dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o pachtu penzionu

1.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.1.1
Vzor – Smlouva o pachtu penzionu

Mgr. Pavla Krejčí

KOKO, s. r. o.

se sídlem Lískovec č. p. 17, Lískovec

IČO: 222 22 222

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně oddíl C vložky 5555

zastoupená jednatelem Jaromírem Vozkou

jako Propachtovatel na straně jedné

(dále jen "Propachtovatel")

a

František Kožíšek

IČO: 222 333 222

Místem podnikání Louňovická 17, Brno

jako Pachtýř na straně druhé

(dále jen "Pachtýř")

(kupující a prodávající společně dále jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s § 2332 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ") tuto

smlouvu o pachtu
I.

1.1. Propachtovatel je vlastníkem pozemku p. č. 660 v k. ú. Jetřichovice, obec Jetřichovice, jehož součástí je též budova č. p. 40 využívaná jako penzion – "Usedlost Na Kopci" (dále jen "Budova penzionu" nebo "Nemovitost"). Nemovitost se nachází v katastrálním území Jetřichovice, obec Jetřichovice je zapsána na LV 555 vedeném pro katastrálním území Jetřichovice, Katastrálním úřadem v Děčíně. Budova penzionu je dále vybavena movitými věcmi, příslušenstvím a součástmi, které jsou nezbytné k provozování penzionu a doprovodných služeb, které jsou blíže popsány v čl. II. této Smlouvy. Nemovitost a její vybavení je společně dále označeno jako "Předmět pachtu".

Na Budovu penzionu byl Stavebním úřadem ............... vydán kolaudační souhlas čj. ...................... Tento kolaudační souhlas tvoří přílohu č. .... této Smlouvy.

1.2 Předmětem této Smlouvy je závazek Propachtovatele přenechat Pachtýři do užívání a požívání (pachtu) Předmět pachtu, a to za účelem provozování penzionu, poskytování stravovacích služeb ubytovaným osobám, provozování restaurace a k poskytování s provozem penzionu souvisejících doprovodných služeb a dalších činností specifikovaných touto Smlouvou.

Pachtýř prohlašuje, že je mu stav Předmětu pachtu dobře znám a Předmět pachtu shledal způsobilým k zamýšlenému a odsouhlasenému způsobu užívání a požívání. Bez předchozího písemného souhlasu Propachtovatele nelze touto Smlouvou stanovený účel užívání měnit.

II.
Vybavení

2.1 Budova penzionu je vybavena movitými věcmi, příslušenstvím a součástmi, které jsou nezbytné k provozování penzionu a doprovodných služeb (dále jen "Vybavení").

Soupis movitých věcí, které jsou umístěny v Předmětu pachtu, tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy - Součásti a příslušenství Nemovitosti jsou pak v tomto seznamu vyjmenovány pouze orientačně.

Movité věci přenechává Propachtovatel Pachtýři do užívání spolu s předmětem Budovou penzionu.

2.2 Vybavení je Pachtýři přenecháno pouze k účelu užívání tak, jak je specifikován v článku I. – za účelem provozování penzionu, poskytování stravovacích služeb ubytovaným osobám, provozování restaurace a k poskytování s provozem penzionu souvisejících doprovodných služeb a dalších činností specifikovaných touto Smlouvou. Bez předchozího písemného souhlasu Propachtovatele nelze tento účel užívání měnit nebo Vybavení přemísťovat mimo areál Budovy penzionu.

V případě, že se Vybavení byť i běžně opotřebí, znehodnotí, ztratí apod., je Pachtýř povinen je ve stejné kvalitě opět na svůj náklad doplnit a při ukončení pachtu bez nároku na úhradu nákladů předat Propachtovateli. Toto ustanovení se vztahuje na Vybavení běžné spotřeby (ručníky, nádobí, ubrusy, květiny, dekorace, čisticí a úklidové prostředky, nástroje, povlečení apod.). U takto doplněného Vybavení musí být zachována stejná kvalita, jaká byla v základním Vybavení při předání Předmětu pachtu.

2.3 Propachtovatel si vyhrazuje právo provádět přiměřené změny ve Vybavení a dále přiměřené změny týkající se designu a konstrukce Budovy penzionu.

2.4 Součástí Budovy penzionu jsou dvoje kachlová kamna. Pachtýř je povinen při obsluze těchto kamen postupovat dle manuálu, jehož převzetí potvrzuje podpisem této Smlouvy. Pachtýř bere na vědomí, že plně odpovídá za poškození při použití kamen v rozporu s tímto manuálem.

2.5 Pachtýř je povinen zachovat název penzionu, a to – penzion "Usedlost Na Kopci". Toto ustanovení je podstatným ustanovením této Smlouvy.

III.
Doba pachtu, předání Předmětu pachtu

3.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu a uzavírá se na dobu určitou, a to do .......... Před ukončením pachtu se Propachtovatel zavazuje s Pachtýřem přednostně jednat o prodloužení pachtu.

3.2 Předmět pachtu bude Pachtýři předán na základě Protokolu o stavu Předmětu pachtu, ve kterém smluvní strany sepíší případné vady Předmětu pachtu.

3.3 Proti podpisu Předávacího protokolu o stavu Předmětu pachtu budou Pachtýři předány klíče od každého hostinského pokoje a od dalších místností v Předmětu pachtu. Dále Pachtýř převezme tzv. generální klíč.

Převzetí klíčů Pachtýř potvrdí v Protokolu o stavu Předmětu pachtu.

Pachtýř bere na vědomí, že v případě ztráty generálního klíče, musí být vyměněn zámek u vchodu, a to dodavatelskou firmou ............. Při výměně zámku musí být zachován opět systém generálního klíče. V případě, že ke ztrátě nebo znehodnocení klíče dojde z viny Pachtýře nebo z viny osob, jimž Pachtýř generální klíč poskytl, je Propachtovatel oprávněn žádat po Pachtýři úhradu plné ceny této výměny.

IV.
Údržba Předmětu pachtu

4.1 Pachtýř se zavazuje udržovat na své náklady Předmět pachtu za všech okolností ve stavu, v jakém se nacházel na počátku pachtu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Ustanovení o obvyklém opotřebení se nevztahuje na Vybavení běžné spotřeby – viz čl. II. odstavec 2 této Smlouvy, které je Pachtýř povinen i v případě běžného opotřebení na svůj náklad nahradit. Pachtýř se také zavazuje respektovat všechny oprávněné požadavky Propachtovatele na způsob užívání Předmětu pachtu. Pachtýř musí pečovat o Předmět pachtu s péčí řádného hospodáře.

Propachtovatel se zavazuje opravit jakékoliv poškození Předmětu pachtu, které bylo způsobeno chybným provedením nebo chybnou konstrukcí stavby, fasády nebo střechy Předmětu pachtu a Pachtýř se zavazuje oznámit Propachtovateli nezbytnost takových oprav.

Pachtýř se rovněž zavazuje vrátit po skončení pachtu Propachtovateli Předmět pachtu ve stavu způsobilém k užívání a umožňujícím jejich další bezprostřední pacht. Telefonní linky musí být převedeny Pachtýřem zpět Propachtovateli. Pachtýř je povinen uhradit veškeré náklady za provoz telefonních linek do dne skončení jejich faktického užívání.

4.2 Pachtýř není oprávněn provádět na Předmětu pachtu žádné podstatné změny bez předchozího písemného souhlasu Propachtovatele. Pachtýř není oprávněn měnit účel místností v Předmětu pachtu.

4.3 Při skončení pachtu sepíší Propachtovatel s Pachtýřem Protokol o stavu předávaného Předmětu pachtu. Propachtovatel bude oprávněn požadovat po Pachtýři uvedení Předmětu pachtu do původního stavu, a to pouze s ohledem na běžné opotřebení. Ustanovení o obvyklém opotřebení se nevztahuje na movité věci běžné spotřeby – viz čl. II. odstavec 2 této Smlouvy, které je Pachtýř povinen i v případě běžného opotřebení na svůj náklad nahradit. V případě, že Pachtýř předmět pachtu neuvede do původního stavu, je oprávněn tak učinit Propachtovatel a žádat po Pachtýři úhradu nákladů mu s tímto vzniklých.

4.4 Propachtovatel je oprávněn provádět jakékoliv změny na konstrukci Budovy penzionu nezbytné z hlediska údržby nebo řádného provozu Předmětu pachtu, a to vně i uvnitř Předmětu pachtu. Propachtovatel je povinen o tom Pachtýře vyrozumět nejdéle 8 dní předem. Pachtýř nebude mít nárok na snížení Pachtovného nebo náhradu škody za dobu trvání těchto prací, jestliže nepřekročí dobu 14 dnů a jestliže Propachtovatel vynaloží potřebné úsilí ke snížení nepříznivých dopadů těchto prací na činnost Pachtýře.

V.
Užívání

5.1 Pachtýř se zavazuje užívat Předmět pachtu s péčí řádného hospodáře. Pachtýř je povinen dbát o dobrý stav Předmětu pachtu a udržovat jej vlastním nákladem ve stavu obvyklého opotřebení, provádět a hradit drobné opravy a běžnou údržbu včetně malování. Drobnými opravami se rozumí opravy vymezené v § 5 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., a opravy jim svou povahou podobné.

5.2 Pachtýř je odpovědný za všechny škody na Předmětu pachtu způsobené Pachtýřem, jeho zaměstnanci, hosty (zákazníky), dodavateli a dalšími jím pověřenými osobami.

Pachtýř je povinen dodržovat platné předpisy vztahující se k jeho činnosti a k užívání Předmětu pachtu, zejména předpisy bezpečnostní, hygienické, protipožární, ekologické (počítaje v to i předpisy o likvidaci odpadů) včetně provádění předepsaných revizí (el. zařízení, spotřebičů, počítačů a přívodních kabelů), kontrol a školení zaměstnanců, jakož i všechna další opatření z oblasti bezpečnosti a hygieny práce.

5.3 Pachtýř není oprávněn vznášet vůči Propachtovateli jakékoliv nároky vyplývající z dočasného výpadku či přerušení dodávky vody, plynu, elektrické energie, tepla, nebo z dočasné poruchy kanalizace, rozvodů vody,

Nahrávám...
Nahrávám...