dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor J: Kupní smlouva na nemovitosti (pozemky)

3.11.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor J: Kupní smlouva na nemovitosti (pozemky)

Stáhnout vzor

Kupní smlouva na nemovitosti

1. pražská zemědělská, a.s.

se sídlem Pod Stromovkou 16, Praha 6, 166 00

IČ 54723475

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložka 7921

bankovní spojení 356746347/0800

jejímž jménem jedná pan Pavel Koločuk, předseda představenstva

(na straně jedné jako prodávající)

a

Zemědělské družstvo Praha – západ

se sídlem Nad Višňovkou 354, Praha 5, 156 00

IČ 67895432

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Dr., vložka 1568

bankovní spojení 6785765879/0300

jehož jménem jedná Ing. Petr Pavel, předseda

(na straně druhé jako kupující)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Kupní smlouvu na nemovitosti (dále jen "Smlouva“) následujícího znění.

Čl. I.
Předmět Smlouvy

 1. Touto Smlouvou se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k pozemkům parc. č. 133/11 o výměře 1.560 m2, parc. č. 133/12 o výměře 132 m2 a parc. č. 134 o výměře 12.134 m2, nacházejícím se v katastrálním území Pučapy, zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno na LV č. 345 (dále jen "Pozemky“), a to za podmínek v ní stanovených.

 2. Touto Smlouvou se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu za Pozemky sjednanou kupní cenu a splnit veškeré další své povinnosti v ní stanovené.

Čl. II.
Převod vlastnického práva k Pozemkům

 1. Prodávající je na základě směnné smlouvy, uzavřené dne 16. 5. 1994, výlučným vlastníkem Pozemků. Vklad vlastnického práva prodávajícího k Pozemkům byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu Kladno ze dne 12. 6. 1994 pod č.j. 3527/94. Právní účinky vkladu vlastnického práva prodávajícího k Pozemkům nastaly ke dni 2. 6. 1994.

 2. Prodávající tímto převádí na kupujícího vlastnické právo k pozemkům, a to za kupní cenu uvedenou v této Smlouvě. Vlastnické právo k Pozemkům kupující nabývá právní mocí rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva kupujícího k Pozemkům, a to zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Čl. III.
Kupní cena

 1. Kupní cena za převod vlastnického práva k Pozemkům činí 1.650.000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsetpadesáttisíc korun českých). Kupující je povinen zaplatit kupní cenu dle předcházející věty následovně:

  1. nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této Smlouvy uhradí kupující prodávajícímu část kupní ceny ve výši 650.000,- Kč (slovy: šestsetpadesáttisíc korun českých)

  2. nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření této Smlouvy uhradí kupující prodávajícímu část kupní ceny ve výši 950.500,- Kč (slovy: devětsetpadesáttisícpětset korun českých)

  3. nejpozději do 15 dnů poté, kdy prodávající prokáže kupujícímu, že podal příslušné přiznání k dani z převodu nemovitostí a tuto daň v plném rozsahu uhradil, uhradí kupující prodávajícímu částku ve výši 49.500,- Kč (slovy: čtyřicetdevěttisípětset korun českých).

 2. Veškeré platby, které je kupující povinen dle této Smlouvy uhradit prodávajícímu, je kupující povinen hradit bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na jiný bankovní účet, který prodávající kupujícímu před provedením konkrétní úhrady sdělí. Veškeré částky hrazené kupujícím dle této Smlouvy se považují za uhrazené okamžikem, kdy budou připsány na bankovní účet prodávajícího.

 3. Kupní cena za Pozemky uvedená v čl. III. odst. 1 výše byla stanovena na základě posudku Ing. Petra Krátkého, znalce v oboru oceňování nemovitostí, vyhotoveného dne 12. 7. 2006 pod č.j. 62/2006.

 4. Prodávající se zavazuje řádně a včas splnit své zákonné povinnosti, které mu v souvislosti s převodem Pozemků dle této Smlouvy vzniknou, zejména povinnost podat řádně vyplněné a doložené přiznání k dani z převodu nemovitostí a uhradit daň za tento převod. V případě, že v důsledku porušení takových zákonných povinností prodávajícího vznikne kupujícímu povinnost hradit jako zákonný ručitel za prodávajícího daň z převodu Pozemků či související platby, má kupující nárok na nahrazení takto zaplacených částek prodávajícím kupujícímu. Pro takový případ je kupující oprávněn započíst své nároky za prodávajícím dle předchozí věty proti nároku prodávajícího na zaplacení kupní ceny za Pozemky, případně její části.

Čl. IV.
Omezení a vady váznoucí na Pozemcích

 1. Prodávající tímto prohlašuje, že na Pozemcích neváznou žádné závady, omezení vlastnického práva a podobně. Pozemky nejsou především zatíženy zástavním právem ve prospěch třetích osob, věcnými břemeny a podobně. Tím není dotčeno omezení uvedené níže v odst. 2 tohoto článku.

 2. Prodávající tímto výslovně upozorňuje kupujícího a kupující výslovně bere na vědomí, že veškeré Pozemky v současné době užívá na základě nájemní smlouvy pan Jan Beraut, soukromý zemědělec, který na Pozemcích provozuje zemědělskou výrobu. Nájemní smlouva s panem Berautem byla uzavřena dne 2. 4. 2001 a to na dobu neurčitou. Práva a povinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...