dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor I: Kupní smlouva na dodávky zboží

3.11.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor I: Kupní smlouva na dodávky zboží

Stáhnout vzor

Kupní smlouva

(uzavřená podle § 409 a násl. ObchZ)

I.
Smluvní strany

1. Prodávající: .........................................................

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze v oddílu ......................., vložce ..........

Jednající: ......................, jednatelkou

(dále jen prodávající)

2. Kupující: .........................................................

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze v oddílu ......................., vložce ..........

Jednající: ......................, jednatelkou

(dále jen kupující)

II.
Předmět smlouvy

 1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodávat kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 tvořící součást této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

 2. Kupující se zavazuje od prodávajícího zboží uvedené v předchozím odstavci odebrat a zaplatit mu za něj kupní cenu.

 3. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem přílohy č. 1 seznámeny a její jednotlivé stránky jednající osoby parafovaly.

III.
Kupní cena

 1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena zboží je obsažena v seznamu drogistického zboží u jednotlivých položek a tato cena je oběma smluvními stranami považována za sjednanou kupní cenu ve smyslu obchodního zákoníku.

 2. Pokud by po uzavření smlouvy prodávající chtěl změnit ceny obsažené v příloze č. 1, musí to do deseti dnů před uvedenou změnou kupujícímu písemně oznámit. Pokud bude kupující s touto změnou souhlasit, pokládá se jeho souhlas za dohodu o změně ceny.

 3. Kupní cena je počítána bez daně z přidané hodnoty. K fakturované ceně je prodávající oprávněn připočítat daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany dodání zboží.

 4. Po dodání zboží, které bude potvrzeno dodacím listem podepsaným k tomu oprávněnou osobou, vystaví prodávající fakturu. Faktura bude mít tyto náležitosti:

  1. označení faktura a číslo faktury

  2. označení smluvních stran

  3. odkaz na kupní smlouvu

  4. fakturovanou částku s připočtením daně z přidané hodnoty

  5. datum vystavení faktury

  6. datum uskutečnění zdanitelného plnění

  7. datum splatnosti faktury

 5. Dohodnutá splatnost faktury činí 16 dnů od doručení faktury.

 6. V případě, že faktura bude mít vady v obsahu nebo bude vystavena předčasně, je kupující oprávněn do data splatnosti uvedeného na faktuře tuto fakturu prodávajícímu vrátit. V takovém případě je prodávající povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Do uplynutí nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.

IV.
Dodání zboží

 1. Zboží bude dodáváno v zalepených kartonech označených logem prodávajícího. Zboží bude dodáváno kamionem, který najme za účelem přepravy zboží ke kupujícímu prodávající. Cena v sobě zahrnuje i cenu dopravy zboží ke kupujícímu.

 2. Zboží je pokládáno za dodané, když bude doklad vystavený dopravcem a dodací list a když budou potvrzeny odpovědnou osobou kupujícího.

V.
Odpovědnost za vady

 1. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v trvání 24 měsíců od dodání zboží.

 2. V případě, že dodané zboží bude mít při dodání zjevné vady spočívající ve viditelném poškození kartonů, v nichž je zboží dopravováno, či spočívající v absenci kartonů v porovnání s dodacím listem (vada množství), je povinen tyto vady kupující bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. V reklamaci uvede přesný popis vad a doloží eventuálně důkazy o existenci vad, zejména prohlášení řidiče kamionu či potvrzení jiné nestranné osoby.

 3. Ostatní vady, které budou zjištěny po převzetí zboží, musí kupující reklamovat do konce záruční doby. Reklamace musí být písemná a musí být doručena nejpozději poslední den záruční doby kupujícímu. V reklamaci musí být uveden popis vady.

 4. V případě každého doručení reklamace je prodávající povinen se k reklamaci bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit. Ve vyjádření buď vadu uzná, a v případě, že vadu neuzná, musí uvést konkrétní důvod, z jakého vadu neuznává.

 5. Jestliže se prodávající do 30 dnů poté nevyjádří k reklamaci, kdy je mu reklamace kupujícího doručena, má se za to, že vadu uznává.

 6. Bez ohledu na to, zda existující vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy, dohodly smluvní strany následující práva z odpovědnosti za vady kupujícího:

  1. právo na bezplatné odstranění vady

  2. právo na doplnění chybějícího množství v

Nahrávám...
Nahrávám...