dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o nájmu parkovacího stání

1.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.2 Vzor - Smlouva o nájmu parkovacího stání

Mgr. Pavla Krejčí

Smlouva o nájmu parkovacího stání

(dále jen “Smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “NOZ“)

Jaroslava Šliková

nar. 12. 5. 1990

trvale bytem: Kloboučnická 56, Praha 5

č. ú. 55555/100 vedený u Komerční banky a. s.

na straně jedné (dále jen „pronajímatel”)

a

Jaroslav Koblížek

IČ: 444444444

místem podnikání Louňovská 17, Praha 4

na straně druhé (dále jen „nájemce”)

se dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření této smlouvy:

I.
Předmět nájmu

1.1 Pronajímatel je vlastníkem pozemku parc. č. 4444/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5555 m2, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava – město, na listu vlastnictví č. 55555, nacházejícího se v objektu na ulici Harantova 28 v Moravské Ostravě (dále také „Pozemek”). Na Pozemku jsou vybudována parkovací místa určená pro parkování motocyklů, osobních automobilů a dodávek do hmotnosti 3,5 tuny. Kolaudační souhlas na parkoviště byl vydán …………………….. dne ……………… pod sp. zn. ………………..

II.
Účel nájmu a jeho trvání

2.1 Pronajímatel tímto pronajímá nájemci část Pozemku, a to konkrétně parkovací stání č. ………. o výměře 15 m2 vyznačené na plánku tvořícím Přílohu č. 1 červeně (dále jen “Parkovací stání“). Parkovací stání je pronajato nájemci za účelem parkování dodávky zn. ………, SPZ …………. Nájemce je povinen pronajímateli hradit sjednané nájemné.

Alternativa 1

2.2 Nájem se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 6 měsíců ode dne podpisu této Smlouvy. Smluvní strana, která nebude mít zájem na prodloužení doby nájmu, je povinna oznámit druhé smluvní straně toto své rozhodnutí nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby nájmu.

2.3 Nebude-li rozhodnutí o nezájmu prodloužit nájemní vztah oznámeno v souladu s článkem II odst. 2 této Smlouvy druhé smluvní straně, prodlužuje se automaticky doba nájmu za stávajících podmínek, a to vždy o dobu 6 měsíců, a to i opakovaně.

Alternativa 2

2.1 Nájem se sjednává na dobu neurčitou. Výpovědní doba činí 2 měsíce a začne běžet prvního dne v měsíci následujícího po doručení písemné výpovědi.

III.
Výše nájemného a způsob úhrady

3.1 Nájemce je pronajímateli povinen hradit nájemné ve výši 1 500 Kč (Slovy: Tisíc pět set korun českých) měsíčně. Nájemné je splatné měsíčně pozadu na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to vždy do konce měsíce, za které je nájemné hrazeno.

3.2 V případě prodlení nájemce s hrazením nájemného vzniká pronajímateli právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně za každý den prodlení.

3.3 Po uplynutí prvního kalendářního roku po podpisu Smlouvy je pronajímatel oprávněn jednostranně písemně zvýšit dohodnuté nájemné o index inflace za uplynulý rok, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem. Nájemné se takto zvyšuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o zvýšení nájemného. Výpočtovou základnou je vždy výše nájemného z předchozího kalendářního roku. Pronajímatel je oprávněn takto nájemné poprvé zvýšit v roce ….

3.4 V případě, že se nájemce dostane s hrazením nájmu do prodlení přesahující jeden měsíc, vyzve pronajímatel nájemce písemně k úhradě nájmu. Ve výzvě mu musí stanovit náhradní lhůtu 7 dnů k úhradě nájemného. Neuposlechne-li nájemce výzvy a nájem v náhradní stanovené lhůtě neuhradí, má pronajímatel právo dle § 2228 odst. 2 NOZ vypovědět nájem bez výpovědní doby.

IV.
Kauce

4.1 Nájemce je dále povinen složit bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. 1111111/0100 vedený u Komerční banky, a. s., nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu této Smlouvy vratnou kauci ve výši 10 000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých), kterou je pronajímatel oprávněn použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě případných dalších závazků nájemce vůči pronajímateli vzniklých v souvislosti s nájmem (např. náhrady škody), a to v okamžiku, kdy bude nájemce s úhradou těchto pohledávek či závazků více než 5 dnů v prodlení. Nájemce je povinen po písemné výzvě pronajímatele doplnit do jednoho měsíce takto složenou kauci na původní výši, pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal.

4.2 V případě porušení povinnosti nájemce k hrazení kauce nebo jejímu doplnění má pronajímatel právo nájem vypovědět, a to bez výpovědní doby.

V.
Předání a převzetí Parkovacího stání

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Parkovací stání bude pronajímatelem předáno nájemci do užívání dnešního dne. Nájemce se zavazuje Parkovací stání převzít.

5.2 O předání a převzetí Parkovacího stání bude mezi pronajímatelem a nájemcem sepsán předávací protokol.

5.3 Po zániku nájmu

Nahrávám...
Nahrávám...