dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor H: Smlouva o dílo (zhotovení a správa softwaru)

26.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor H: Smlouva o dílo (zhotovení a správa softwaru)

Stáhnout vzor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely společnosti

Společnost:
........................................................................................ s.r.o.
se sídlem: .......................................................................
IČ: ..................................................................................
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl ....., vložka ......
zastoupena: ....................................................................., jednatelem
(dále jen "zhotovitel“ )

a

Společnost:
........................................................................................ s.r.o.
se sídlem: .......................................................................
IČ: ..................................................................................
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl ....., vložka ......
zastoupena: ....................................................................., jednatelem
(dále jen "objednatel“)

tuto

smlouvu o dílo

ve smyslu ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a
ve smyslu § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Preambule

S ohledem na skutečnost, že:

 • zhotovitel je společností, jejímž předmětem činnosti je mimo jiné poskytování software, automatizované zpracování dat a poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky,

 • objednatel je společností zabývající se svozem odpadů produkovaných občany a živnostníky a péčí o čistotu a údržbu ploch města,

 • objednatel má zájem o zhotovení systému, jež bude určen k tvorbě, údržbě a správě datového modelu, který bude sloužit k provozu činnosti objednatele, a jehož bližší vymezení je zachyceno v čl. II odst. 1 této smlouvy (dále jen "systém XYZ“ nebo "Dílo“),

 • objednatel si přeje, aby zhotovitel systém XYZ dále udržoval a spravoval datový modul, který bude sloužit k provozu objednatele,

 • zhotovitel si přeje navrhnout, zhotovit a předat objednateli systém XYZ a dále jej pro objednatele udržovat a spravovat datový modul, který slouží k provozu objednatele,

se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

Článek I.
Předmět smlouvy

 1. Na základě této smlouvy a za podmínek touto smlouvou stanovených se zhotovitel zavazuje navrhnout, zhotovit a předat objednateli dále specifikované Dílo, a to včetně:

  1. standardního testování Díla odpovídajícího té které zhotovované fázi Díla podle čl. III. této smlouvy,

  2. poskytnutí nevýhradního oprávnění k výkonu práva užít Dílo v rozsahu dále touto smlouvou vymezeném (čl. VIII.).

 2. Na základě této smlouvy a za podmínek touto smlouvou stanovených se objednatel zavazuje řádně a včas zaplatit zhotoviteli za vytvoření a dodání Díla a poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít Dílo v rozsahu dále vymezeném, sjednanou odměnu podle čl. IV této smlouvy.

 3. Smluvní strany se dále dohodly, že tato smlouva se vztahuje i na další činnosti a služby prováděné zhotovitelem v souvislosti s předmětem této smlouvy na základě případných dodatečných objednávek objednatele, po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran.

Článek II.
Dílo

 1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí systém ............................, jež bude určen k tvorbě, údržbě a správě datového modelu sloužícího k činnosti objednatele, jak je definována v preambuli této smlouvy, a který bude technologicky vystavěn nad moderními technologiemi tzv. tenkého klienta tvořeného Internet browserem na straně klienta a SQL databází a Web serverem na straně serveru. Systém ............................ bude zejména schopen vést a spravovat data o správcích, majitelích, adresných bodech, stanovištích odpadních nádob, poskytovaných službách, a jejich cenách. Bude generovat smlouvy o službách a faktury za tyto služby, vytvářet, udržovat a optimalizovat svozné programy pro svoz odpadu a procesy čištění, vést evidenci vážních lístků a obsahovat algoritmy pro výpočet dokladů o likvidaci odpadů jednotlivými jejich producenty, jak vyžaduje zákon o odpadech. Bude generovat XML zprávy pro integraci se systémy účetnictví, cash flow a fakturace, které jsou schopné tímto prostřednictvím komunikovat.

 2. Smluvní strany jsou si vědomy, že při zhotovování Díla se mohou objevit okolnosti vyžadující úpravu specifikace popsané ve výše uvedené příloze. Pro tento případ se smluvní strany zavazují vypracovat a písemně potvrdit změnu specifikace, stvrzenou podpisy obou smluvních stran. Dále se smluvní strany dohodly, že bude-li rozpor mezi údaji ve výše uvedené příloze a touto smlouvou, platí znění v této smlouvě.

 3. Dílo vytvořené zhotovitelem při plnění předmětu této smlouvy je chráněno autorským právem.

Článek III.
Časový harmonogram

 1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dílo bude zhotovováno a předáváno objednateli dle harmonogramu specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy.

 2. Dodržení harmonogramu je závislé na dohodnuté součinnosti ze strany objednatele.

Článek IV.
Odměna

 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli odměnu za vytvoření a předání Díla a poskytnutí licence k Dílu ve výši .......................,- Kč (slovy: ................................................ korun českých).

 2. Odměnu se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit formou bankovního převodu na účet ............................ č. ........................... vedený u ............................, pobočka .................., a to nejpozději do ............................

 3. Pro případ prodlení objednatele s řádným a včasným uhrazením odměny ve smyslu předchozího odstavce je zhotovitel oprávněn požadovat úroky z prodlení 0,05 % ze sjednané odměny za každý den prodlení.

Článek V.
Závazky smluvních stran

 1. Zhotovitel je odpovědný za zajištění funkčnosti Díla v rámci stanoveném v čl. II. odst. 1 této smlouvy a splnění závazků sjednaných v této smlouvě týkajících se poskytnutí licence k Dílu podle čl. VIII. této smlouvy.

 2. Zhotovitel není odpovědný za prodlení z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, jak dále následuje.

 3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost pro plnění předmětu smlouvy. Nutnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

  1. poskytnutí veškerých informací a podkladů přímo souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od jejich vyžádání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

  2. zajištění zástupců objednatele, kteří budou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy spolupracovat se zhotovitelem a budou se schopni kvalifikovaně vyjadřovat k situacím, případným otázkám a požadavkům souvisejícím s plněním předmětu této smlouvy.

Článek VI.
Převzetí Díla

 1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli Dílo včetně související uživatelské dokumentace do ............................

 2. Objednatel převzetí Díla písemně potvrdí formou předávacího protokolu. Podpisem předávacího protokolu se má za to, že Dílo bylo řádně a včas zhotoveno a předáno objednateli.

Článek VII.
Důvěrné informace

 1. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se spoluprací může každá z nich mít přístup k informacím druhé strany týkajícím se výzkumu a vývoje Díla a technických znalostí, které jsou označeny jako důvěrné ve vztahu k Dílu (dále jen "důvěrné informace“).

 2. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že budou chránit důvěrný ráz důvěrných informací druhé strany, a to stejným způsobem, jakým ochraňuje své vlastní důvěrné informace stejného druhu. Přístup k důvěrným informacím bude umožněn pouze těm zaměstnancům smluvních stran, kteří se podílejí na poskytování služeb, týkajících se spolupráce týkající se předmětu této smlouvy.

 3. Důvěrné informace ve hmotné podobě budou navráceny straně, která tyto informace poskytla, a to po skončení nebo vypršení této smlouvy nebo na žádost poskytující strany, pokud bude vznesena dříve.

 4. Pro případ nedodržení smluvních ujednání obsažených v odst. 2 a 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly, že ta smluvní strana, která příslušné smluvní ujednání nedodrží, uhradí druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši ............................ Kč za případ porušení jednotlivě, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy k tomu bude druhou smluvní stranou písemně vyzvána.

Článek VIII.
Licence

 1. Na základě této smlouvy a za podmínek touto smlouvou stanovených zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Dílo vytvořené zhotovitelem při plnění předmětu této smlouvy (dále jen "licence“) v rozsahu dále vymezeném.

 2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k užití Díla formou pořízení rozmnoženin (§ 13 autorského zákona). Licence k rozmnožování není nijak omezena ve smyslu § 50 odst. 4 autorského zákona. Licence k rozmnožování však nezahrnuje licenci k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin.

 3. Objednatel není na základě poskytnuté licence oprávněn k užití díla formou rozšiřování Díla (§ 14 autorského zákona), pronájmu Díla (§ 15

Nahrávám...
Nahrávám...