dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor O: Oznámení vad díla a uplatnění nároku z vad díla (podle § 562 odst. 2 obchodního zákoníku a § 564 ve spojení s § 436 odst. 1 obchodního zákoníku)

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor O: Oznámení vad díla a uplatnění nároku z vad díla (podle § 562 odst. 2 obchodního zákoníku a § 564 ve spojení s § 436 odst. 1 obchodního zákoníku)

Stáhnout vzor

Společnost: ..............
adresa: ......................
k rukám pana/paní...........................................

V Praze dne .........

Věc: Oznámení vad díla a uplatnění nároku z vad díla (reklamace)

Vážení,

na základě smlouvy o dílo uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ“), ze dne 21. března 2008 (dále jen "Smlouva“), jste se zavázali naší společnosti dodat kuchyňskou linku do našich kancelářských prostor. Předmětem Smlouvy bylo zhotovení a montáž kuchyňské linky (dále též "Dílo“). Dílo bylo Vaší společností předáno dle lhůty stanovené ve Smlouvě dne 21. května 2008.

Součástí kuchyňské linky je varné sklo, které je umístěno na stěně mezi horní a spodní částí kuchyňské linky a má sloužit jako ochrana před žárem a znečištěním přilehlé stěny. V důsledku použití kuchyňské linky naším personálem k určenému účelu (vaření na vařiči před sklem) došlo na počátku tohoto týdne vlivem tepla k poškození skla. Na skle vznikla prasklina v šířce asi 3 mm a o délce asi 50 cm, která je na pohled velmi výrazná a brání řádnému používání kuchyňské linky.

Podle ustanovení § 560 odst. 1 ObchZ má dílo vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá v souladu s ustanovením § 560 odst. 2 ObchZ za vady, které má dílo v době jeho předání.

Z výše uvedeného je patrné, že nám Dílo bylo předáno s vadou, kterou je nezpůsobilost skla k použití pro účel určený ve Smlouvě. Vzhledem k tomu, že se sklo nachází přímo za vařičem, mělo být vyrobeno z takového materiálu, který odolá teplu, jež vzniká při vaření. Je zřejmé, že Dílo

Nahrávám...
Nahrávám...