dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o dílo - stavba rodinného domu

30.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.3
Vzor – Smlouva o dílo – stavba rodinného domu

Mgr. Marek Zeman, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s. r. o.

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen "Smlouva")

Josef Novák

nar.: 28. dubna 1959

bytem ...

(dále jen "Objednatel")

a

DEF, s. r. o.

IČO: 789 65 123

sídlem ...

společnost zapsaná u Krajského soudu v ..., oddíl ..., vložka ...

zastoupená ...

/ podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku ...

(dále jen "Zhotovitel")

(dále společně jen "Smluvní strany")

I.
Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy jsou stavební práce spočívající v postavení stavby rodinného domu na pozemku parc. č. ..., k. ú. ..., který je zapsán na listu vlastnictví č. ... vedeném Katastrálním úřadem pro ..., Katastrální pracoviště ..., pro k. ú. ..., obec ..., dle specifikace součástí díla ze dne ... (dále jen "Specifikace Díla"), která je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen "Dílo").

1.2 Rozsah Díla je určen výše uvedenou Specifikací Díla a Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou ... ze dne ..., která byla Zhotoviteli doručena (dále jen "Projektová dokumentace"). V rozsahu, v jakém Dílo není řešeno v Projektové dokumentaci, bude provedeno v souladu se závaznými technickými normami a požadavky na výstavbu.

1.3 Součástí rozsahu Díla je mimo jiné rovněž příprava staveniště, provedení veškerých dokončovacích prací a úklid staveniště včetně odvozu veškerého odpadu a zbytků stavebního materiálu po dokončení Díla tak, aby bylo dokončené Dílo jako celek předáno Objednateli v přiměřeně uklizeném a čistém stavu, způsobilé k řádnému užívání.

II.
Projev vůle Smluvních stran

2.1 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje řádně provést a předat dokončené Dílo Objednateli v dohodnutém termínu a Objednatel se zavazuje zaplatit za to Zhotoviteli sjednanou cenu Díla podle podmínek této Smlouvy.

III.
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním Díla nejpozději dne ....

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést a předat řádně dokončené Dílo Objednateli nejpozději do ....

3.3 Zhotovitel je oprávněn provést a předat řádně dokončené Dílo Objednateli i před sjednaným termínem.

3.4 Zhotovitel splní svůj závazek řádným a včasným provedením a předáním dokončeného Díla Objednateli nejpozději v termínu podle odst. 3.2 této Smlouvy v celém jeho rozsahu v souladu s touto Smlouvu. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené Dílo převzít nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení výzvy.

3.5 Zhotovitel je povinen předat s Dílem Objednateli zároveň veškeré zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, technické listy a certifikáty týkající se jednotlivých stavebních materiálů a věcí zapracovaných při provádění Díla, prohlášení Zhotovitele a jiné doklady nezbytné pro úspěšnou kolaudaci či vydání souhlasu stavebního úřadu s užíváním předaného Díla a záruční listy, předávací protokoly a jiné doklady týkající se jednotlivých věcí zapracovaných při provádění Díla, pokud jsou nutné pro uplatnění samostatné záruky u výrobce či dodavatele nezávislé na záruce poskytnuté Zhotovitelem podle této Smlouvy nebo pro servis zapracovaných věcí.

IV.
Změny Díla

4.1 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla požadovat provedení víceprací nad rámec sjednaného rozsahu Díla. V takovém případě dá příslušný pokyn Zhotoviteli a následně Smluvní strany společně vyhodnotí dopad požadovaných víceprací na sjednaný termín dokončení a předání Díla a na sjednanou cenu Díla. V případě dohody bude následně uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, který upraví změnu ceny Díla a případně upraví termín dokončení a předání Díla. Sjednaná změna rozsahu Díla nemá zásadně vliv na termín dokončení a předání Díla podle odst. 3.2 této Smlouvy, pokud nebude mezi Smluvními stranami v písemném dodatku k této Smlouvě sjednáno jinak.

V.
Další práva a povinnosti Smluvních stran

5.1 Při provádění Díla bude Zhotovitel postupovat samostatně s potřebnou odbornou péčí; v průběhu provádění Díla je však vázán pokyny Objednatele.

5.2 Zhotovitel je při provádění Díla vázán Specifikací Díla, Projektovou dokumentací, právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na Dílo a dále doporučenými postupy a pokyny výrobců a dodavatelů jednotlivých stavebních materiálů, zařízení a jiných věcí, které mají být využity či zapracovány při provádění Díla.

5.3 Věci potřebné pro provedení Díla je povinen si obstarat na své náklady sám Zhotovitel. Věci zapracované Zhotovitelem se stávají součástí Díla a vlastnictvím vlastníka pozemku nebo práva stavby, jehož je součástí. Cena zapracovaných věcí je součástí ceny Díla.

5.4 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, předaných nebo požadovaných materiálů k zapracování do Díla, jakož i na nevhodné řešení v projektové dokumentaci, které by zejména mohly vést ke škodě Objednatele nebo k tomu, že Dílo nebude provedeno řádně nebo nebude mít požadované nebo jinak dosažitelné vlastnosti.

5.5 Zhotovitel je povinen řádně vést stavební deník a pravidelně do něj poznamenávat průběh provádění Díla. Stavební deník musí Zhotovitel na požádání kdykoliv předložit Objednateli nebo jím určenému zástupci.

5.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně na svůj náklad a na své nebezpečí.

5.7 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn použít pro provedení Díla jinou osobu (subdodavatele). Objednatel je oprávněn požadovat provedení subdodávky jiným subdodavatelem, pokud bude mít důvodné pochybnosti o řádném nebo včasném provedení subdodávky Zhotovitelem.

5.8 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou, stavebním povolením, právními předpisy či technickými normami, je oprávněn požadovat pozastavení provádění Díla až do odstranění závadného stavu a požadovat na Zhotoviteli nápravu a aby nadále prováděl Dílo řádně v souladu s touto Smlouvou.

VI.
Cena díla a platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla ve sjednaném rozsahu bez vad a nedodělků ve výši: ......000 Kč (slovy: ......... tisíc korun českých) bez DPH (dále jen "Cena").

6.2 Sjednaná Cena bude případně ponížena o neprovedené práce či nezapracované materiály, zařízení a jiné věci, nebo bude povýšena o dodatečně sjednané vícepráce podle čl. IV této Smlouvy.

6.3 Zhotovitel nemá nárok na zálohu Ceny Díla.

6.4 Cena za řádné provedení Díla je splatná podle postupu provádění stavebních prací, a to vždy zpětně za práce již provedené. Zhotovitel má právo kdykoliv vyúčtovat již hotovou část Díla a vystavit Objednateli fakturu se splatností do 10 (deseti) dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

Nahrávám...
Nahrávám...