dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor P: Smlouva o bezúplatném převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným (podle § 115 obchodního zákoníku)

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor P: Smlouva o bezúplatném převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným (podle § 115 obchodního zákoníku)

Stáhnout vzor

Tomáš Novák
narozený: 12. ledna 1978
bytem: Na Výšince 1234/12, Praha 8, PSČ: 186 00

(dále jako "převodce“)

a

Martin Navrátil
narozený: 13. května 1972
bytem: Vodňanského 1236, Hostivice, PSČ: 253 01

(dále jako "nabyvatel“)

(převodce a nabyvatel dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 115 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "obchodní zákoník“), tuto

Smlouvu o bezúplatném převodu obchodního podílu

I.
Úvodní ustanovení

  1. Převodce je společníkem společnosti HARDWARE s.r.o., IČ: 123 45 678, se sídlem Kolbenova 765/1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka č. 1234 (dále jako "Společnost“).

  2. Základní kapitál Společnosti činí 500 000 Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) a je zcela splacen.

  3. Převodce prohlašuje, že je majitelem obchodního podílu o velikosti 20 % na Společnosti, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále jako "Obchodní podíl“). Peněžitý vklad převodce do základního kapitálu Společnosti ve výši 100 000 Kč byl zcela splacen.

  4. Valná hromada Společnosti schválila převod Obchodního podílu z nabyvatele na převodce dne 17. února 2009.

II.
Převod obchodního podílu

  1. Převodce touto smlouvou převádí na nabyvatele celý svůj Obchodní podíl na Společnosti se všemi právy a povinnostmi s ním spojenými a nabyvatel Obchodní podíl do svého majetku přijímá.

  2. Smluvní strany se dohodly, že převod Obchodního

Nahrávám...
Nahrávám...