dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor J: Smlouva o poskytnutí prádelenských služeb (smlouva o dílo)

28.7.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor J: Smlouva o poskytnutí prádelenských služeb (smlouva o dílo)

Stáhnout vzor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

A s.r.o.
se sídlem ..............................................................................................
jednající: ............................................................................, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl ..........., vložka .................
IČ: ............................................ DIČ: ....................................................
Bankovní spojení: .................................................................................
(dále jen objednatel)

a

B s.r.o.
se sídlem ..............................................................................................
jednající: ............................................................................, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl ..........., vložka .................
IČ: ............................................ DIČ: ....................................................
Bankovní spojení: .................................................................................
(dále jen zhotovitel)

tuto smlouvu

o poskytnutí prádelenských služeb

podle ustanovení § 269 odst. 2 a § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

I.
Předmět plnění

 1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli komplexní služby v prádelenství pro celou kapacitu hotelu ................................ (dále jen hotel) v následující specifikaci:

  • praní, sušení, žehlení, složení a doprava prádla v přepravních rolltejnerech dle požadavků objednatele.

 2. Objednatel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy pro zajištění komplexních prádelenských služeb zhotovitele v hotelu odebírat výše uvedené služby (jak jsou specifikovány v čl. I odst. 1 této smlouvy) výlučně od zhotovitele. Objednatel se zavazuje poskytnuté služby zhotovitele převzít a uhradit zhotoviteli cenu ve výši dle čl. III této smlouvy.

 3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek a ve lhůtě dle objednávky objednatele zajistit nadstandardní prádelenské služby v případě čištění prádla, které je znečištěno nad míru běžného znečištění (tj. zejména v případě výskytu skvrn na prádle vyžadujících použití speciální čisticí technologie nebo čisticích prostředků).

II.
Místo plnění, předání a převzetí

 1. Místem plnění:

  pro dopravu (tj. převzetí špinavého prádla, odvoz, dovoz a předání čistého prádla) je hotel: ................................................................................................................. (název + adresa)

  pro praní, sušení, žehlení, složení a předání prádla dopravci je prádelna: ................................................................................................................. (název + adresa)

  Dopravu použitého i čistého prádla provádí zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

 2. Svoz špinavého prádla - převzetí prádla bude potvrzeno na zakázkovém listu řidičem auta, tj. zaměstnancem či smluvním partnerem zhotovitele. Prádlo musí být roztříděné dle druhů, aby bylo možno provést namátkovou kontrolu přepočítáním. V případě sporu o rozdílech v počtu kusů prádla převzatých zhotovitelem v místě plnění je rozhodující výsledek namátkové kontroly, kterou je objednatel či zhotovitel oprávněn provést kdykoliv. Pokud dojde ke zjištění ztráty jakéhokoliv kusu prádla prokazatelně převzatého zhotovitelem za účelem plnění předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli nahradit ztracený, resp. chybějící kus toho kterého prádla, a to některým ze způsobů finanční náhrady jak následuje:

  1. koupit nový stejný ten který kus prádla namísto chybějícího kusu,

  2. zaplatit na účet objednatele kupní cenu toho kterého kusu prádla,

  to vše ve lhůtě 5 dnů ode dne výše uvedeného zjištění ztráty prádla dle čl. II odst. 2 smlouvy.

  Poskytnutím jedné z výše uvedených finančních náhrad zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

 3. Předání čistého prádla bude potvrzeno podpisem přejímajícího pracovníka objednatele. Čisté prádlo bude skupinově baleno tak, aby bylo možno snadno provádět kontrolu počtu kusů podle dodacího listu.

 4. Na požadavek objednatele bude zhotovitel předkládat k odsouhlasení "Přehled deklarovaných a skutečných kusů prádla“. V případě opakovaných hrubých nesrovnalostí je poškozená strana oprávněna vypovědět smlouvu o poskytování služby ve zkrácené lhůtě jednoho měsíce, přičemž nároky na náhradu škody zůstávají nedotčeny.

III.
Cena a platební podmínky

 1. Ceny za prádelenské služby jsou sjednány dohodou smluvních stran a jsou obsaženy v ceníku poskytovaných služeb, viz příloha č. 1 této smlouvy (uvedené ceny jsou bez DPH, která se připočítává ve výši dle platných předpisů).

 2. V dohodnuté ceně dle předchozích odstavců této smlouvy jsou zahrnuty i náklady zhotovitele na dopravu použitého i čistého prádla, které jsou předem domluveny dle požadavku objednatele a přílohy č. 1 této smlouvy.

 3. Daňový doklad bude vždy obsahovat přesné označení objednatele a zhotovitele ve smyslu ust. § 13a obch. zákoníku, datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti faktury, přesné označení služby včetně množství a ceny. Daňový doklad bude vystavován 2x měsíčně se splatností 14 dní.

IV.
Odpovědnost za vady

 1. Odpovědnost za vady se řídí ust. § 560 a násl. obchodního zákoníku v platném znění.

 2. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací okamžitě při jejich zjištění, nejpozději však do 3 dnů ode dne převzetí prádla (zakázky). Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu práce nebo služby, a to do 3 dnů od jejího

Nahrávám...
Nahrávám...