dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor J: Rozhodnutí valné hromady o změně obsahu společenské smlouvy

19.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor J: Rozhodnutí valné hromady o změně obsahu společenské smlouvy

Stáhnout vzor

Rozhodnutí valné hromady
o změně obsahu společenské smlouvy

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 2. 6. 2004 (druhého června roku dvoutisícího čtvrtého) v notářské kanceláři v Praze se sídlem Praha 1, Platnéřská 4 mnou, JUDr. Marcelou Malou, notářkou se sídlem tamtéž._____________

Účastník, a to společnost Datacentrum, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00, IČ: 44211852, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1212, požádal o sepsání _______________________________________________

notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti
Datacentrum, spol. s r.o.

I.

Osvědčuji, že z předloženého originálu výpisu z obchodního rejstříku obchodní společnosti Datacentrum, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00, IČ: 44211852, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1212, a z předloženého originálu společenské smlouvy společnosti ze dne 11. 12. 2002 a dále z prohlášení společníků Ing. Zdeňka Vališe a Ing. Jana Štěpánka jsem ověřila existenci shora uvedené obchodní společnosti. Uvedení společníci prohlásili, že údaje uvedené v předložených dokumentech jsou aktuální a pravdivé.________________________________________________

Osvědčuji, že z předloženého originálu výpisu společnosti z obchodního rejstříku a seznamu společníků, vedeného společností, jsem zjistila, že společníky společnosti jsou 1) Ing. Zdeněk Vališ, r.č. 400121/044, bytem Praha 4, Dědinova 1980, PSČ: 149 00, kterému náleží obchodní podíl ve výši 50 % (slovy: padesát procent) na základním kapitálu společnosti, 2) Ing. Jan Štěpánek, r.č. 621212/1413, bytem Praha 2, Legerova 2, PSČ: 120 00, kterému náleží obchodní podíl 50 % (slovy: padesát procent) na základním kapitálu společnosti. Osvědčuji, že valné hromady společnosti se zúčastnili oba výše uvedení společníci. Totožnost jsem zjistila z předložených platných občanských průkazů.____________________________________________

Z příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a z článku VI. bodu 1.5 společenské smlouvy jsem zjistila, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou na valné hromadě přítomni všichni společníci, je valná hromada společnosti usnášeníschopná. Listina přítomných tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu. Dále jsem z článku VI. bodu 1.5 společenské smlouvy zjistila, že každý společník má jeden hlas na každých 10 000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských) svého vkladu. _______________________

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Vladimíra Antala, r.č. 290708/428, bytem Praha 10, Nad Úžlabinou 448/26, PSČ: 100 00, jehož totožnost byla zjištěna z předloženého občanského průkazu. Vladimír Antal byl zvolen v rámci bodu 1 programu předsedou valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či

Nahrávám...
Nahrávám...