dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Licenční smlouva

4.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.2
Vzor – Licenční smlouva

Mgr. Milan Vaňkát

Licenční smlouva

uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

(dále jen "smlouva")

Domy bez obav, s. r. o.

IČO: 12345678

DIČ: CZ1234567890

se sídlem Stavařská ulice 23/1, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12345

zastoupená panem Františkem Flintou, jednatelem

(dále jako "objednatel")

a

Jiří Šikovný

IČO: 12345678

DIČ: CZ 770512/3365

se sídlem Výtvarná 14/2, 110 00 Praha 1

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jako "autor")

(dále autor a objednatel též jako "smluvní strany")

I.
Předmět a účel smlouvy

1.1 Objednatel je obchodní společnost, která v rámci své podnikatelské činnosti kromě jiného provádí stavby, jejich změny a odstraňování a projektovou činnost ve výstavbě. Objednatel má zájem užít autorské dílo autora.

1.2 Autor je samostatně podnikající fyzická osoba, která v rámci živnostensky provozované činnosti vytváří výtvarná díla, která jsou díly autorskými, přičemž k těmto dílům poskytuje licenční oprávnění.

1.3 Autor vytvořil před podpisem této smlouvy pro objednatele kresbu loga objednatele (dále jako "dílo"), která je vyobrazena v Příloze č. 1 této smlouvy. Dílo bylo vytvořeno na základě objednávky č. 1234 ze dne 1. 1. 2015.

1.4 S ohledem na uvedené tímto smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, na základě níž autor poskytuje objednateli licenci k užití díla coby autorského díla a objednatel se zavazuje autorovi uhradit odměnu za vytvoření díla a za poskytnutí licence k jeho užití, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

II.
Odměna autora

2.1 Objednatel se zavazuje uhradit autorovi odměnu za vytvoření díla a za licenční oprávnění k užití díla v celkové výši 1 234 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet čtyři korun českých). K uvedené odměně bude připočtena příslušná výše DPH, neboť autor je plátcem DPH.

2.2 Úhrada odměny dle odst. 2.1 této smlouvy bude provedena na základě daňového dokladu (faktury), který je autor povinen vystavit nejpozději ve lhůtě pěti (5) dní od podpisu této smlouvy, přičemž splatnost faktury bude činit deset (10) dní od jejího vystavení.

III.
Účel a rozsah poskytnuté licence

3.1 Autor poskytuje objednateli výhradní licenci k užití díla, které bude sloužit zejména pro jeho

Nahrávám...
Nahrávám...