dnes je 23.5.2024

Input:

Vzor - Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení ZK ve formě notářského zápisu

16.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.14
Vzor – Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení ZK ve formě notářského zápisu

Mgr. Markéta Káninská

strana první NZ 114/2015

N 121/2015

Notářský zápis

sepsaný dne 18. 2. 2015 (slovy: osmnáctého února roku dva tisíce patnáct) mnou, JUDr. Richardem Novotným, PhD., notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Rašínovo nábřeží 386/52,

podle ustanovení § 62 a § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen "notářský řád") a obsahující

rozhodnutí jediného společníka
společnosti Keramická dílna Praha, s. r. o.

Účastník:

Ing. Jarmila Pšeničková, nar. 5. 6.1982, bytem Praha 2, Nusle, Oldřichova 559/38

Paní Ing. Jarmila Pšeničková prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, které je předmětem tohoto notářského zápisu.

Totožnost paní Ing. Jarmily Pšeničkové mi byla prokázána z jejího platného úředního průkazu.

Přítomná paní Ing. Jarmila Pšeničková prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti Keramická dílna Praha, s. r. o., se sídlem Praha 2, Nusle, Oldřichova 559/38, PSČ 128 00, IČO: 248 32 587, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20636 (dále také "společnost").

Existence společnosti Keramická dílna Praha, s. r. o. mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku, který tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha.

Přítomná paní Ing. Jarmila Pšeničková prohlašuje, že údaje uvedené v předloženém výpisu z obchodního rejstříku odpovídají skutečnosti.

Z předložených dokumentů jsem mimo jiné zjistila, že základní kapitál společnosti Keramická dílna Praha, s. r. o. činí 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Na tomto základním kapitálu se jako jediný společník podílí shora uvedený účastník vkladem ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Tento vklad byl zcela splacen.

Shora uvedený účastník tímto ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen "zákon o obchodních korporacích") a podle ustanovení § 190 odst. 2 písm. b) a dalších souvisejících ustanovení zákona o obchodních korporacích činí při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí:

Jediný společník rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto:

a) Základní kapitál společnosti Keramická dílna Praha, s. r. o. ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), na kterém se jediný společník Ing. Jarmila Pšeničková podílí zcela splaceným vkladem ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), se zvyšuje o částku 800 000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve stejné výši. Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).

b) Jediný společník tímto bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 220 ZOK mu náleží přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu tohoto zvýšení. Současně bere na vědomí, že toto právo je ve smyslu ustanovení § 222 ZOK oprávněn využít ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se dověděl o tomto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, tj. s přihlédnutím k tomu, že toto rozhodnutí jediný společník též sám činí, je oprávněn jej využít ve lhůtě jednoho měsíce ode dne tohoto rozhodnutí, a to formou písemného prohlášení o převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu s úředně ověřeným podpisem.

c) Jediný společník tímto prohlašuje, že se svého přednostního práva k převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu vzdává.

d) Jediný společník tímto uděluje souhlas, aby:

  • vkladovou povinnost ke zvýšení dosavadního vkladu v rozsahu 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) převzal stávající společník Ing. Jarmila Pšeničková, nar. 5. 6. 1982, bytem Praha 2, Nusle, Oldřichova 559/38,

  • vkladovou povinnost k novému vkladu v rozsahu 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) převzala paní Bc. Ilona Sluková, nar. 5. 9. 1988, bytem Roskotova 1737/6, Praha 4,

Nahrávám...
Nahrávám...