál Společnosti činí 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a bylo z něj ke dni uzavření této smlouvy splaceno 100 %.

1.3 Převodce se na základním kapitálu Společnosti účastní vkladem ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), čemuž odpovídá podíl na společnosti o velikosti 25 %.

1.4 Nabyvatel se na základním kapitálu Společnosti účastní vkladem ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), čemuž odpovídá podíl na společnosti o velikosti 20 %.

1.5 Valná hromada Společnosti dne 1. února 2016 za účasti notáře rozhodla o rozdělení podílu převodce uvedeného v odst. 1.3 na dvě části, a to na část ve výši 10 % z celku s vkladem do základního kapitálu společnosti ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a na část ve výši 15 % z celku s vkladem do základního kapitálu společnosti ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). Část podílu převodce ve výši 10 % z celku s vkladem do základního kapitálu společnosti ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je touto smlouvou převáděna na Nabyvatele (dále jen "Část podílu").

1.6 Dále valná hromada Společnosti dne 1. února 2016 za účasti notáře schválila převod Části podílu z převodce na nabyvatele.

II.

2.1 Převodce touto smlouvou převádí na nabyvatele Část podílu ve Společnosti, představující účast na Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti ve výši 10 %, čemuž odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

2.2 Nabyvatel Část podílu nabývá a do svého vlastnictví přijímá. Po

Nahrávám...
Nahrávám...