dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor H: Smlouva o zastavení obchodního podílu

19.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor H: Smlouva o zastavení obchodního podílu

Stáhnout vzor

Smlouva o zastavení obchodního podílu

I.
Smluvní strany

         
1. Věřitel: společnost ALFA BETA, spol. s r.o.
se sídlem: Seifertova 40, Praha 3, PSČ: 130 00
IČ: 48520606
jejímž jménem jedná: jednatel Jiří David
2. Dlužník: Ing. Jan Štěpánek
r.č.: 621212/1413
bytem: Praha 2, Legerova 2, PSČ: 120 00

II.
Předmět smlouvy

  1. Věřitel poskytl na základě smlouvy ze dne 1. 6. 2005 dlužníkovi peněžitou půjčku ve výši 250 000 Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých). Tato půjčka je splatná do 30. 6. 2006.

  2. Dlužník je majitelem 90 % obchodního podílu na společnosti Datacentrum, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 24, IČ: 44211852, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1212.

  3. Věřitel se s dlužníkem dohodl, že k zajištění pohledávky, uvedené v čl. II. této smlouvy, zřídí dlužník ve prospěch věřitele zástavní právo k obchodnímu podílu, uvedenému v čl. II odst. 2 této smlouvy.

III.
Podmínky zástavního práva

  1. V případě, že dlužník neuhradí peněžitou pohledávku věřitele, uvedenou v článku II. odst. 1 této smlouvy, řádně a včas, má věřitel právo zastavený obchodní podíl dlužníka prodat v obchodní veřejné soutěži nebo ve veřejné dražbě. Věřitel vydá ve lhůtě bez zbytečného odkladu dlužníkovi výtěžek prodeje převyšující jeho zajištěnou pohledávku po odečtení účelně vynaložených nákladů.

  2. Prodej podle předchozího odstavce věřitel uskuteční do 60 dnů od splatnosti peněžité pohledávky, kterou zástavní právo k obchodnímu podílu dlužníka zajišťuje.

  3. Po dobu trvání zástavního práva, počínaje prvním dnem po splatnosti peněžité pohledávky,

Nahrávám...
Nahrávám...