dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla

19.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.4
Vzor – Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla

Mgr. Marek Zeman

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla

(dále jen "Smlouva")

uzavřená níže uvedeného dne dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

Ing. František Novák

bytem Kutnauerova 2987, Hostivice, PSČ 253 01

r. č. 770615/3324

(dále jen "Prodávající")

a

Kamil Kovařík

bytem Neustupného 1813, Praha 5, PSČ 155 00

r. č. 800212/4565

(dále jen "Kupující")

(dále společně jen "Smluvní strany")

I.
Předmět smlouvy

1.1 Prodávající je vlastníkem motorového vozidla:

 • typ: ...

 • tovární značka: ...

 • označení: ...

 • registrační značka (SPZ): ...

 • rok výroby: ...

 • č. technického průkazu: ...

 • č. karoserie (VIN): ...

 • barva karoserie: ...

 • najeto: ... km

 • STK platné do ...

 • ME platné do ....

 • (dále jen "Vozidlo").

1.2 Součástí a příslušenstvím Vozidla jsou zejména: klimatizace, zimní a letní pneumatiky, výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta – 2 ks, autorádio, střešní nosič, ... .

II.
Projev vůle smluvních stran

2.1 Prodávající touto smlouvou prodává Kupujícímu výše uvedené Vozidlo se všemi součástmi a příslušenstvím tak, jak on toto Vozidlo vlastní a užívá, a zavazuje se předat Vozidlo Kupujícímu a převést na Kupujícího vlastnické právo k Vozidlu. Kupující toto Vozidlo od Prodávajícího kupuje za podmínek podle této Smlouvy a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

III.
Kupní cena a platební podmínky

3.1 Smluvní strany se dohodly na konečné kupní ceně za výše uvedené Vozidlo ve výši ... Kč (slovy: ... korun českých) (dále jen "Kupní cena").

3.2 Smluvní strany se dohodly, že Kupní cenu Kupující zaplatí Prodávajícímu tak, že:

a) první část Kupní ceny ve výši ... Kč (slovy: ... korun českých) zaplatí Kupující Prodávajícímu při podpisu této Smlouvy a

b) druhou část Kupní ceny ve výši ... Kč (slovy: ... korun českých) zaplatí Kupující na bankovní účet Prodávajícího č. .../... vedený u ... banky, a. s., a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od uzavření této Smlouvy. Druhá část Kupní ceny se považuje za zaplacenou okamžikem připsání na bankovní účet Prodávajícího.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že Kupující zaplatil Prodávajícímu první část Kupní ceny před podpisem této Smlouvy.

3.4 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny nebo její části je Kupující povinen Prodávajícímu zaplatit vedle zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun českých) za každý započatý den prodlení až do zaplacení.

3.5 V případě, že Kupující bude v prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části delším než patnáct (15) dní, je Prodávající oprávněn od této Smlouvy okamžitě písemně odstoupit. V případě odstoupení se Smlouva ruší a Smluvní strany jsou povinny si vrátit navzájem poskytnutá plnění. Odstoupení je účinné okamžikem doručení Kupujícímu.

IV.
Předání a převzetí

4.1 Kupující potvrzuje, že od Prodávajícího při podpisu této Smlouvy převzal Vozidlo včetně výše uvedených součástí a příslušenství a dále také:

a) klíče od Vozidla ... ks,

b) originál technického průkazu Vozidla č. ...,

c) osvědčení o registraci (malý technický průkaz) č. ... ze dne ...,

d) servisní knížku,

e) osvědčení o provedení měření emisí ze dne ...,

f) osvědčení o provedení technické kontroly ze dne ...,

g) kupón (druhá separátní část dálniční známky) prokazující zaplacení dálničního poplatku

h) původní nabývací doklad prodávajícího od Vozidla: ....,

i) ...

V.
Prohlášení a další ujednání Smluvních stran

5.1

Nahrávám...
Nahrávám...