dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor K: Kupní smlouva na věc individuálně určenou s právem zpětné koupě

28.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor K: Kupní smlouva na věc individuálně určenou s právem zpětné koupě

Stáhnout vzor

KUPNÍ SMLOUVA

na věc individuálně určenou s právem zpětné koupě

 1. Pan/Paní

  Jméno/příjmení: ..................................................................................... RČ:........................

  Trvale bytem: ........................................................................................................................

  Bankovní spojení: ....................................................................., č.ú.............................. /......

  (dále jen "prodávající“)

  a

 2. Manželé:

  Jméno/příjmení:.................................................................................., RČ...........................

  Jméno/příjmení:.................................................................................., RČ...........................

  Oba trvale bytem: .................................................................................................................

  Bankovní spojení: ...................................................................., č.ú.............................. /.......

  (dále jen "kupující“)

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

kupní smlouvu:

I.
Specifikace předmětu smlouvy

Prodávající prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ............................ uzavřené s ......... jediným a výlučným vlastníkem věci individuálně určené – .... popis věci (např. obraz od akademického malíře pana(í) ....., ze dne ......, s názvem ......., s číslem ........ . Obraz je usazen v původním rámu.)

(předmět koupě jen dále označován jako "Předmět koupě“)

II.
Předmět kupní smlouvy

 1. Prodávající prodává Předmět koupě popsaný a blíže specifikovaný v čl. I. této kupní smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. ................. (rámem obrazu), kupujícímu, který tento Předmět koupě za sjednanou kupní cenu kupuje a přebírá do svého vlastnictví.

 2. Kupní cena za Předmět koupě byla sjednána stranami ve výši ...................... Kč (slovy: ............................................).

III.
Vyplacení kupní ceny

Smluvní strany si sjednaly tento způsob vyplacení kupní ceny:

 1. Kupní cena bude vypořádána tak, že kupující složil kupní cenu v plné výši .............. Kč do advokátní/notářské úschovy advokáta/notáře .............................., se sídlem v .................., a to před podpisem této kupní smlouvy tak, aby při podpisu kupní smlouvy byly finanční prostředky odpovídající kupní ceně složeny v úschově. Prodávající před podpisem kupní smlouvy prokázal kupujícímu složením kupní ceny originálem či kopií výpisu z účtu a originálem písemného prohlášení schovatele o složení celé kupní ceny v úschově.

 2. O složení kupní ceny do advokátní/notářské úschovy je sepsán protokol obsahující podmínky úschovy. Advokát/notář je povinen vydat celou kupní cenu z úschovy bankovním převodem na účet prodávajícího do 3 pracovních dní poté, co advokát/notář obdrží následující listiny:

  • originál nebo úřední kopii této kupní smlouvy řádně podepsané oběma smluvními stranami,

  • originál nebo úřední kopii protokolu o předání Předmětu koupě uzavíraného při podpisu této kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

  Kupní cena bude vyplacena na bankovní účet prodávajícího č. ....... vedený u banky ........

 3. Úroky ze složené kupní ceny do advokátní/notářské úschovy po odečtení bankovních a manipulačních poplatků náleží prodávajícímu.

IV.
Předání předmětu koupě

 1. Předmět koupě si strany předávají ihned po podpisu této kupní smlouvy.

 2. Předmět koupě je předáván spolu s těmito součástmi a příslušenstvím:

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

 3. O předání Předmětu koupě strany sepíší písemný protokol. Protokol specifikuje stav Předmětu koupě a jeho součástí a příslušenství.
 4. Předmět koupě je předáván zabalený do ..../nezabalený.

V.
Stav předmětu koupě

 1. Prodávající seznámil kupujícího s faktickým a právním stavem prodávaného Předmětu koupě. Prodávající prohlašuje, že na Předmětu koupě neváznou žádné dluhy, břemena, zástavní práva, ani jiné právní či faktické závady. Předmět koupě se nachází ve stavu odpovídajícím běžnému užívání věci a jejímu stáří. Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě nevykazuje žádné faktické vady/vykazuje tyto vady: ..........

 2. Prodávající dále prohlašuje, že se ohledně Předmětu koupě nevedou žádné soudní spory či správní řízení.

 3. Kupující prohlašuje, že si Předmět koupě řádně prohlédl a je mu dobře znám jeho skutkový a právní stav tak, jak ho s ním prodávající seznámil.

 4. Vlastnictví k Předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího.

 5. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího.

VI.
Odstoupení od smlouvy

 1. Strany si sjednaly tyto možnosti odstoupení od

Nahrávám...
Nahrávám...