dnes je 24.4.2024

Input:

Vzor M: Smlouva o provádění servisu

30.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor M: Smlouva o provádění servisu

Stáhnout vzor

Smlouva o provádění servisu

BTU-AT s.r.o.

se sídlem Praha 10, Jahodová 17

IČ: 354 55 861

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 6115

jednající panem Pavlem Krausem, jednatelem

(dále jen "BTU“)

a

DUTROAN, s.r.o.

se sídlem Korutanská 255, Praha 4, PSČ 144 00

IČ: 155 32 714

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 55799

jednající Ing. Janem Hladkým, jednatelem

(dále jen "DUTROAN“)

(BTU a DUTROAN spolu dále též "smluvní strany“ a jednotlivě jako "smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

 • společnost DUTROAN využívá ke své podnikatelské činnosti obráběcí stroj tov. zn. HALL typ CTR 142 (dále jen "Stroj“),

 • společnost DUTROAN má zájem na tom, aby měla u kvalifikované osoby zajištěn pravidelný servis Stroje, výměnu dílů Stroje podléhajících opotřebení a servis Stroje v případě jeho poruch a závad,

 • společnost BTU má zájem společnosti DUTROAN servis Stroje v rozsahu popsaném v této smlouvě poskytnout,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 536 a následujících obchodního zákoníku tuto Smlouvu o provádění servisu (dále jen "Smlouva“) následujícího obsahu:

I.
Předmět Smlouvy

 1. Společnost BTU se touto Smlouvou zavazuje provádět pro společnost DUTROAN servis Stroje za podmínek stanovených v této Smlouvě.

 2. Společnost DUTROAN se touto Smlouvou zavazuje platit společnosti BTU za provádění servisu Stroje sjednanou odměnu blíže vymezenou v této Smlouvě.

II.
Servis Stroje

 1. Na základě této Smlouvy je společnost BTU povinna provádět pro společnost DUTROAN servis Stroje v následujícím rozsahu:

  1. pravidelné prohlídky Stroje v rozsahu blíže specifikovaném v čl. III. této Smlouvy a v příloze č. 1 k této Smlouvě

  2. pravidelnou výměnu dílů Stroje podléhajících opotřebení, jeho provozních náplní a médií, a to v rozsahu stanoveném v čl. IV. této Smlouvy a v příloze č. 2 k této Smlouvě

  3. opravy poškození a závad Stroje za podmínek specifikovaných v čl. V. této Smlouvy a v příloze č. 3 k této Smlouvě.

 2. Veškerý servis Stroje je společnost BTU povinna provádět za podmínek stanovených v této Smlouvě, jejích přílohách, platných právních předpisech a s náležitou odbornou péčí tak, aby byla zachována maximální funkčnost Stroje a aby náklady společnosti DUTROAN související se Strojem vznikaly v co možná nejnižší výši.

III.
Prohlídky Stroje

 1. Společnost BTU je povinna pravidelně vždy v posledním měsíci kalendářního čtvrtletí provádět prohlídky Stroje, v rámci kterých budou provedeny kontrolní úkony blíže specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy. Přesné datum zahájení prohlídky Stroje bude společností DUTROAN oznámeno společnosti BTU vždy nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným datem zahájení takové prohlídky.

 2. Společnost BTU je o každé provedené prohlídce Stroje povinna vyhotovit písemný protokol o provedené prohlídce a tento protokol předat nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy je prohlídka dokončena, společnosti DUTROAN. V písemném protokolu společnost BTU uvede, jaké konkrétní kontrolní úkony na Stroji byly provedeny, jaký je zjištěný stav Stroje, stav jeho provozních náplní a jaké jsou zjištěné závady a poruchy na stroji. Pokud je k řádnému provozu Stroje nezbytné provést na Stroji jakékoliv opravy, je na potřebu takových oprav společnost BTU povinna společnost DUTROAN v písemném protokolu upozornit. Pokud má společnost DUTROAN zájem na provedení navržených oprav společností BTU, budou smluvní strany dále postupovat podle čl. V. odst. 5 této Smlouvy.

 3. Společnost BTU je při provádění prohlídek Stroje povinna postupovat tak, aby byla každá prohlídka Stroje ukončena nejpozději do 10 dnů ode dne jejího zahájení.

 4. Společnost DUTROAN je povinna společnosti BTU poskytovat součinnost nezbytnou k tomu, aby mohla být prohlídka Stroje za podmínek stanovených touto Smlouvou řádně a včas provedena. Je-li to k provedení prohlídky Stroje nezbytné, je společnost DUTROAN povinna na písemnou žádost společnosti BTU Stroj odstavit z provozu. Společnost BTU je povinna postupovat tak, aby zmíněná odstávka Stroje trvala co možná nejkratší dobu.

IV.
Výměna částí podléhajících opotřebení

 1. Společnost BTU je na základě této Smlouvy povinna po celou dobu její účinnosti zajišťovat včasnou výměnu dílů Stroje podléhajících opotřebení, jeho provozních náplní a médií, a to v rozsahu dílů, náplní a médií uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy. Společnost BTU je v rámci této své povinnosti povinna udržovat Stroj z hlediska dílů, náplní a médií uvedených v příloze č. 2 k této Smlouvě v řádném a provozuschopném stavu, tedy veškeré výměny takových dílů, náplní a médií provádět tak, aby nebyl přerušen řádný provoz Stroje.

 2. Společnost DUTROAN je povinna společnosti BTU poskytovat součinnost nezbytnou k tomu, aby mohla být výměna dílů Stroje podléhajících opotřebení, provozních náplní a médií Stroje za podmínek stanovených touto Smlouvou řádně a včas prováděna.

V.
Opravy poškození a závad Stroje

 1. Společnost BTU je povinna na základě této Smlouvy a za podmínek v ní stanovených provádět opravy poškození a závad Stroje.

 2. Opravy poškození a závad Stroje budou společností BTU nabídnuty společnosti DUTROAN na základě písemných objednávek zaslaných společností DUTROAN, a to prostřednictvím faxu na číslo 232225676. V

Nahrávám...
Nahrávám...