dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor I: Smlouva o dílo na výstavbu provozovny

26.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor I: Smlouva o dílo na výstavbu provozovny

Stáhnout vzor

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

mezi:

společností
MAX NÁBYTEK s.r.o. ("objednatel“)
IČ: 123 45 678
se sídlem: Jánošíkova 14, 140 00 Praha 4,
jednající: Ing. Františkem Hruškou, r.č. 123456/123, jednatelem,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 656 76,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 123456789/0300

a

společností
První stavební a.s. ("zhotovitel“)
IČ: 87654321,
se sídlem: Beranova 33, 130 00 Praha 3,
jednající: Ing. Miroslavem Otýpkou, r.č. 500515/123, předsedou představenstva, a JUDr. Janou Malou, r.č. 606012/1234, členkou představenstva,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 123
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 54545454/0100,

(dohromady "smluvní strany“)

Smluvní strany spolu uzavírají následující
smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení provozovny pro objednatele.

I.
Předmět smlouvy

 1. Zhotovitel se tímto zavazuje k provedení díla "PRODEJNA A SKLAD NÁBYTKU MAX“, blíže specifikovaného v bodě 2. tohoto článku a v příloze A této smlouvy, na pozemku ve vlastnictví objednatele, parcelní číslo 123/1, nacházejícího se v katastrálním území obce Ořech, okres Praha-Západ, a to řádně, včas a v kvalitě stanovené touto smlouvou.

 2. Bližší specifikace díla: novostavba prodejny nábytku, sestávající se ze zděné budovy o půdorysu 20,5 x 17 m (prodejna), jejíž přední část je tvořena prosklenou částí. Na tuto část navazuje s ní spojená zděná budova o půdorysu 10,2 x 12 m (sklad). Detailní specifikace díla tvoří přílohu A k této smlouvě, která je její nedílnou součástí.

II.
Doba plnění

 1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit a předat objednateli bez vad a v kvalitě stanovené touto smlouvou do 31. 10. 2006.

 2. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovování díla do 1. 5. 2006. K tomuto datu je objednatel povinen dodat zhotoviteli veškeré podklady nutné k zahájení zhotovování díla, zejména pak potřebná úřední rozhodnutí.

 3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém ke zhotovování díla, a to do 1. 4. 2006.

 4. Termíny stanovené v bodech 1. a 2. tohoto článku budou přiměřeně prodlouženy v následujících případech:

  • v případech nepředvídatelného zásahu vyšší moci,

  • dojde-li k prodlení s plněním povinnosti na straně objednatele, která bude mít za následek nemožnost zhotovitele plnit včas.

III.
Cena díla

 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla v maximální výši 5.250.000,- Kč (pětmiliónůdvěstěpadesáttisíckorunčeských) bez DPH.

 2. DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

 3. Při zachování celkové maximální ceny díla podle bodu 1. tohoto článku nesmí cena jednotlivých položek při zhotovování díla přesáhnout o více než 10 % jednotlivé částky uvedené v příloze B této smlouvy.

  V případě, že zhotovitel bude žádat navýšení ceny některé položky uvedené v příloze B této smlouvy o více než 10 %, je tak povinen učinit písemně na předepsaném formuláři, který je přílohou C této smlouvy, a to prostřednictvím svého k tomu oprávněného pracovníka.

 4. Cena uvedená v bodu 1. tohoto článku je nejvýše přípustnou cenou díla, která v sobě zahrnuje veškeré náklady na kompletní zhotovení díla.

IV.
Platební podmínky

 1. Objednatel bude zhotoviteli průběžně měsíčně uhrazovat část ceny zhotovených částí díla, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem, jejichž přílohou bude protokol o rozsahu provedených prací, jehož vzor je přílohou D této smlouvy. Zhotovitel bude tímto způsobem průběžně uhrazovat vždy 75 % ceny prací provedených v daném měsíci, a to až do úhrnné výše 85 % celkové ceny díla (bez započtení DPH).

 2. Po převzetí díla objednatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu obsahující závěrečné vyúčtování ceny díla. V případě, že v ní bude obsažena úhrada za dosud neuhrazené provedené práce, musí konečná faktura jako přílohu obsahovat protokol o rozsahu provedených prací (příloha D smlouvy).

 3. Vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále musí být vzestupně číslovány.

 4. Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení objednateli.

 5. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti faktury.

V.
Způsob provedení díla zhotovitelem

 1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

 2. Zhotovitel odpovídá za ostrahu staveniště v době provádění díla. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody na jejich majetku vzniklé v důsledku zanedbání této povinnosti zhotovitelem.

 3. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně 1x za měsíc. Termíny konání kontrolních dnů budou stanovovány objednatelem nejpozději 2 dny před jejich konáním. Kontrolních dnů se zúčastňují zástupci objednatele a zhotovitele, popř. i projektant a určení subdodavatelé. Provedení zápisu z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

 4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla zhotovitelem prostřednictvím stavebně-technického dozoru. Za účelem konání kontroly má zástupce objednatele přístup na staveniště. Kontroly se mohou konat kdykoliv během pracovní doby na staveništi.

  Stavebně-technický dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění díla požadovat, aby zhotovitel závady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných závad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady a v určené přiměřené lhůtě.

  Pokud zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

 5. Zhotovitel je povinen sám vyzvat objednatele ke kontrole těch podstatných stavebních prací, jejichž kontrola se stane v dalším průběhu stavby nemožnou. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v

Nahrávám...
Nahrávám...