dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor L: Smlouva o dílo - naprogramování a zprovoznění díla

30.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor L: Smlouva o dílo – naprogramování a zprovoznění díla

Stáhnout vzor

Vzor
Pražská obchodní společnost, a. s.

se sídlem ..............................................................................................

IČ: .......................................

jednající ........................................................., předsedou představenstva

a ...................................................................., členem představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

Global Software s. r. o.

se sídlem ..............................................................................................

IČ: .......................................

jednající jednatelem ....................................................

bankovní účet č. .........................................

vedený u ...............................................................................................

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, tuto

Smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

  1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést naprogramování a zprovoznění díla – prezentace firmy zhotovitele na veřejné počítačové síti Internet – podle podrobné technické specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení tohoto díla zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek uvedených níže.

  2. Zhotovené dílo je určeno pro veřejnou prezentaci objednatele, pro objednatelem provozované poskytování informací veřejnosti a pro realizaci některých obchodů objednatele či jeho smluvních partnerů na veřejné počítačové síti Internet. Dílo samo není určeno pro další prodej objednatelem.

II.
Čas plnění

  1. Zhotovitel se zavazuje jednotlivé fáze díla zahájit a dokončit v termínech uvedených v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Každá fáze díla bude v den jejího dokončení písemně předána objednateli.

  2. Zhotovitel je povinen podobu a funkčnost jednotlivých modulů díla během jeho zhotovování průběžně konzultovat s objednatelem. Zhotovitel je při zhotovování díla vázán pokyny objednatele. Pokyny objednatele však nesmí překročit sjednaný rozsah díla uvedený v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

  3. Zhotovitel je povinen písemně objednatele vyzvat nejméně pět dní předem k předání a převzetí celého dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol obsahující případné vady díla a dohodnutý způsob nápravy. Pokud bude mít dílo vady vyžadující jeho další úpravy, bude po odstranění těchto vad zhotovitelem dílo objednateli znovu předáno a o tomto předání bude sepsán další předávací protokol.

III.
Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v míře potřebné pro dokončení díla.

IV.
Povinnosti zhotovitele

  1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně ve lhůtách uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.

  2. Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením některé fáze díla ve lhůtách uvedených v příloze č. 2, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ............,- Kč (slovy: ...........korun českých) za každý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.

  3. Zhotovitel se zavazuje po dobu 1 (jednoho) měsíce ode dne předání díla objednateli bez vad provádět pro objednatele provoz („webhosting“ a „webmastering“) systému. Odměna zhotovitele za tuto činnost je zahrnuta v ceně díla uvedené v ustanovení článku 6 odst. 1 této smlouvy.

  4. Zhotovitel se zavazuje provádět podle potřeb objednatele záruční a pozáruční údržbu díla. Podrobnosti pozáruční údržby upraví zvláštní smlouva.

  5. Zhotovitel se zavazuje udržovat v tajnosti předané podklady, technickou dokumentaci i další informace, které se dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a prováděním díla.

Nahrávám...
Nahrávám...