dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor - Osvědčení o rozhodnutí orgánu akciové společnosti o zvýšení základního kapitálu (notářský zápis)

28.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.8.1.1.1 Vzor – Osvědčení o rozhodnutí orgánu akciové společnosti o zvýšení základního kapitálu (notářský zápis)

Mgr. Markéta Káninská

Notářský zápis

sepsaný dne 15. 7. 2014 (slovy: patnáctého července roku dva tisíce čtrnáct) JUDr. Alenou Krásnou, notářkou se sídlem v Praze, v sídle notářské kanceláře na adrese Praha 1, Václavské náměstí 538/71,

v souladu s ustanoveními § 80a a 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen „notářský řád”), a obsahující

rozhodnutí orgánu právnické osoby
konkrétně rozhodnutí řádné valné hromady společnosti
ABC, a. s.

Jednání započalo ve 14.00 hodin.

Existenci společnosti ABC, a. s. jsem ověřila dle předloženého výpisu z obchodního rejstříku společnosti, ze kterého vyplývá, že společnost má sídlo na adrese Praha 4, Na Pankráci 843/12, PSČ 140 00, IČO: 123 45 678 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka  77859 (dále také „společnost”).

Výpis z obchodního rejstříku společnosti tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha.

Předsedou valné hromady byl v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích”) zvolen Ing. Jan Vostrý, nar. 3. 3. 1964, bytem Praha 4, Kamýk, Zárubova 500/27.

Totožnost předsedy valné hromady jsem ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1 písm. h) NŘ ověřila, a to dle platného úředního průkazu.

Předseda valné hromady prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů.

Předseda valné hromady prohlásil, že dnešní valná hromada společnosti je způsobilá přijímat níže uvedená rozhodnutí, neboť:

  • valná hromada byla řádně a včas svolána pozvánkou na valnou hromadu ze dne 6. 6. 2014, která byla zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a zároveň byla po dobu alespoň 30 (slovy: třiceti) dnů až do dne konání valné hromady (včetně) uveřejněna na webových stránkách společnosti www.abc.cz

  • jsou splněny podmínky její usnášeníschopnosti dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a stanov.

Žádné protesty ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1, písm. g) NŘ nebyly vzneseny.

Způsobilost valné hromady přijímat níže uvedené rozhodnutí jsem ověřila dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů, listiny přítomných, předloženého výpisu z obchodního rejstříku, seznamu akcionářů, pozvánky na valnou hromadu a dokladu o jejím odeslání, příslušných ustanovení stanov společnosti (úplné znění ze dne 25. 3. 2014 založené do sbírky listin) a shora uvedeného prohlášení předsedy valné hromady.

Z uvedených dokumentů a prohlášení vyplývá, že:

  • valná hromada byla řádně a včas svolána pozvánkou na valnou hromadu ze dne 6. 6. 2014, která byla zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a zároveň byla po dobu alespoň 30 (slovy: třiceti) dnů až do dne konání valné hromady (včetně) uveřejněna na webových stránkách společnosti www.abc.cz,

  • základní kapitál společnosti činí 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na:

    • 100  (slovy: jedno sto) kusů  kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  jedné akcie 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých),

  • na valné hromadě společnosti byli k okamžiku rozhodování o níže uvedeném rozhodnutí přítomni akcionáři mající akcie představující dohromady 100 % základního kapitálu společnosti,

  • ve smyslu § 412 odst. 1 ZOK a článku 13 bod 5 stanov je valná hromada usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti, přičemž tato podmínka byla splněna,

  • emisní kurs všech akcií byl v celém rozsahu splacen .

Ze shora uvedených skutečností vyplývá, že valná hromada byla způsobilá přijímat níže uvedené rozhodnutí ve smyslu příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti.

Působnost valné hromady jsem ověřila dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích [ § 421 odst. 2 písm. b) ] a stanov společnosti [článek 14 bod 2 písm. b)], ze kterých vyplývá, že níže uvedené rozhodnutí náleží do působnosti valné hromady.

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) a dalších souvisejících ustanovení zákona o obchodních korporacích a dle příslušných ustanovení stanov, přijala řádná valná hromada společnosti ABC, a. s., konaná dne 15. 7. 2014 ve 14.00 hodin, tj. v notářské kanceláři JUDr. Aleny Krásné, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 538/71, toto rozhodnutí:

Za prvé:

Před přijetím níže uvedeného rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu byla v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 ZOK učiněna prohlášení akcionářů o vzdání se přednostního práva na upsání nových akcií, a to tak, že všichni akcionáři společnosti ABC, a. s., tj. Ing. arch. Tomáš Lebeda, nar. 5. 7. 1962, bytem Praha 5, Stodůlky, Petržílkova 2233/11 a Ing. Milena Slámová, nar. 23. 6. 1974, bytem U Dráhy 9, Chýně, každý jednotlivě prohlásili, že se v plném rozsahu vzdávají svého přednostního práva na upisování nových akcií v souvislosti s níže uvedeným rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).

Za druhé:

Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto:

a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) ze stávajících 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 7 000 000 Kč (slovy: sedm milionů korun českých), a to upsáním nových akcií podle ustanovení § 474 a násl. ZOK s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního

Nahrávám...
Nahrávám...