dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Rezervační smlouva na nemovitost

22.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.2.1
Vzor – Rezervační smlouva na nemovitost

Mgr. Pavla Krejčí

LIDO reality, s. r. o.,

se sídlem Letců 555, 199 00 Praha 5,

IČO:555555555, DIČ: CZ555555555,

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 77777, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 1. 2014 realitním makléřem Petrem Vohlídalem,

(dále jen jako "Zprostředkovatel" na straně jedné)

a

Simona Nováková,

nar. 15. 4. 1977,

bytem Vítkova 2337/47, Brno, 602 00,

(dále jen jako "Zájemce" na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

rezervační smlouvu na nemovitost v nabídce realitní kanceláře

(dále pouze jako "Smlouva")

I.
Předmět smlouvy

1.1 Zprostředkovatel jakožto realitní kancelář poskytující realitní a zprostředkovatelské služby byl na základě zprostředkovatelské smlouvy ze dne 15. 1. 2014 vlastníkem pověřen zprostředkováním prodeje následujících nemovitostí:

  • pozemku p. č. 555, jehož součástí je dům č. p. 666,

  • pozemku p. č. 555/1,

to vše v k. ú. Libuš, obec Praha, okres Hl. město Praha,

(dále jen "Nemovitosti"). Vlastníkem Nemovitostí je paní Jiřina Davidová, nar. 22. 2. 1980, bytem Klomínkova 17, Praha 5 (dále jen jako "Vlastník"). Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2222 vedeném Katastrálním úřadem pro Hl. město Prahu, k. ú. Libuš, obec Praha, okres Hl. město Praha.

Zprostředkovatel upozorňuje Zájemce na tyto právní povinnosti a omezení vlastnického práva vztahující se k Nemovitostem:

  • věcné břemeno chůze a jízdy po pozemku p. č. 555/1 v k. ú. Libuš pro vlastníka sousední nemovitosti pozemku p. č. 555/3 v k. ú. Libuš,

  • nájemní právo ve prospěch paní Simony Jedličkové, nar. 15. 5. 1930, k bytu 3+1 umístěném v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 666.

1.2 Zájemce projevuje uzavřením této Smlouvy zájem o koupi Nemovitostí uvedených v odstavci 1.1 této Smlouvy, a to za celkovou kupní cenu ve výši 3 993 000 Kč /slovy: tři miliony devět set devadesát tři tisíce korun českých/ (dále jen "Kupní cena").

1.3 Zájemce potvrzuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil se stavem Nemovitostí, a to za účasti Zprostředkovatele a podpisem této Smlouvy projevuje svůj zájem uzavřít v níže uvedené rezervační lhůtě kupní smlouvu, na základě které za Kupní cenu Nemovitosti koupí (dále jen "Kupní smlouva").

1.4 Rezervační lhůta se sjednává do .....................(dále jen "Rezervační lhůta").

1.5 Po dobu Rezervační lhůty Zprostředkovatel neučiní žádný úkon směřující k prodeji Nemovitostí jakékoliv třetí osobě odlišné od Zájemce, zejména:

  • nebude nabízet Nemovitosti (sám či prostřednictvím třetí osoby) jakékoliv třetí osobě (za porušení této povinnosti se nepovažují úkony učiněné před podpisem této smlouvy, zejména již realizovaná inzerce prodeje Nemovitostí atp.),

  • neuzavře obdobnou rezervační smlouvu s žádnou třetí osobou,

  • případným dalším osobám bude sdělovat, že Nemovitosti jsou již rezervovány ve prospěch Zájemce.

1.6 Zprostředkovatel dále výslovně potvrzuje, že na vlastní náklady zajistí sepsání Kupní smlouvy a advokátní úschovu za účelem úschovy Kupní ceny.

1.7 Zprostředkovatel je povinen poskytnout zájemci součinnost potřebnou k vyřízení úvěru, např. sdělit veškeré podstatné skutečnosti, poskytnout dokumentaci, uzavřít s bankou zástavní smlouvu apod. a dále je povinen zajistit tutéž součinnost ze strany Vlastníka.

II.
Rezervační záloha

2.1 Za rezervaci Nemovitostí uhradí Zájemce k rukám Zprostředkovatele při podpisu této Smlouvy poplatek ve výši ........................ Kč (dále jen "Rezervační záloha"). Rezervační záloha se započte uzavřením Kupní smlouvy na Kupní cenu.

2.2 Zájemce je povinen Rezervační zálohu v plné výši uhradit nejpozději do ........... na bankovní účet Zprostředkovatele 66666666/5500 pod

Nahrávám...
Nahrávám...