dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o přepravě věci

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.3.1
Vzor – Smlouva o přepravě věci

Mgr. Iva Jarolímová

Smlouva o přepravě věci

uzavřená v souladu s ust. § 2555 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

Společností ...........,

se sídlem .....................,

IČO ..........................,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném .............soudem v ......... v oddílu ..., vložka ........,

zastoupenou ........... , jednatelem

(dále jen "dopravce"),

a

................,

narozeným ..........,

trvale bytem ................

(dále jen "odesílatel"),

("odesílatel" a "dopravce" pro účely této smlouvy dále společně jen jako "smluvní strany").

I.

1.1 Dopravce se touto smlouvou zavazuje odesílateli, že přepraví ............ (dále jen "zásilka" – vhodné konkrétněji specifikovat) z ...............(dále jen "místo odeslání" – vhodné konkrétněji specifikovat) do ................ (dále jen "místo určení" – vhodné konkrétněji specifikovat), v sídle společnosti.............., IČO........... (dále jen "příjemce"), a to ............. nejpozději do ..........

1.2 Odesílatel se zavazuje uhradit dopravci za přepravu zásilky z místa odeslání do místa určení přepravné.

1.3 Dopravce je povinen písemně potvrdit odesílateli na jeho žádost převzetí zásilky.

1.4 Odesílatel je povinen písemně potvrdit dopravci na jeho žádost objednávku přepravy zásilky.

1.5 Odesílatel poskytne dopravci správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze. Odesílatel je povinen předat následující listiny vztahující se k zásilce..............................., a to nejpozději při předání zásilky k přepravě.

II.

2.1 Odesílatel se zavazuje uhradit dopravci za provedenou přepravu platbu ve výši ......... Kč (slovy:....................korun českých), a to na základě faktury vystavené dopravcem a doručené na adresu odesílatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

2.2 Nárok na přepravné vzniká dopravci po řádném provedení přepravy a předání zásilky příjemci.

2.3 Nemůže-li dopravce dokončit přepravu z důvodů, za něž neodpovídá, náleží mu poměrná část přepravného s přihlédnutím k přepravě již uskutečněné.

III.

3.1 Dopravce je povinen:

a) provést přepravu zásilky do místa určení s odbornou péčí v ujednané době,

b) písemně potvrdit odesílateli na jeho žádost převzetí zásilky.

3.2 Odesílatel je povinen:

a) písemně potvrdit dopravci na jeho žádost objednávku přepravy zásilky,

b) poskytnout dopravci správné údaje o

Nahrávám...
Nahrávám...