dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor - Kupní smlouva k bytové jednotce - financováno hypotečním úvěrem - kupující spoluvlastníci

21.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.3
Vzor – Kupní smlouva k bytové jednotce – financováno hypotečním úvěrem - kupující spoluvlastníci

JUDr. Michal Zeman

Kupní smlouva

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami

Dobrá volba, s. r. o.,

IČO: 123 45 678,

se sídlem Ulice Karla Gotta 2015, 150 00 Praha 5,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 112233,

zastoupená Milanem Dobrým, jednatelem,

(dále jen "prodávající")

a

Ing. Petrem Ptáčkem,

nar. 6. března 1982,

trvale bytem U hnízda 1997, 158 00 Praha 5 - Stodůlky,

Mgr. Stanislavou Sokolovou,

nar. 2. října 1985,

trvale bytem Sokolovská 14, 356 01 Sokolov,

(společně dále jen "kupující")

uzavřena v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ“), následující kupní smlouva (dále jen "smlouva"):

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Prodávající prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne 13. 12. 2010, podle které byl povolen vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, č. j. V – 345889/2010-101, s právními účinky vkladu práva ke dni 10. 1. 2010:

1.1.1 výlučným vlastníkem bytové jednotky č. 440/944 (vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb./popřípadě vymezené dle zákona č. 89/2012 Sb.) umístěné ve 4. nadzemním podlaží budovy č. p. 440 – bytový dům – stojící na pozemku parc. č. 676/156 – zastavěná plocha a nádvoří, k níž náleží:

  • spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 440 – bytový dům, které jsou společné všem vlastníkům jednotek o velikosti 851/16648,

  • spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 440, které jsou společné jen některým vlastníkům jednotek o velikosti 851/14906,

  • spoluvlastnický podíl o velikosti 851/16648 na pozemku parc. č. 676/156 – zastavěná plocha a nádvoří,

to vše v katastrálním území Zličín, obec Praha, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 2025 /bytová jednotka/ a LV č. 1087 /budova/ (dále jen "bytová jednotka" nebo "předmětná nemovitost").

1.2 Společnými částmi budovy č. p, 440, které jsou společné vlastníkům jen některých jednotek, jsou prostory podzemního parkoviště s parkovacími stáními označenými čísly 950 – 971 nacházející se v 1. podzemním podlaží budovy č. p. 440.

1.3 Prodávající prohlašuje, že nedošlo k podstatné změně charakteru bytové jednotky uvedené v článku 1.1.1 této smlouvy dle ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a že se nejedná o první převod jednotky do vlastnictví.

II.
Převod předmětné nemovitosti

2.1 Prodávající touto smlouvou převádí do podílového spoluvlastnictví kupujících předmětnou nemovitost a kupující touto smlouvou od prodávajícího do svého podílového spoluvlastnictví, každý v rozsahu ideální jedné poloviny (½), za kupní cenu stanovenou v článku 3.1 této smlouvy předmětnou nemovitost kupují, včetně všech součástí a příslušenství, ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy.

2.2 Každý z účastníků na straně kupujících nabývá a přijímá do svého vlastnictví spoluvlastnický podíl o velikosti ideální jedné poloviny na předmětné nemovitosti.

2.3 Příslušenstvím bytové jednotky je sklep č. 944 o velikosti 3,2 m2 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy č. p. 440. Spolu s předmětnými nemovitostmi se na základě této smlouvy převádí také užívací právo k parkovacímu stání č. 964, které se nachází na podzemním parkovišti v 1. podzemním podlaží budovy č. p. 440, o celkové ploše 12,6 m2.

III.
Kupní cena a způsob její úhrady

3.1 Prodávající a kupující sjednali kupní cenu předmětných nemovitostí uvedených v článku 1.1 této smlouvy v celkové výši 3 450 000 Kč, slovy: tři miliony čtyři sta padesát tisíc korun českých (dále jen "kupní cena").

3.2 Smluvní strany prohlašují, že záloha na kupní cenu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) byla před uzavřením této smlouvy zaplacena v hotovosti k rukám prodávajícího, což prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje.

3.3 Část kupní ceny ve výši 417 500 Kč (slovy: čtyři sta sedmnáct tisíc pět set korun českých) uhradí kupující do pěti (5) dnů od uzavření této smlouvy na účet advokátní úschovy JUDr. Karla Pošty, advokáta, č. ev. ČAK ................., se sídlem ................., č. ú. ................. vedený u ................. (dále jen "schovatel" a "účet advokátní úschovy").

3.4 Zbývající část kupní ceny ve výši 2 932 500 Kč (slovy: dva miliony devět set třicet dva tisíc pět set korun českých) uhradí kupující na účet advokátní úschovy prostřednictvím hypotečního úvěru, který kupujícím poskytne ................. (dále jen "financující banka kupujících"), do čtrnácti (14) dnů poté, co bude financující bance kupujících předložena kopie návrhu na vklad zástavního práva zřízeného ve prospěch financující banky kupujících do katastru nemovitostí s otiskem podacího razítka katastrálního úřadu.

3.5 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k uzavření smlouvy o advokátní úschově (dále jen "smlouva o úschově") mezi prodávajícím, kupujícími a schovatelem, jejíž podmínky budou odpovídat podmínkám této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny postupovat tak, aby smlouva o úschově byla uzavřena nejpozději do dvou (2) dnů od uzavření této smlouvy.

3.6 Schovatel vyplatí z účtu advokátní úschovy prostředky ve výši 3 212 000 Kč (slovy: tři miliony dvě stě dvanáct tisíc korun českých) na účet prodávajícího č. ................. vedený u ................. do sedmi (7) dnů poté, co bude schovateli předložen originál nebo ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví číslo 2025 pro k. ú. Zličín), na kterém bude v části B uvedena bytová jednotka dle článku 1.1.1 této smlouvy a na kterém budou jako vlastníci bytové jednotky uvedené v článku 1.1.1 v režimu ideálního spoluvlastnictví, každý v rozsahu jedné ideální poloviny, uvedeni kupující a nebudou na něm uvedena žádná věcná práva, poznámky či zápisy, s výjimkou:

a) zástavního práva financující banky kupujících a poznámek souvisejících s tímto zástavním právem,

b) věcného břemene užívání zapsaného na listu vlastnictví číslo 2025 pro katastrální území Zličín pod č. j. V-65097/2007-101,

c) zápisů zřízených kupujícími nebo v důsledku jednání kupujících nebo kteréhokoliv z  nich.

3.7 Do sedmi (7) dnů poté, co bude schovateli předložena prostá kopie daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí týkající se převodu předmětných nemovitostí s potvrzením příslušného finančního úřadu o podání tohoto daňového přiznání a/nebo originál či úředně ověřená kopie výzvy příslušného finančního úřadu adresovaná kupujícím k zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí z titulu ručení za zaplacení této daně, uvolní schovatel z účtu advokátní úschovy částku ve výši 138 000 Kč (slovy: jedno sto třicet osm tisíc korun českých; dále jen "daň z nabytí nemovitosti"), která je určena na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, na účet příslušného finančního úřadu č. ................., a to pod variabilním symbolem ..................

3.8 Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li ke splnění podmínek pro výplatu kupní ceny nebo její části dle odst. 3.6 až 3.8 tohoto článku nejpozději do sedmi (7) měsíců ode dne uzavření této smlouvy, odešle schovatel kupní cenu nebo její nevyplacenou část do sedmi (7) dnů od marného uplynutí výše uvedené lhůty na účet kupujících, který mu za tímto účelem kupující sdělí, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

IV.
Prohlášení smluvních stran

4.1 Kupující prohlašují, že si předmětnou nemovitost převáděnou touto smlouvou před podpisem této smlouvy osobně a řádně prohlédli.

4.2 Prodávající prohlašuje a zaručuje kupujícím, že:

a) je plně svéprávný a způsobilý k uzavření této smlouvy a k plnění závazků z ní vyplývajících;

b) je oprávněn převést vlastnické právo k předmětné nemovitosti a neexistují žádná rozhodnutí či opatření, která by prodávajícímu bránila v nakládání s předmětnou nemovitostí, a není ani smluvně, ani právními předpisy omezen v dispozici s předmětnou nemovitostí;

c) k  bytové jednotce uvedené v článku 1.1.1 nejsou zřízena žádná práva třetích osob, s výjimkou věcného břemene užívání zapsaného na listu vlastnictví číslo 2025 pro katastrální území Zličín pod č.j. V-65097/2007-101;

d) je jediným vlastníkem předmětné nemovitosti, své vlastnické právo k nemovitosti nabyl na základě platných a účinných právních titulů a jeho vlastnické právo k předmětné nemovitosti nebylo nikdy, ani částečně, zpochybněno;

e) podle nejlepšího vědomí prodávajícího nebyly vůči předmětné nemovitosti vzneseny žádné restituční ani jiné nároky ze strany jakýchkoli třetích osob ani prodávajícímu není známo, že by vznesení takových nároků hrozilo;

f) veškeré daně a poplatky vůči státní správě či samosprávě týkající se předmětné nemovitosti, splatné do dne podpisu této smlouvy jsou řádně přiznány a uhrazeny;

g) předmětná nemovitost není pronajata;

h) na předmětné nemovitosti neváznou žádné dluhy ani jistoty, které by přešly na kupující ve smyslu ustanovení § 1888 odst. 2 NOZ; v souvislosti s předmětnými nemovitostmi neprobíhají žádné soudní spory ani správní řízení, zejména řízení o restitučních nárocích, o výkonu rozhodnutí či exekuci prodejem nemovitosti či o zřízení soudcovského zástavního práva, a  ani v budoucnu nehrozí nebezpečí jejich zahájení;

i) žádná třetí osoba si nečiní ve vztahu k předmětné nemovitosti nějaké nároky neuvedené v této smlouvě;

j) ve vztahu k předmětné nemovitosti neexistují žádné smlouvy, které zakládají práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, ani nejsou u katastrálního úřadu ohledně předmětné nemovitosti podány návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, s výjimkou zástavního práva smluvního ve prospěch

Nahrávám...
Nahrávám...