dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor K: Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady s využitím přednostního práva

19.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor K: Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady s využitím přednostního práva

Stáhnout vzor

Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu
peněžitými vklady s využitím přednostního práva

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 12. 12. 2004 (slovy: dvanáctého prosince roku dvoutisícího čtvrtého) v notářské kanceláři v Praze 1, Platnéřská 4, JUDr. Marcelou Malou, notářkou se sídlem tamtéž. __________

Účastník, a to společnost Datacentrum, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00, IČ: 44211852, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1212, požádal o sepsání _______________________________________________

notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Datacentrum,
spol. s r.o., o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady
s využitím přednostního práva.

I.

Osvědčuji, že z předloženého originálu výpisu obchodní společnosti Datacentrum, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00, IČ: 44211852, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1212, a z předloženého originálu společenské smlouvy společnosti ze dne 11. 12. 2002 a dále z prohlášení společníka Ing. Zdeňka Vališe a Ing. Jana Štěpánka jsem ověřila existenci shora uvedené obchodní společnosti. Uvedení společníci prohlásili, že údaje uvedené v předložených dokumentech jsou aktuální a pravdivé.___

Osvědčuji, že z předloženého originálu výpisu společnosti z obchodního rejstříku a seznamu společníků, vedeného společností, jsem zjistila, že společníky společnosti jsou 1) Ing. Zdeněk Vališ, r.č. 400121/044, bytem Praha 4, Dědinova 1980, PSČ: 149 00, kterému náleží obchodní podíl ve výši 10 % (slovy: deset procent) na základním kapitálu společnosti, 2) Ing. Jan Štěpánek, r.č. 621212/1413, bytem Praha 2, Legerova 2, PSČ: 120 00, kterému náleží obchodní podíl 90 % (slovy: devadesát procent) na základním kapitálu společnosti. Osvědčuji, že valné hromady společnosti se zúčastnili oba výše uvedení společníci Ing. Zdeněk Vališ a Ing. Jan Štěpánek. Totožnost jsem zjistila z předložených platných občanských průkazů. ______________

Z příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a z článku VI. bodu 1.5. společenské smlouvy jsem zjistila, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou na valné hromadě přítomni všichni společníci, je valná hromada společnosti usnášeníschopná. Listina přítomných tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu. Dále jsem z článku VI. bodu 1.5 společenské smlouvy zjistila, že každý společník má jeden hlas na každých 10 000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských) svého vkladu. _______________________

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Vladimíra Antala, r.č. 290708/428, bytem Praha 10, Nad Úžlabinou 448/26, PSČ: 100 00, jehož totožnost byla zjištěna z předloženého občanského průkazu, který byl zvolen předsedou valné hromady v rámci bodu 1 programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. _____________________________________

Na základě shora uvedených skutečností a zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a společenskou

Nahrávám...
Nahrávám...