dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor O Dohoda o záměru převést obchodní podíl v s.r.o.

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor O Dohoda o záměru převést obchodní podíl v s.r.o.

Stáhnout vzor

DOHODA O ZÁMĚRU

převést obchodní podíl v s.r.o.

uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

  1. Pavel Smutný, r.č.: ........................., bytem ......................................................, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, číslo účtu: .....................................

    (dále jen "Převodce“)

    a

  2. Pampeliška, s.r.o., IČ: ............................, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka ................, se sídlem:..........................................., jednající: ......................................., jednateli

    (dále jen "Nabyvatel“)

(dohromady též "smluvní strany“)

I.
Úvod

Převodce je vlastníkem obchodního podílu ve výši 60 % základního kapitálu společnosti Mateřídouška s.r.o., se sídlem ..................................., IČ: ............., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v části ..., vložce č. ... (dále jen "Společnost“). Základní kapitál Společnosti je .......... Nabyvatel má zájem od Převodce tento obchodní podíl odkoupit.

Smyslem této dohody je určit základní principy, podle kterých Nabyvatel získá od Převodce jeho obchodní podíl ve Společnosti.

Prodej se uskuteční na základě závazné smlouvy o převodu obchodního podílu, na jejímž základě Převodce převede na Nabyvatele svůj obchodní podíl ve Společnosti rovnající se 60 % základního kapitálu Společnosti (dále jen "Smlouva“). Návrh Smlouvy, která bude mezi Převodcem a Nabyvatelem uzavřena, je přílohou č. 1 této dohody. Smluvní strany uzavřou Smlouvu v této podobě poté, co budou splněny podmínky pro její uzavření (zejm. uspokojivý výsledek auditu dle čl. IV. této dohody) a co bude doplněn její obsah ve smyslu této dohody (zejm. stanovena výše kupní ceny).

II.
Kupní cena

Kupní cena za obchodní podíl Převodce ve Společnosti ("Kupní cena“) bude ve Smlouvě určena na základě principů uvedených níže v této Dohodě o záměru.

Kupní cena uvedená ve Smlouvě nebude nižší než ...............,- Kč (slovy: ............... korun českých) a vyšší než .............,- Kč (slovy: ................ korun českých). Kupní cena se určí na základě auditu provedeného společnostmi .................. v Období auditu specifikovaného v článku IV. níže provedeného expertem (experty) určeným Nabyvatelem.

Kupní cenu bude možno odpovídajícím způsobem snížit, pokud se objeví jakékoli závazky Společnosti, o kterých Převodce neinformoval Nabyvatele před uzavřením této dohody, nebo se v průběhu auditu Společnosti ukáže, že pohledávky zanesené v účetních závěrkách Společnosti nedosahují jejich uváděných hodnot.

III.
Platba Kupní ceny

66 % (slovy: šedesát šest procent) Kupní ceny bude zaplaceno v Den Účinnosti Smlouvy. Zbývajících 34 % (slovy: třicet čtyři procent) Kupní ceny ("Retenční částka“) bude uloženo do notářské úschovy. Prvních 50 % Retenční částky uvolní Nabyvatel Převodci po uplynutí šesti měsíců ode dne účinnosti Smlouvy a zbývajících 50 % Retenční částky uvolní Nabyvatel Převodci po uplynutí dvanácti měsíců ode dne účinnosti Smlouvy ("Retenční období“). Nabyvatel bude oprávněn odpovídajícím způsobem snížit Retenční částku v případě jeho oprávněných nároků učiněných v souladu s podmínkami Smlouvy.

IV.

Nahrávám...
Nahrávám...