dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o kontrolní činnosti dle § 2652 a násl. NOZ

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.18.1
Vzor – Smlouva o kontrolní činnosti dle § 2652 a násl. NOZ

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, s. r. o.

IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678

se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 2345

č. ú. 6943238/0800 vedený u Ćeské spořitelny, a. s.

zastoupená Františkem Novákem, jednatelem

(dále jako "kontrolor“)

a

Beta, s. r. o.

IČO: 346 78 765

se sídlem: Neustupného 1833/12, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 12345

zastoupená Karlem Heřmánkem, jednatelem

(dále jako "objednatel“)

(kontrolor a objednatel dále také společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník“), tuto

smlouvu o kontrolní činnosti
I.

1.1 Objednatel uzavřel jako kupující dne 12. 3. 2019 se společností Gama, a. s., IČO: 123 45 434, se sídlem V Parku 2323/10, Praha 4, PSČ 148 00, jako prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání 5 000 ks kojeneckých lahví zn. Babynet. Prodávající se zavázal kojenecké lahve dodat nejpozději do 30. 4. 2019.

1.2 Předmětem této smlouvy je zejména závazek kontrolora prověřit formou vzorků kvalitu dodaných kojeneckých lahví a jejich soulad s příslušnými hygienickými normami a vydat o tom kontrolní osvědčení a zejména závazek objednatele zaplatit mu za to sjednanou odměnu.

1.3 Kontrolor prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění a povolení nezbytná k provádění kontrolní činnosti sjednané v této smlouvě.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Kontrolor se touto smlouvou zavazuje na písemnou výzvu objednatele převzít vzorky kojeneckých lahví v počtu, v místě a způsobem popsaným v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Po převzetí vzorků se kontrolor zavazuje provést test jejich kvality a nezávadnosti, a to zejména z pohledu jejich souladu s následujícími normami.

2.2 Kontrolor provede kontrolu ve vlastní zkušebně, kterou má za tímto účelem zřízenou. Kontrolor tímto prohlašuje, že je odborně způsobilý kontrolu provést a má k jejímu provedení všechny potřebné přístroje a zařízení.

2.3 Po provedení kontroly podle odst. 2.1 tohoto článku je kontrolor povinen vydat objednateli kontrolní osvědčení, ve kterém uvede zjištěné výsledky kontroly.

2.4 Kontrolor se zavazuje provést kontrolu a vydat kontrolní osvědčení objednateli nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jej objednatel k provedení kontroly písemně vyzval.

2.5 Objednatel se zavazuje poskytnout kontrolorovi veškerou součinnost nutnou k provedení kontroly.

2.6 Kontrolor se zavazuje provést kontrolu s odbornou péčí podle stanoveného způsobu kontroly, doby, místa a rozsahu kontroly i se zřetelem ke stavu, v jakém se předmět kontroly nacházel v době jejího provádění.

2.7 Kontrolor bere na vědomí, že je povinen nahradit škodu způsobenou porušením povinnosti provést kontrolu řádně, pokud tato škoda nemůže být nahrazena uplatněním nároku objednatele vůči osobě odpovědné za vadné plnění, jež je předmětem kontroly.

2.8 V případě prodlení kontrolora s provedením kontroly je kontrolor povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý den prodlení. V případě prodlení delšího než deset (10) dnů je objednatel navíc oprávněn od této smlouvy odstoupit. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno

Nahrávám...
Nahrávám...