dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor K: Smlouva o dílo na rekonstrukci nemovitosti

3.11.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor K: Smlouva o dílo na rekonstrukci nemovitosti

Stáhnout vzor

Smlouva o dílo

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: ........................, podnikatel s místem podnikání......................, IČ: ...................

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: .........................., podnikatel s místem podnikání......................, IČ: ...................

(dále jen zhotovitel)

II.
Předmět smlouvy

 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své náklady a nebezpečí dílo specifikované dále v této smlouvě.

 2. Zhotovitel se zavazuje zhotovené dílo převést na objednatele za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

 3. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

 4. Předmět díla spočívá v rekonstrukci........ v objektu, který je ve vlastnictví objednatele na adrese...... Podrobný popis tohoto objektu a popis prací jsou obsaženy v projektové dokumentaci, kterou zabezpečil na své náklady objednatel.

 5. Projektová dokumentace uvedená v předchozím odstavci je schválena stavebním úřadem, rozhodnutím ze dne .... 2006 a sloužila pro stavební povolení.

 6. Objednatel činí součástí této smlouvy i pravomocné stavební povolení, které je obsaženo v příloze.

 7. Zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace byla objednatelem před podpisem této smlouvy předána, prohlédl si ji a překontroloval si ji a neshledal na ní žádné vady, které by bránily podle této dokumentace provádět dílo.

III.
Cena díla

 1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že cena díla činí Kč ...... bez DPH.

 2. K dohodnuté ceně připočítá zhotovitel daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zdanitelnému plnění.

 3. Do deseti dnů od podpisu této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli zálohu ve výši Kč .....

 4. Po dokončení první etapy díla zaplatí objednatel zhotoviteli částku odpovídající této etapě ve výši........

 5. Třetí část ceny díla včetně daně z přidané hodnoty vyfakturuje zhotovitel po předání a převzetí díla.

 6. Faktura zhotovitele bude obsahovat kromě daňových náležitostí i odkaz na tuto smlouvu, datum splatnosti, datum zdanitelného plnění a datum vystavení faktury. Na poslední faktuře odečte zhotovitel poskytnuté zálohy a dílčí fakturaci.

 7. Z poslední faktury je objednatel oprávněn neproplácet 10 % z částky určené k placení. Tuto částku objednatel zhotoviteli zaplatí poté, kdy bude objednatelem písemně potvrzeno, že zhotovitel odstranil veškeré vady a nedodělky reklamované v zápise o předání a převzetí.

 8. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem, je objednatel oprávněn fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti s tím, že do uplynutí nového data splatnosti není objednatel v prodlení se zaplacením faktury.

 9. Splatnost faktury činí 15 dnů od doručení faktury objednateli.

IV.
Spolupůsobení objednatele

 1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli formou protokolu prostor určený k provádění díla (staveniště). V protokolu o předání staveniště bude staveniště popsáno a popřípadě budou vytčeny i závady, které by mohly bránit zhotoviteli v převzetí staveniště, neboť na předávaném staveništi nelze práce zahájit.

 2. Objednatel je povinen po zahájení prací prověřit a potvrdit zápisem ve stavebním deníku, že práce a dodávky, které byly zakryty, byly provedeny. Pokud objednatel shledá nedostatky těchto zakrývaných prací, je povinen je bez zbytečného odkladu od jejich zjištění zhotoviteli vytknout a žádat, aby práce byly prováděny podle projektů a podle této smlouvy. Pokud objednatel v rámci kontroly neupozorní zhotovitele na tyto závady a tyto závady budou později zjištěny, nese objednatel náklady na odkrytí těchto prací.

 3. Pokud zhotovitel zjistí v průběhu provádění prací, že předaná a jím zkontrolovaná projektová dokumentace obsahuje nedostatky, které by bránily v řádném pokračování díla, je povinen objednatele na tuto skutečnost písemně upozornit zápisem ve stavebním deníku a je povinen práce přerušit. Objednatel je v takovém případě povinen na uvedenou výzvu ve stavebním deníku bez zbytečného odkladu reagovat a sdělit písemné stanovisko. Objednatel sdělí zhotoviteli, zda jím vytýkané nedostatky v projektové dokumentaci uznává, a pokud nikoli, musí

Nahrávám...
Nahrávám...